Zgrada na adresi Ilije Sarake 7 (čest. zgr. 936 k.o.Dubrovnik) nalazi se u bloku B-60 (Pobijana – Od Pustijerne – Ilije Sarake – Ulica Ispod Mira), u jugoistočnom dijelu gradske jezgre.

Zgrada na adresi Ilije Sarake 7 (čest. zgr. 936 k.o.Dubrovnik) nalazi se u bloku B-60

(Pobijana – Od Pustijerne – Ilije Sarake – Ulica Ispod Mira), u jugoistočnom dijelu

gradske jezgre.

Ima četiri etaže, površina objekta je 265 m2, a bruto razvijena površina 1060 m2. U prvoj polovici 20. st. palača je adaptirana za potrebe Ženske osnovne škole u Dubrovniku. Nakon II. svjetskog rata zgrada se koristi za javnu i društvenu namjenu.

U tijeku je izrada elaborata arhitektonske snimke postojećeg stanja ugovorena krajem 2015. godine.

U 2016. godini planira se izrada konzervatorskog elaborata sa potrebnim arheološkim istražnim radovima, koji će služiti kao podloga za izradu projektne dokumentacije. Po izradi projektne dokumentacije idejnog, glavnog i izvedbenog projekta sa troškovnikom, te ishođenja potrebnih suglasnosti i dozvola na istu, kako bi se u slijedećoj godini moglo pristupiti izvođenju radova.

6.5.2016.

Dokumentacija elaborata snimke postojećeg stanja je predana na pregled, izvršitelju su dostavljene primjedbe na predani materijal. Po izradi korekcija, očekuje se konačna predaja eleborata.

17.06.2016.

Dokumentacija elaborata snimke postojećeg stanja je predana u cijelosti.

Temeljem ishođenih konzervatorskih smjernica, u 2017. godini proveden je postupak
bagatelne nabave i sklopljen ugovor za izradu preliminarnog konzervatorskog elaborata
sa tvrtkom Habitat d.o.o. iz Dubrovnika. Voditeljem izrade ugovorne dokumentacije
imenovana je Nađa Nađ dipl.ing.arh. Na izrađenu dokumentaciju ishođena je 24. 11.
2017. godine suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.
Na traženje Grada Dubrovnika izrađena dokumentacija predana je Upravnom odjelu za
poslove gradonačelnika, te će Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima
nastaviti izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova.