O B A V I J E S T

 Sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika, Zavod za obnovu Dubrovnika obavještava sve vlasnike nekretnina u bloku zgrada B-48 Placa – Nalješkovićeva – Prijeko – Antuninska, koji obuhvaća č.zgr. 1987, 1988, 1992, 1996, 1997, 1998 i 1999 k.o. Dubrovnik, da su Programom obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2022. osigurana sredstva za financiranje izvođenja radova konstruktivne sanacije navedenog bloka.

Početak radova planira se za jesen ove godine.

Radovi se izvode prema Glavnom projektu oznake projekta TD 56/18, izrađenom  od „Canosa inženjering“ d.o.o. iz Dubrovnika, i mišljenju Konzervatorskog odjela u Dubrovniku od 21. prosinca 2018. Klasa: UP/I-612-08/18-04/2665, Urbroj: 532-04-02-17/2-18-3.

U smislu Zakona o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika izvođenje radova obnove spomeničke cjeline Dubrovnika od interesa je za Republiku Hrvatsku,  slijedom čega je istim Zakonom osnovano pravo služnosti u cilju izvođenja radova.

 

Comments are disabled.