Površina krovišta :410 m2
Površina: 338,7 m2

 

U procesu izrade: Izvođenje radova rekonstrukcije krovišta i izmjene vanjske stolarije

Zgrada bivšeg zatvora smještena je na južnom kraju bloka P-16 u gradskom predjelu Pustijerna, na adresi Braće Andrijića  7 (k.č. 4569 k.o. Dubrovnik). Ovaj troetažni objekt izgrađen je 1785. godine kao „konservatorij” (odgojni zavod). U prvoj polovini 19. st. prenamijenjen je u zatvor. Ranije se na tom mjestu možda nalazila crkva sv. Teodora (spominje se 1281. god.), te hospicij  (izgrađen 1535. a izgorio 1782. godine). U 2016. godini Zavod za obnovu izradio je snimak postojećeg stanja. Temeljem ishođenih konzervatorskih smjernica, u 2017. godini proveden je postupak bagatelne nabave i sklopljen ugovor za izradu preliminarnog konzervatorskog elaborata sa tvrtkom Habitat d.o.o. iz Dubrovnika. Voditeljem izrade ugovorne dokumentacije imenovana je Nađa Nađ dipl.ing.arh. Na izrađenu dokumentaciju ishođena je 07. 11. 2017. godine suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. Održani su sastanci sa predstavnicima Grada Dubrovnika, Dubrovačkih muzeja i Konzervatorskog odjela u Dubrovniku u svrhu definiranja namjene zgrade bivšeg zatvora, te rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, a kako bi se moglo nastaviti sa izradom konzervatorskog elaborata, projektne dokumentacije i izvođenjem radova. Zaključak je da će po rješavanju imovinsko-pravnih odnosa u zgradi bivšeg zatvora, biti moguće (zbog vremenskih i financijskih ograničenja) provesti istražne radove potrebne za izradu konzervatorskog elaborata u smanjenom obimu, u dijelu koji se odnosi na konzervatorsko-restauratorske istražne radove. Također je zaključeno da je potrebno tretirati čitav obuhvat ulice Ispod mira, arheološki lokalitet Pustijerna, zgradu bivšeg zatvora i bastion sv. Spasitelja kao jedinstvenu cjelinu. Stoga je Zavod zatražio konzervatorske upute i smjernice od Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, a koje će biti temelj izrade daljnje projektne dokumentacije i izvođenja
radova.

Upravni odjel za gospodarenje nekretninama Grada Dubrovnik uputio je Zavodu 31. svibnja 2017. zahtjev za hitnu intervenciju, budući izvedena prihvatna skela na objektu, kao mjera hitnog osiguranja nije dostatna za zaštitu od opasnosti padanja kupa na
prolaznike sa krova u ulici Braće Andrijića 5. Zavod je 22.12.2017. dobio suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku za provođenje hitne sanacije krova, koja obuhvaća radove demontaže starog pokrova od kupa kanalica, izradu daščane oplate i
poletvanja, te ugradnju hidroizolacije krovišta UV stabilnom krovnom ljepenkom. Ovakav način sanacije je odabran iz razloga što se planira izrada dokumentacije sanacije cjelokupnog objekta bivšeg zatvora. Ugovor o izvođenju radova sklopljen je sa tvrtkom Con – Teh d.o.o. 17.01.2018., a ugovor o obavljanju usluga stručnog nadzora 19.01.2018. sa tvrtkom Canosa inženjering d.o.o. U svibnju 2019. objavljen je natječaj za javnu nabavu izrade konzervatorskog elaborata sa svim prethodnim istraživanjima (arheološkim, konzervatorsko-restauratorskim i arhivskim) zgrade bivšeg zatvora na Pustijerni, na adresi Braće Andrijića 5 i 7. U tijeku je pregled pristiglih ponuda.
Nakon provedenog postupka nabave u kolovozu 2019. je potpisan ugovor o izradi konzervatorskog elaborata uz prethodna arheološka i konzervatorsko-restauratorska istraživanja za zgradu ex zatvora u Pustijerni sa firmom Omega engineering d.o.o.
Početkom 2020., a nakon završetka istražnih radova, izrađen je konzervatorski elaborat.
U tijeku je usklađivanje izrađene dokumentacije: „Izviješća o provedenim arheološkim istraživanjima” iz listopada 2019, „Izvještaj konzervatorsko-restauratorskih istražnih radova” iz studenog 2019 i „Konzervatorski elaborat, zgrada i dvorište ex zatvora, Dubrovnik” iz 2020., sa mišljenjem Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

Izvođenje radova rekonstrukcije krovišta i izmjene vanjske stolarije na zgradi „ex zatvora“

Započelo je 2. studenog 2022., odmah po dobivanju dozvole za postavljanje skele na javnoj površini Grada Dubrovnika. Građevinska skela oko zgrade postavljena je u ulicama Braće Andrijića i Ispod Mira, te dijelom na arheološkom nalazištu na Pustijerni.  Nakon opsežnih radova demontaže postojeće krovne konstrukcije, ugrađena je nova krovna konstrukcija, sa novim podaskanjem i letvama, te novim pokrovom od kupe kanalice.
Izvode se radovi i na žbukanim pročeljima, otucaju se slojevi žbuke na istočnom pročelju i izvode radovi sanacije kamenih igala.
Detalji nove stolarije usklađeni su sa zahtjevima konzervatora, te se izrađuju u radionici.
Do kraja radova potrebno je dovršiti sanaciju kamenih igala, postaviti novu stolariju te ožbukati južno i istočno pročelje.

Radovi se izvode temeljem glavnog i izvedbenog projekta izrađenog od Canosa inženjering d.o.o. oznake T.D. 20/21 iz travnja 2021. i arhitektonskog projekta Z.O.P. 20/21 iz svibnja 2021. izrađenog od AP PROJEKT d.o.o.
Radove izvodi tvrtka Libertas inženjering d.o.o., čija ponuda je, u postupku javne nabave, ocijenjena ekonomski najpovoljnijom ponudom. Ugovor o građenju sklopljen je 07. listopada 2022. godine, sa rokom izvođenja od 8 mjeseci.
Obavljanje usluge stručnog nadzora ugovoreno je sa INSTITUTOM IGH d.d.
Glavni inženjer gradilišta je Maro Slade, inženjer gradilišta je Marko Mostahinić, stručni nadzor nad obavljanjem radova vrši Miroslav Pauzar, sa svojim stručnim suradnikom Vedranom Kosovićem, dok konzervatorski nadzor vrši Sanja Radović.
Ispred Zavoda za obnovu Dubrovnika radove koordinira Petra Ruso.

Završeni su radovi sanacije kamenih igala na pročeljima zgrade ”Ex. Zatvora”. Trenutno se demontiraju postojeći prozori i ugrađuje novih 57 prozora od ariša, ostakljenih dvostrukim izo staklom.

Do kraja radova potrebno je dovršiti ugradnju prozora, ugraditi restaurirane infere prizemlja, izvesti završnu finu žbuku na istočnom i južnom pročelju, demontirati postojeća vrata i ugraditi nova te montirati nove bakrene oluke i vertikale.