Zaštita, očuvanje i održavanje

_

CILJ 2: UPRAVLJANJE POVIJESNIM
URBANIM KRAJOLIKOM

CILJ 3: OSIGURATI OČUVANJE I ODRŽAVANJE SVJETSKOG DOBRA U SKLADU S IZVANREDNOM UNIVERZALNOM VRIJEDNOSTI

CILJ 4: : OSIGURATI UČINKOVIT I PRAVOVREMENI NADZOR SVJETSKOG DOBRA

CILJ 5: UNAPRJEĐENJE RAZINE SVIJESTI UČINKOVITOM EDUKACIJOM O OČUVANJU I ODRŽAVANJU SVJETSKOG DOBRA

CILJ 6:  VALORIZACIJA I ODGOVARAJUĆE OČUVANJE OKOLIŠA

BR NAZIV CILJA/AKTIVNOST OPERATIVNA
TIJELA I DIONICI
GODINA
POČETKA
PROVEDBENE
AKTIVNOSTI 35
PRIJEDLOG
OBUHVATA36
RAZINA
PRIORITETA
NAZIV MJERILO
(JEDINICA)37
POČETNA VR.
(2021.)
CILJANA VR.
(2026.)
2. Upravljanje povijesnim urbanim krajolikom MKM, MKM KO-DU,Grad Dubrovnik, ZOD, ZZUPDNŽ I.
2.1. Integriranje konzervatorske podloge za kontaktnu zonu svjetskog dobra u Generalni urbanistički plan Grad Dubrovnik 2021. B I. Izrađene IDGUP-a u kojem je integrirana konzervatorska podloga za kontaktnu zonu 1 0 1
2.2. Razvoj protokola za provedbu Procjene utjecaja na kulturno dobro (HIA) MKM 2021. O I. Razvijen protokol za provedbu Procjene utjecaja na kulturno dobro (HIA) 1 0 1
2.3. Jačanje stručnih kompetencija za planiranje povijesnog urbanog krajolika i jačanje prostorno-planske dokumentacije u zaštiti i očuvanju kulturnih dobara MKM, ZZUPDNŽ,
MPUGDI, MINGOR, HKA
2022. O II. Broj polaznika koji su uspješno završili program edukacija i jačanja kompetencija za planiranje povijesnog urbanog krajolika u okvirima prostornog planiranja broj 0 10
3. Osigurati očuvanje i održavanje svjetskog dobra u skladu s izvanrednom univerzalnom vrijednosti MKM, MKM KO-DU,
Grad Dubrovnik,
ZOD
3.1. Izraditi konzervatorsko-krajobraznu podlogu za svjetsko dobro MKM 2021. WHP I. Pokrenuta izrada UPU-a za područje svjetskog dobra s visokom razinom detaljnosti 1 0 1
3.2. Izrada Urbanističkog plana uređenja (UPU-a)
za područje svjetskog dobra s detaljnom
razinom obrade
Grad Dubrovnik 2021. WHP I. Usvojene izmjene i dopune Zakona o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika 1 0 1
3.3 Razviti lokalne uredbe nove generacije za standardizaciju projektiranja, dizajna i postavljanja jednostavnih građevina, urbane opreme i drugih intervencija u javnom prostoru za svjetsko dobro Grad Dubrovnik, DNŽ, MKM u suradnji s lokalnim DAD-om i drugim strukovnim organizacijama 2022. O II. Razvijene lokalne uredbe nove generacije za standardizaciju projektiranja, dizajna i postavljanja jednostavnih građevina, urbane opreme i drugih intervencija u javnom prostoru 1 0 1
3.4 Izraditi listu prioriteta na zahvate na zaštiti i očuvanju  pojedinačnih kulturnih dobara unutar svijetskog dobra i kontaktne zone ZOD, MKM, MKM KO-DU, Grad Dubrovnik 2021. WHP, B I Izrađena lista pripriteta za zahvate na oćuvanju pojedinačnih kulturnih dobara unutar svjetskog dobra i kontaaktne zone 1 0 1
3.5 Razvoj programa sufinanciranja očuvanja i obnove tradicionalne gradnje ZOD, MKM, MKM KO-DU, Grad Dubrovnik 2021. WHP, B I Broj provedenih projekata prijavljenih u okviru programa sufinanciranja očuvanja i obnove tradicionalne gradnje broj 0 20
3.6 Osigurati dodatna sredstva za konstrukcijsku sanaciju i aseizmičko ojačanje graditeljskog fonda svijetskog dobra Grad Dubrovnik, ZOD 2022. WHP I Broj obnovljenih i aseizmički ojačanih objekata tijekom provedbenog razdoblja Plana upravljanja. broj 0 10
4. Osigurati učinkovit i pravovremeni nadzor svjetskog dobra MKM, MKM KO-DU, Grad Dubrovnik, ZOD II.
4.1 Unaprjeđenje kapaciteta svih javnih službi koje se brinu za prostor svjetskog dobra Grad Dubrovnik, ZOD, MKM, DNŽ 2022. O II. Broj održanih edukacija broj 10
4.2 Uskladiti preklapanje institucionalnih mjerodavnosti u nadzoru dobra MKM, Grad Dubrovnik, ZOD, DNŽ, druga

