Ulica Ispod mira djelomično je razgrađena tijekom istražnih radova na arheološkom lokalitetu Pustijerna koja su provedena od 1984. do 1987. godine. Ulicu je potrebno ponovno uspostaviti u čitavoj duljini kao doprinos poboljšanju kvalitete života u povijesnoj gradskoj jezgri. Uspostava ulice Ispod mira vrlo je važna i zbog poštivanja srednjovjekovne matrice povijesne jezgre Grada koja je većim dijelom ostala nepromijenjena do današnjih dana.

Kako bi se moglo započeti s izvođenjem radova rekonstrukcije dijela ulice Ispod mira, potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju glavnog i izvedbenog projekta sa troškovnikom, te ishoditi potrebne dozvole i suglasnosti nadležnih tijela.

Kao podlogu za daljnju izradu projekte dokumentacije (tijekom prethodnih godina izrađena je projektna dokumentacija Idejnog rješenja ponovne uspostave ulice Ispod mira na koju je ishođena suglasnost Konzervatorskog odjela), bilo je potrebno izvesti arheološka istraživanja. Po provođenju postupka nabave, ista su u kolovozu 2016. ugovorena sa tvrtkom Tonikom d.o.o. Arheološka istraživanja obuhvaćala su tri sonde na južnom dijelu arheološkog lokaliteta Pustijerna nad kojima će biti rekonstruirani dio ulice, kao i uklanjanje recentno zidanog stubišta uz jedan od ulaza u kulu Sv. Spasitelja koje je volumenom ulazilo u budući prostor ulice, pri čemu je devastiralo kako ulicu tako i samu kulu. Dodatno, stubište nije imalo funkcionalnu ulogu, odnosno nije se koristilo. Bilo je potrebno provesti i arheološka istraživanja ispod uklonjenog stubišta.

Po ishođenju odobrenja za istraživanja od Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, 27. 10. 2016. započelo se s arheološkim istraživanjima na lokalitetu. Kako se prilikom istraživanja spustio nivo i prekinula hodna ploha ispred ulaza u prostore koje koristi Gradska glazba u tvrđavi Sv. Spasitelja, bilo je potrebno izvesti privremeni pristupni drveni most. Dodatkom ugovoru produžen je rok za završetak terenskog dijela posla do 30. siječnja 2017. godine.

U istraženim sondama pronađeni su ostaci prijepotresne stambene arhitekture (podovi, pločnici ognjište…), koji su izgradnjom proširenja tvrđave Sv. Spasitelja, kao i potresom bili poništeni. Kako bi se sačuvali od daljnjeg propadanja, nakon istraživanja koje je uključivalo i geodetsko i arhitektonsko snimanje pronađenih ostataka, pokriveni su geotekstilom i slojem zemlje. Odluka o načinu njihove finalne prezentaciji bit će donesena prilikom izrade daljnje projektne dokumentacije.

Po završetku terenskog dijela posla potrebno je izraditi izvješće o istraživanju, čime će biti izvršeni svi ugovoreni radovi, a što se predviđa u prvom dijelu 2017. godine.

Zbog neizglasavanja proračuna Grada Dubrovnika za 2017. godinu i privremenog financiranja nastavak ovog programa se nije mogao realizirati u planiranom roku. Po izglasavanju Plana Zavoda za 2017. godinu, nastavit će se s aktivnostima.

Kako bi se moglo započeti s izvođenjem radova rekonstrukcije dijela ulice Ispod mira, potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju idejnog, glavnog i izvedbenog projekta sa troškovnikom, te ishoditi potrebne dozvole i suglasnosti nadležnih tijela.
Podloga za izradu projektne dokumentacije je bilo provođenje arheoloških istraživanja, koja su ugovorena u drugom dijelu 2016., a završena u prvom dijelu 2017. godine.

Krajem 2017. godine proveden je postupak bagatelne nabave za izradu projektne dokumentacije, te je odabran izvršitelj, tvrtka Habitat d.o.o. iz Dubrovnika. Sa odabranim izvršiteljem još nije sklopljen ugovor zbog zahtjeva nadležnog konzervatorskog odjela o potrebi tretiranja čitavog obuhvata ulice Ispod mira, arheološkog lokaliteta Pustijerna, zgrade bivšeg zatvora i bastiona sv. Spasitelja kao jedinstvene cjeline. Za ugovaranje navedene dokumentacije čeka se ishođenje konzervatorskih uputa i smjernica koje su zatražene od Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.