Upravljanje dobrom i izgradnja kapaciteta

_

CILJ 1: USPOSTAVLJANJE
STABILNE UPRAVLJAČKE
STRUKTURE I KONTINUIRANE
IZGRADNJE KAPACITETA

BR NAZIV CILJA/AKTIVNOST OPERATIVNA
TIJELA I DIONICI
GODINA
POČETKA
PROVEDBENE
AKTIVNOSTI 35
PRIJEDLOG
OBUHVATA36
RAZINA
PRIORITETA
NAZIV MJERILO
(JEDINICA)37
POČETNA VR.
(2021.)
CILJANA VR.
(2026.)
1. Uspostavljanje stabilne upravljačke strukture i kontinuirane izgradnje kapaciteta Grad Dubrovnik,
DNŽ, MKM
I.
1.1. Uspostava sustava upravljanja Grad Dubrovnik,
dionici definirani
kroz aktivnost 1.1.
2021. O I. Uspostavljena upravljačka struktura (svako upravljačko tijelo započelo s radom) 1 0 1
1.2. Uspostava Dijaloga svjetske baštine Grad Dubrovnik, ZOD,
Izvršni odbor
2021. O I. Osnovan Dijalog svjetske baštine 1 0 1
1.3. Izrada i provedba Strategije za izgradnju kapaciteta dionika Izvršni odbor, ZOD 2021. O I. Izrađena Strategija za izgradnju kapaciteta 1 0 1
1.4. Osnivanje Centra svjetske baštine Dubrovnik kako bi se osiguralo tumačenje, edukacija i istraživanje zajedno s izgradnjom kapaciteta lokalne zajednice Grad Dubrovnik,
DNŽ, MKM
2022. WHP, B II Osnovan Centar svjetske baštine (mreža prostora Centra) 1 0 1
1.5. Unaprjeđenje funkcija Zavoda za obnovu Dubrovnika kao tijela za dinamično upravljanje i praćenje podataka Grad Dubrovnik,
DNŽ, MKM
2022. O I. Proširena djelatnost i opseg funkcija ZOD-a radi upravljanja i praćenja podataka 1 0 1
1.6. Pokrenuti proces izmjena i dopuna Zakona o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika te izraditi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o očuvanju i zaštiti kulturnih dobara MKM, nadležna
nacionalna tijela za
izmjene i dopune
zakonskog okvira
2022. O I. Usvojene izmjene i dopune Zakona o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika

Izmijenjen Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i posljedično Zakon o prostornom uređenju i Zakon o zaštiti okoliša

1

 

 

1

0

 

 

0

1

 

 

1

35 Podložno izmjenama i prilagodbi tijekom provedbe Plana upravljanja s obzirom na nepredvidivost mogućih izvora i opsega financiranja aktivnosti uslijed (i nakon) globalne pandemije COVID-19.
36 O – opća aktivnost (aktivnost nije prostorno specifična, već uključuje cijeli prostor Grada Dubrovnika ili je prvenstveno administrativna i/ili organizacijska) / WHP – prostor svjetskog dobra /
B – prostor kontaktne (buffer) zone / S – prostor okruženja (setting). U zagradi je sugerirano kako se aktivnost indirektno odnosi i na drugo područje, ponajviše zbog sagledavanja šire slike međuovisnih utjecaja.
37 Kod pojedinih pokazatelja, radi jednostavnosti, dodane su oznake: 0 – nije provedeno, 1 – provedeno

Strateške aktivnosti

Horizontalne aktivnosti