Arhiv ZOD-a

_

Cjelokupno arhivsko gradivo Zavoda za obnovu Dubrovnika od interesa je za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu. Procesi stručne obrade, sistematizacije, katalogizacije, zaštite i prezentacije gradiva vode se prema Pravilima za upravljanje dokumentarnim gradivom Zavoda za obnovu Dubrovnika (2021.)
Gradivo Zavoda predstavlja dokumentacijske i informacijske resurse graditeljske obnove spomeničke cjeline Dubrovnika, te se osim Zakona o arhivskom gradivu i arhivima primjenjuju i propisi o zaštiti kulturnih dobara.

Ukupna količina  gradiva  koja se čuva u Zavodu iznosi 318 dužinskih metara (stanje u veljači 2022.).
Tehnička dokumentacija  strukturirana je u sustav sadržajnih jedinica, dosjea objekata i urbanih blokova, te dosjea s raznom stručnom tematikom (ukupno 335 semantičkih paketa).
Planoteka –  arhiv matrica sadrži arhitektonske snimke postojećeg stanja građevina kulturne baštine Dubrovnika i dubrovačkog područja, većinom zgrada i blokova zgrada u povijesnoj jezgri, raspoređene u 175 sadržajnih jedinica.
Prostorije arhiva zaštićene su suvremenim sustavom za vatrodojavu i gašenje požara plinom FM-200.

KORIŠTENJE GRADIVOM

Korištenje gradivom regulirano je Pravilima za upravljanje dokumentarnim gradivom Zavoda za obnovu Dubrovnika (2021.).
Korisnicima se  omogućava neposredan uvid u traženo gradivo i pregled gradiva u prostorijama Zavoda, kao i izdavanje preslika.
U iznimnim slučajevima, u znanstvene i opravdane svrhe, uz prethodno odobrenje ravnatelja Zavoda, gradivo se može dati na posudbu tijelima državne uprave te javnim ustanovama, uz obvezu čuvanja te izradu zaštitnog snimka na trošak korisnika.

Korištenje gradivom odobrava se temeljem Zahtjeva za korištenjem gradiva , nakon što podnositelj zahtjeva po ispostavljenom računu Zavoda izvrši  uplatu naknade za usluge. Uz zahtjev je potrebno priložiti dokument iz kojeg je vidljiv pravni interes podnositelja zahtjeva.
Zahtjev za izdavanje preslika arhitektonske snimke postojećeg stanja podnosi vlasnik (suvlasnik) nekretnine (što podnositelj dokazuje priloženim zemljišno knjižnim izvatkom ili drugim odgovarajućim dokumentom), a ukoliko podnositelj zahtjeva nije vlasnik potrebno je dostaviti punomoć vlasnika.

 

CJENIK KORIŠTENJA GRADIVA

Izdavanje preslika arhitektonske snimke postojećeg stanja:
u papirnatom obliku do 5 listova formata A3 300 kn / 39,82 EUR
svaki sljedeći list dodatno 50 kn / 6,64 EUR
u digitalnom zapisu 1.000 kn / 132,72 EUR
Izdavanje preslika iz tehničke dokumentacije:
– u papirnatom obliku do 5 listova formata A3 300 kn / 39,82 EUR
svaki sljedeći list dodatno 50 kn / 6,64 EUR
Uobičajene usluge istraživanja gradiva i stručni rad u manjem opsegu
za svakih započetih pola sata 150 kn / 19,91 EUR

Tečaj eura od 7,53450 kn