UPRAVLJANJE PROMETOM

Zelena tranzicija uz prilagodu klimatskim promjenama

Aktivnost Plana upravljanja Doprinos zelenim ciljevima i prilagodbi klimatskim promjenama
AKTIVNOST 1.3.: Izrada i provedba Strategije za izgradnju kapaciteta dionika Strategija će povećati kapacitete dionika u sferi zaštite okoliša i sprječavanju negativnih antropogenih utjecaja, čime se postiže i efekt ublažavanja budućih klimatskih promjena.
AKTIVNOST 1.5: Unaprjeđenje funkcija Zavoda za obnovu Dubrovnika prema tijelu za dinamično upravljanje i praćenje podataka Jedna od funkcija Zavoda je i integriranje baze podataka, između ostalih i baze podataka o stanju okoliša na području grada. Ovim putem steći će se uvid u rizične aktivnosti i njihove potencijalne utjecaje na klimatske promjene.
AKTIVNOST 2.2.: Razvoj protokola za provedbu Procjene utjecaja na kulturno dobro (HIA) Protokolom će se utvrditi odnos postupaka procjene utjecaja na okoliš (PUO, OPUO, SPUO) i postupka HIA. Preklapanjem ovih dviju razina zaštite pruža se realna razina statusa okoliša svjetskog dobra i usmjerava upravljačka tijela u koordiniranom djelovanju koje sprječava negativne utjecaje na klimatske promjene.
AKTIVNOST 3.2.: Izrada Urbanističkog plana uređenja (UPU-a) za područje svjetskog dobra s detaljnom razinom obrade Donošenje predloženog akta podliježe postupku strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) pa time i utvrđenju pozitivnih i negativnih utjecaja na klimatske promjene  koje su dio studija u SPUO postupcima.
AKTIVNOST 3.3.: Razviti lokalne uredbe nove generacije za standardizaciju projektiranja, dizajna i postavljanja jednostavnih građevina, urbane opreme i drugih intervencija u javnom prostoru za svjetsko dobro Potrebno je da sve uredbe uzmu u obzir aspekt zaštite okoliša i integriraju ga prilikom uređenja i korištenja urbanog prostora.
AKTIVNOST 4.1: Unaprjeđenje kapaciteta svih javnih službi koje se brinu za prostor svjetskog dobra U okviru redovnog rada i nadzora nepravilnosti moguće je doći do saznanja o djelatnostima/zahvatima s negativnim učincima za klimatske promjene i ukazati na iste radi ublažavanja budućih klimatskih promjena.
AKTIVNOST 4.3: Unaprijediti mehanizam za dijalog s građanima Mogućnost ranog detektiranja problematičnih aktivnosti/imisija u okoliš i njihovih potencijalnih negativnih utjecaja na klimatske promjene te mogućnost efikasne i pravovremene reakcije nadležnih tijela.
AKTIVNOST 5.3: Potaknuti pripremu i održavanje različitih obrazovnih programa U edukaciju uključiti i specifične stručne aktivnosti usmjerene na sektor zaštite okoliša i utjecaje klimatskih promjena.
AKTIVNOST 6.1.: Očuvati i unaprijediti gradsko zelenilo i prirodno okruženje Održavanje zelenih površina u urbanim naseljima umanjuje štetne učinke imisija urbanih sredina te sprječava porast prosječne temperature i dnevnog zagrijavanja. Očuvanje prirodnog okruženja osigurava otpornost ekosustava koji služe kao katalizator negativnih utjecaja na promjene u klimi, posebice morskih ekosustava.
AKTIVNOST 6.2: Osigurati održivo i odgovorno korištenje i očuvanje Lokruma Očuvanje zaštićenih područja podrazumijeva očuvanje vrsta i staništa važnih za ravnotežu svjetskih ekosustava i bolju otpornost nekog područja na klimatske promjene.
AKTIVNOST 6.3: Razvoj projekta sufinanciranja istraživanja, očuvanja i obnove povijesnih vrtova Razvojem projekta sufinanciranja istraživanja, očuvanja i obnove povijesnih vrtova osigurala bi se njihova adekvatna zaštita i primjerena valorizacija.
AKTIVNOST 7.1.: Osnovati fond socijalnog stanovanja i model zadružnog stanovanja na području pod zaštitom Održivo upravljanje stanovanjem i optimiziranje korištenja urbanih područja smanjuje pritisak na sastavnice okoliša i unaprjeđuje otpornost okoliša.
AKTIVNOST 7.4.: Obnova stambenog fonda i unaprjeđenje stambenih uvjeta radi postizanja otpornosti na rizik od potresa Rekonstrukciju voditi uz uvažavanje principa zelene infrastrukture i održivosti građevine radi smanjenja potrošnje energenata čime se smanjuje ukupni ekološki otisak zgrade; uz korištenje materijala dobivenih u procesima koji smanjuju učinke negativnih klimatskih promjena.
