Zavod za obnovu Dubrovnika je temeljem preporuke Konzervatorskog odjela u Dubrovniku Gradu Dubrovnika u program obnove za 2019. godinu uvrstio izvođenje radova sanacije dijela pločnika ispred crkve sv. Vlaha (dio čest.zem.2649/2 k.o. Dubrovnik). 11. travnja 2019. godine izdano je prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela u Dubrovniku za radove sanacije pločnika ispred sjevernog pročelja crkve sv. Vlaha. Radovi su se izvodili prema Troškovniku T.D. 15/19 izrađenog od tvrtke Canosa Inženjering d.o.o.Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, ugovor o izvođenju radova sanacije pločnika ispred sjevernog pročelja crkve sv. Vlaha, sklopljen je 29. kolovoza 2019. s tvrtkom Građevinar Quelin d.d. na iznos od 845.312,50 kn s PDV-om. 

 

Radovi na sanaciji pločnika ispred sjevernog pročelja crkve sv. Vlaha su započeli 02. rujna 2019. te su završeni 25. studenog 2019., što je 7 dana prije ugovorenog roka. Radovi sanacije vršili su se u dvije faze, na način da se prvo pristupilo sanaciji u zapadnom dijelu obuhvata,  dok je istočni dio služio za deponiranje zdravih kamenih ploča, materijala i strojeva. Pristupilo se pažljivoj demontaži starih kamenih ploča sa ciljem očuvanja što većeg dijela zdravog kamena. Inicijalno je bilo predviđeno da će se očuvati 80 – 85% starih kamenih ploča, ali je prilikom demontiranja kamena utvrđeno da je kamen u lošijem stanju od predviđenog, te se nije mogao očuvati u inicijalno predviđenoj mjeri. Nakon demontiranja pristupilo se iskopu nasipa u relevantnoj dubini od 25 cm od hodne nivelete. Iskop se vršio uz stalni arheološki nadzor. Prilikom iskopa, nakon uklanjanja podloge od crvenice,  na relativnoj dubini iskopa od oko 20-ak cm, pronađen je srednjovjekovni pločnik rađen uglavnom od opeke. Pronađeno je 41 kvadratno polje povijesnog pločnika, od kojih je u jednom polju popločenje od oblutaka, a u svih ostalima od opeke koja je položena na nož, u tehnici riblje kosti ili slagana na način da tvori kvadrate. Rubnici koji obrubljuju polja su kamene ploče. Za potrebe snimanja i dokumentiranja povijesnog pločnika pristupilo se pažljivom čišćenju povijesnog pločnika. Uz pomoć JVP „Dubrovački vatrogasci” dronom je snimljen dio obuhvata na kojem je pronađen povijesni pločnik. Nakon dokumentiranja povijesni pločnik prekrio se geotekstilom i kako bi se isti očuvao u što boljoj mjeri. Na geotekstil se ugradila podloga, odnosno nosivi sloj na koji su se polagale kamene ploče. Sukladno smjernicama i uputama nadležnih konzervatora odabrana je vrsta novog kamena i njegova površinska obrada. Udio novog kamena je cca 30 %. Ugradnji podloge i polaganju kamenih ploča prethodilo je uklanjanje postojećih vodovodnih instalacija koje nisu u funkciji, te zamjena dotrajalih cijevi koje su u funkciji, a navedeno je odradila tvrtka Vodovod Dubrovnik d.o.o. Svi arheološki nalazi povijesnog i kulturnog značaja su dokumentirani od strane tvrtke Arheo Plan d.o.o. te dostavljeni u sklopu Izvještaja o provedenom arheološkom nadzoru. Svi radovi sanacije izvedeni su u skladu s Troškovnikom, a suma stvarno izvedenih radova iznosi 764.283,83 kn s PDV-om, što je za 9,59% manje od ugovorenog iznosa.

Stručni nadzor ispred Konzervatorskog odjela u Dubrovniku vršili su: Sanja Radović, dipl.ing.arh., Antun Baće dr.sc.hist.art. i Marta Perkić, dipl.arheolog.Stručni nadzor nad izvođenjem radova  viši savjetnik za poslove pripreme i nadzora Andrija Tolja, dipl.ing.arh., imenovan od strane Zavoda za obnovu Dubrovnika.Inženjer gradilišta bio je Maroje Matić, dipl.ing.građ. (Građevinar Quelin d.d.).Stalni arheološki nadzor vršili su: Nela Kovačević Bokarica, dipl. arheolog i Domagoj Kristović dipl.arheolog iz tvrtke Arheo plan d.o.o.Od strane Zavoda za obnovu Dubrovnika za praćenje i koordiniranje svih sudionika bila je zadužena Martina Nadoveza, bacc.ing.aedif.