nadležna tijela koja odredi Izvršni odbor

2021. O I. Udio lokalnih stanovnika gradskih kotara koji smatraju kako se stupanj efikasnosti javnih službi u nadzoru dobra poboljšalo u odnosu na stanje u početku provedbe Plana upravljanja (anketa) % 10
4.3 Unaprijediti mehanizam za dijalog s građanima Grad Dubrovnik, ZOD 2021. O I. Uspostavljanje učinkovitog mehanizma za dijalog s građanima 1 0 1
5. Unaprjeđenje razine svijesti učinkovitom edukacijom o očuvanju i održavanju svjetskog dobra MKM, MKM KO-DU, Grad Dubrovnik, ZOD III.
5.1 Pripremiti smjernice i priručnike za očuvanje i održavanje svjetskog dobra, kontaktne zone i njegova okruženja MKM, ZOD 2022. O II. Izrađene smjernice i priručnici za očuvanje, održavanje i korištenje svjetskog dobra 1 0 1
5.2 Poticanje javne uprave na razvoj znanstveno-istraživačke suradnje s domaćim i međunarodnim institucijama ZOD, Sveučilište u Dubrovniku, Sveučilište u Zagrebu 2021. O I. Broj subvencioniranih znanstveno-istraživačkih projekata

Broj institucija uključenih u znanstveno-istraživačke projekte

broj

 

broj

0

 

0

3

 

6

5.3 Potaknuti pripremu i održavanje različitih obrazovnih programa ZOD, Sveučilište u

Dubrovniku, odgojno- -obrazovne ustanove

2021. O I. Broj polaznika edukacijskih programa očuvanja i održavanja broj 0 500
6. Valorizacija i odgovarajuće očuvanje okoliša Grad Dubrovnik II.
6.1 Očuvati i unaprijediti gradsko zelenilo i prirodno okruženje Grad Dubrovnik, DNŽ 2021. WHP, B, S I. Inventarizacija zelenih površina i elemenata zelenila na javnim i privatnim površinama u prostorno-planskoj dokumentaciji (neposredna realizacija)

Izrada katastra zelenila

Izrada modela sankcioniranja (Pravilnik) i prepoznavanje privatnog zelenila u godišnjim Programima održavanja komunalne infrastrukture

 

1

 

 

1

 

 

1

 

0

 

 

0

 

 

0

1

 

 

1

 

 

1

6.2 Osigurati održivo i odgovorno korištenje i očuvanje Lokruma Grad Dubrovnik,

JU Rezervat Lokrum

2021. WHP II. Uspostavljen model održivog korištenja prirodnih i kulturnih dobara otoka Lokruma u skladu s Planom upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a

„Starim gradom Dubrovnikom“

1 0 1
6.3 Razvoj projekta sufinanciranja istraživanja, očuvanja i obnove povijesnih vrtova Grad Dubrovnik, ZOD, MKM 2021. WHP, B, S I. Broj revitaliziranih povijesnih vrtova broj 5

35 Podložno izmjenama i prilagodbi tijekom provedbe Plana upravljanja s obzirom na nepredvidivost mogućih izvora i opsega financiranja aktivnosti uslijed (i nakon) globalne pandemije COVID-19.
36 O – opća aktivnost (aktivnost nije prostorno specifična, već uključuje cijeli prostor Grada Dubrovnika ili je prvenstveno administrativna i/ili organizacijska) / WHP – prostor svjetskog dobra /
B – prostor kontaktne (buffer) zone / S – prostor okruženja (setting). U zagradi je sugerirano kako se aktivnost indirektno odnosi i na drugo područje, ponajviše zbog sagledavanja šire slike međuovisnih utjecaja.
37 Kod pojedinih pokazatelja, radi jednostavnosti, dodane su oznake: 0 – nije provedeno, 1 – provedeno

Strateške aktivnosti

Horizontalne aktivnosti