Upravljanje dobrom i izgradnja kapaciteta

_

CILJ 1: USPOSTAVLJANJE
STABILNE UPRAVLJAČKE
STRUKTURE I KONTINUIRANE
IZGRADNJE KAPACITETA

BRNAZIV CILJA/AKTIVNOSTOPERATIVNA
TIJELA I DIONICI
GODINA
POČETKA
PROVEDBENE
AKTIVNOSTI 35
PRIJEDLOG
OBUHVATA36
RAZINA
PRIORITETA
NAZIVMJERILO
(JEDINICA)37
POČETNA VR.
(2021.)
CILJANA VR.
(2026.)
1.Uspostavljanje stabilne upravljačke strukture i kontinuirane izgradnje kapacitetaGrad Dubrovnik,
DNŽ, MKM
I.
1.1.Uspostava sustava upravljanjaGrad Dubrovnik,
dionici definirani
kroz aktivnost 1.1.
2021.OI.Uspostavljena upravljačka struktura (svako upravljačko tijelo započelo s radom)101
1.2.Uspostava Dijaloga svjetske baštineGrad Dubrovnik, ZOD,
Izvršni odbor
2021.OI.Osnovan Dijalog svjetske baštine101
1.3.Izrada i provedba Strategije za izgradnju kapaciteta dionikaIzvršni odbor, ZOD2021.OI.Izrađena Strategija za izgradnju kapaciteta101
1.4.Osnivanje Centra svjetske baštine Dubrovnik kako bi se osiguralo tumačenje, edukacija i istraživanje zajedno s izgradnjom kapaciteta lokalne zajedniceGrad Dubrovnik,
DNŽ, MKM
2022.WHP, BIIOsnovan Centar svjetske baštine (mreža prostora Centra)101
1.5.Unaprjeđenje funkcija Zavoda za obnovu Dubrovnika kao tijela za dinamično upravljanje i praćenje podatakaGrad Dubrovnik,
DNŽ, MKM
2022.OI.Proširena djelatnost i opseg funkcija ZOD-a radi upravljanja i praćenja podataka101
1.6.Pokrenuti proces izmjena i dopuna Zakona o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika te izraditi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o očuvanju i zaštiti kulturnih dobaraMKM, nadležna
nacionalna tijela za
izmjene i dopune
zakonskog okvira
2022.OI.Usvojene izmjene i dopune Zakona o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika

Izmijenjen Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i posljedično Zakon o prostornom uređenju i Zakon o zaštiti okoliša

1

 

 

1

0

 

 

0

1

 

 

1

35 Podložno izmjenama i prilagodbi tijekom provedbe Plana upravljanja s obzirom na nepredvidivost mogućih izvora i opsega financiranja aktivnosti uslijed (i nakon) globalne pandemije COVID-19.
36 O – opća aktivnost (aktivnost nije prostorno specifična, već uključuje cijeli prostor Grada Dubrovnika ili je prvenstveno administrativna i/ili organizacijska) / WHP – prostor svjetskog dobra /
B – prostor kontaktne (buffer) zone / S – prostor okruženja (setting). U zagradi je sugerirano kako se aktivnost indirektno odnosi i na drugo područje, ponajviše zbog sagledavanja šire slike međuovisnih utjecaja.
37 Kod pojedinih pokazatelja, radi jednostavnosti, dodane su oznake: 0 – nije provedeno, 1 – provedeno

Strateške aktivnosti

Horizontalne aktivnosti