Zaštita, očuvanje i održavanje

_

CILJ 2: UPRAVLJANJE POVIJESNIM
URBANIM KRAJOLIKOM

CILJ 3: OSIGURATI OČUVANJE I ODRŽAVANJE SVJETSKOG DOBRA U SKLADU S IZVANREDNOM UNIVERZALNOM VRIJEDNOSTI

CILJ 4: : OSIGURATI UČINKOVIT I PRAVOVREMENI NADZOR SVJETSKOG DOBRA

CILJ 5: UNAPRJEĐENJE RAZINE SVIJESTI UČINKOVITOM EDUKACIJOM O OČUVANJU I ODRŽAVANJU SVJETSKOG DOBRA

CILJ 6:  VALORIZACIJA I ODGOVARAJUĆE OČUVANJE OKOLIŠA

BRNAZIV CILJA/AKTIVNOSTOPERATIVNA
TIJELA I DIONICI
GODINA
POČETKA
PROVEDBENE
AKTIVNOSTI 35
PRIJEDLOG
OBUHVATA36
RAZINA
PRIORITETA
NAZIVMJERILO
(JEDINICA)37
POČETNA VR.
(2021.)
CILJANA VR.
(2026.)
2.Upravljanje povijesnim urbanim krajolikomMKM, MKM KO-DU,Grad Dubrovnik, ZOD, ZZUPDNŽI.
2.1.Integriranje konzervatorske podloge za kontaktnu zonu svjetskog dobra u Generalni urbanistički planGrad Dubrovnik2021.BI.Izrađene IDGUP-a u kojem je integrirana konzervatorska podloga za kontaktnu zonu101
2.2.Razvoj protokola za provedbu Procjene utjecaja na kulturno dobro (HIA)MKM2021.OI.Razvijen protokol za provedbu Procjene utjecaja na kulturno dobro (HIA)101
2.3.Jačanje stručnih kompetencija za planiranje povijesnog urbanog krajolika i jačanje prostorno-planske dokumentacije u zaštiti i očuvanju kulturnih dobaraMKM, ZZUPDNŽ,
MPUGDI, MINGOR, HKA
2022.OII.Broj polaznika koji su uspješno završili program edukacija i jačanja kompetencija za planiranje povijesnog urbanog krajolika u okvirima prostornog planiranjabroj010
3.Osigurati očuvanje i održavanje svjetskog dobra u skladu s izvanrednom univerzalnom vrijednostiMKM, MKM KO-DU,
Grad Dubrovnik,
ZOD
3.1.Izraditi konzervatorsko-krajobraznu podlogu za svjetsko dobroMKM2021.WHPI.Pokrenuta izrada UPU-a za područje svjetskog dobra s visokom razinom detaljnosti101
3.2.Izrada Urbanističkog plana uređenja (UPU-a)
za područje svjetskog dobra s detaljnom
razinom obrade
Grad Dubrovnik2021.WHPI.Usvojene izmjene i dopune Zakona o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika101
3.3Razviti lokalne uredbe nove generacije za standardizaciju projektiranja, dizajna i postavljanja jednostavnih građevina, urbane opreme i drugih intervencija u javnom prostoru za svjetsko dobroGrad Dubrovnik, DNŽ, MKM u suradnji s lokalnim DAD-om i drugim strukovnim organizacijama2022.OII.Razvijene lokalne uredbe nove generacije za standardizaciju projektiranja, dizajna i postavljanja jednostavnih građevina, urbane opreme i drugih intervencija u javnom prostoru101
3.4Izraditi listu prioriteta na zahvate na zaštiti i očuvanju  pojedinačnih kulturnih dobara unutar svijetskog dobra i kontaktne zoneZOD, MKM, MKM KO-DU, Grad Dubrovnik2021.WHP, BIIzrađena lista pripriteta za zahvate na oćuvanju pojedinačnih kulturnih dobara unutar svjetskog dobra i kontaaktne zone101
3.5Razvoj programa sufinanciranja očuvanja i obnove tradicionalne gradnjeZOD, MKM, MKM KO-DU, Grad Dubrovnik2021.WHP, BIBroj provedenih projekata prijavljenih u okviru programa sufinanciranja očuvanja i obnove tradicionalne gradnjebroj020
3.6Osigurati dodatna sredstva za konstrukcijsku sanaciju i aseizmičko ojačanje graditeljskog fonda svijetskog dobraGrad Dubrovnik, ZOD2022.WHPIBroj obnovljenih i aseizmički ojačanih objekata tijekom provedbenog razdoblja Plana upravljanja.broj010
4.Osigurati učinkovit i pravovremeni nadzor svjetskog dobraMKM, MKM KO-DU, Grad Dubrovnik, ZODII.
4.1Unaprjeđenje kapaciteta svih javnih službi koje se brinu za prostor svjetskog dobraGrad Dubrovnik, ZOD, MKM, DNŽ2022.OII.Broj održanih edukacijabroj10
4.2Uskladiti preklapanje institucionalnih mjerodavnosti u nadzoru dobraMKM, Grad Dubrovnik, ZOD, DNŽ, druga

