Početak izvođenja radova konstrukcijske sanacije palače Sponza u povijesnoj jezgri –spomeničkoj cjelini Dubrovnika (čest. zgr. 1854 i 1855 sve k.o. Dubrovnik)

Zavod za obnovu Dubrovnika je sukladno Programu obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2022. godinu, dana 25. srpnja 2022. godine sklopio Ugovor o građenju br.
1492-5 za izvođenje radova konstrukcijske sanacije palače Sponza (čest. zgr. 1854 i 1855 sve k.o. Dubrovnik), u povijesnoj jezgri Dubrovnika, s izvođačem radova tvrtkom
"GRAĐEVINAR QUELIN“ d.d., Miha Pracata 7/I, 20000 Dubrovnik. Radovi će se izvoditi temeljem građevinskog projekta T.D. 34/20 od 11.2020. godine, izrađenog od strane tvrtke „CANOSA INŽENJERING“ d.o.o., a na koji je ishođena Potvrda Konzervatorskog odjela u Dubrovniku (klasa: 612-08/21-05/0237, ur.broj: 532-05-02-
17/2-21-2 od 28. travnja 2021.) te Obavijest o izdanim potvrdama glavnog projekta (klasa: 361-03/21-08/000023, urbroj: 2117/01-15/15-21-0005 od 21.05.2021.) od strane Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika.

Izvođač će s montažom građevinske skele u Zlatarskoj ulici, potrebne za izvođenje predmetnih radova, započeti u ponedjeljak 12. rujna 2022. Ugovoreni rok za dovršetak svih radova iznosi 12. mjeseci.

Nadzorni inženjer je Ivo Matković, dipl.ing.građ.

Comments are disabled.