AKTIVNOST 7.5.: Poboljšati kvalitetu života stalnih stanovnika Predložene mjere pretpostavljaju smanjenje imisija u okoliš što je pretpostavka smanjenja negativnih utjecaja klimatskih promjena.
AKTIVNOST 7.7.: Ugraditi mjerače buke i razviti učinkovit sustav kontrole  Kao aktivnost 7.5.
AKTIVNOST 8.2.: Modernizirati i povećati učinkovitost upravljanja otpadom i smanjiti stvaranje otpada Otpad i gospodarenje otpadom jedan su od vodećih uzroka stvaranja negativnih utjecaja klimatskih promjena. Održivo upravljanje otpadom smanjuje pritisak koji otpad stvara na okoliš i osigurava bolji status okoliša.
AKTIVNOST 8.3.: Obnoviti i unaprijediti infrastrukturnu mrežu na području svjetskog dobra Smanjenje onečišćenja voda, posljedično mora. Jača otpornost mora kao najvećeg katalizatora klimatskih promjena.
AKTIVNOST 9.1.: Nastaviti proaktivnu provedbu aktivnosti Programa zaštite okoliša Grada Dubrovnika Povećana kvaliteta okoliša osigurava pozitivan smjer promjena u klimi na koji se čovječanstvo postepeno adaptira.
AKTIVNOST 9.2.: Praćenje utjecaja na zdravlje i baštinu Kao cilj 7 aktivnost 7.
AKTIVNOST 10.1.: Izraditi plan nosivog kapaciteta za sva područja obuhvata svjetskog dobra Kontrola destinacije u smislu smanjenja, odnosno ograničenja broja potencijalnih  posjetitelja direktno utječe na smanjenje ekološkog otiska posjetitelja koji bi organizirali putovanje u isto vrijeme prema istoj destinaciji. Iako ekonomski neodrživ, model smanjenih aktivnosti putovanja avionom, autima,  brodovima pozitivno bi se reflektirao na stanje klime.
AKTIVNOST 10.3.: Uspostaviti praćenje održivosti turizma Omogućit će se pregled procjene pritiska turizma na okoliš te samim time i na negativne utjecaje na klimatske promjene.
AKTIVNOST 10.4.: Poboljšati i ojačati ulaganja prihoda ostvarenog od turizma na svim područjima zaštite svjetskog dobra u prirodnu i kulturnu baštinu Dio prihoda usmjeravati na mitigaciju negativnih klimatskih promjena.
AKTIVNOST 10.5.: Razviti županijsku i gradsku strategiju integriranog upravljanja turizmom Uz uvažavanje načela održivog razvoja u planiranju preklapanja s drugim gospodarskim granama i diversifikacije turističkih ciljeva te rasterećenja najposjećenijih mjesta  ojačala bi se otpornost okoliša zaštićenog dobra.
AKTIVNOST 11.1.: Osigurati da promet ne blokira zaštićeno područje Razvojem i izgradnjom alternativnih prometnica smanjio bi se utjecaj štetnih prometnih imisija na zaštićenom području koje utječu negativno na klimatske promjene.
AKTIVNOST 11.2.: Izraditi plan održive urbane mobilnosti Održivo upravljanje prometom i smanjenje emisija štetnih plinova pozitivno utječe na očuvanje ozonskog omotača, posljedično i klimatske promjene.
AKTIVNOST 11.3.: Potaknuti razvoj integriranog prijevoza putnika Razvojem i izgradnjom alternativnih prometnih rješenja smanjio bi se utjecaj štetnih prometnih imisija na zaštićenom području koje utječu negativno na klimatske promjene.
AKTIVNOST 11.4.: Osigurati razvoj održive mobilnosti u kontaktnoj zoni Kao kod aktivnosti 11.2. i 3.
AKTIVNOST 12.1.: Izrada Plana pripravnosti i upravljanja rizicima za svjetsko dobro Objedinile bi se aktivnosti za ublažavanje rizika i mogućih posljedica rizika.
AKTIVNOST 12.2.: Pratiti provedbu mjera identificiranih u Procjeni rizika za Grad Dubrovnik Pojedini rizici mogu korelirati s rizicima za negativne klimatske promjene te bi predstavljali rana upozorenja.
AKTIVNOST 12.7.: Organizirati kontinuiranu edukaciju djece, građana i lokalnih stručnjaka o prirodnim i antropogenim rizicima Povećana svijest i znanja građana o pritiscima na okoliš i što oni znače za njihovu kvalitetu života mogu utjecati na pozitivne promjene u ponašanju građana (smanjeno stvaranje otpada, smanjeno korištenje neobnovljivih izvora energije …) koji osiguravaju pozitivne učinke na klimatske promjene.

Strateške aktivnosti

Horizontalne aktivnosti