nadležna tijela koja odredi Izvršni odbor

2021.OI.Udio lokalnih stanovnika gradskih kotara koji smatraju kako se stupanj efikasnosti javnih službi u nadzoru dobra poboljšalo u odnosu na stanje u početku provedbe Plana upravljanja (anketa)%10
4.3Unaprijediti mehanizam za dijalog s građanimaGrad Dubrovnik, ZOD2021.OI.Uspostavljanje učinkovitog mehanizma za dijalog s građanima101
5.Unaprjeđenje razine svijesti učinkovitom edukacijom o očuvanju i održavanju svjetskog dobraMKM, MKM KO-DU, Grad Dubrovnik, ZODIII.
5.1Pripremiti smjernice i priručnike za očuvanje i održavanje svjetskog dobra, kontaktne zone i njegova okruženjaMKM, ZOD2022.OII.Izrađene smjernice i priručnici za očuvanje, održavanje i korištenje svjetskog dobra101
5.2Poticanje javne uprave na razvoj znanstveno-istraživačke suradnje s domaćim i međunarodnim institucijamaZOD, Sveučilište u Dubrovniku, Sveučilište u Zagrebu2021.OI.Broj subvencioniranih znanstveno-istraživačkih projekata

Broj institucija uključenih u znanstveno-istraživačke projekte

broj

 

broj

0

 

0

3

 

6

5.3Potaknuti pripremu i održavanje različitih obrazovnih programaZOD, Sveučilište u

Dubrovniku, odgojno- -obrazovne ustanove

2021.OI.Broj polaznika edukacijskih programa očuvanja i održavanjabroj0500
6.Valorizacija i odgovarajuće očuvanje okolišaGrad DubrovnikII.
6.1Očuvati i unaprijediti gradsko zelenilo i prirodno okruženjeGrad Dubrovnik, DNŽ2021.WHP, B, SI.Inventarizacija zelenih površina i elemenata zelenila na javnim i privatnim površinama u prostorno-planskoj dokumentaciji (neposredna realizacija)

Izrada katastra zelenila

Izrada modela sankcioniranja (Pravilnik) i prepoznavanje privatnog zelenila u godišnjim Programima održavanja komunalne infrastrukture

 

1

 

 

1

 

 

1

 

0

 

 

0

 

 

0

1

 

 

1

 

 

1

6.2Osigurati održivo i odgovorno korištenje i očuvanje LokrumaGrad Dubrovnik,

JU Rezervat Lokrum

2021.WHPII.Uspostavljen model održivog korištenja prirodnih i kulturnih dobara otoka Lokruma u skladu s Planom upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a

„Starim gradom Dubrovnikom“

101
6.3Razvoj projekta sufinanciranja istraživanja, očuvanja i obnove povijesnih vrtovaGrad Dubrovnik, ZOD, MKM2021.WHP, B, SI.Broj revitaliziranih povijesnih vrtovabroj5

35 Podložno izmjenama i prilagodbi tijekom provedbe Plana upravljanja s obzirom na nepredvidivost mogućih izvora i opsega financiranja aktivnosti uslijed (i nakon) globalne pandemije COVID-19.
36 O – opća aktivnost (aktivnost nije prostorno specifična, već uključuje cijeli prostor Grada Dubrovnika ili je prvenstveno administrativna i/ili organizacijska) / WHP – prostor svjetskog dobra /
B – prostor kontaktne (buffer) zone / S – prostor okruženja (setting). U zagradi je sugerirano kako se aktivnost indirektno odnosi i na drugo područje, ponajviše zbog sagledavanja šire slike međuovisnih utjecaja.
37 Kod pojedinih pokazatelja, radi jednostavnosti, dodane su oznake: 0 – nije provedeno, 1 – provedeno

Strateške aktivnosti

Horizontalne aktivnosti