Sanacija krova Luže

Sklopljen je ugovor o izvršenju usluga izrade troškovnika radova za sanaciju krova Luže čest. zgr. 1849 k.o. Dubrovnik sa tvrtkom „ Canosa inženjering” d.o.o. iz Dubrovnika, glavni projektant Ivo Matković dipl.ing.građ. Na isti je Ministarstvo kulture RH izdalo rješenje – prethodno odobrenje Klasa: UP/I-612-08/18-04/2464 URBROJ:532-04-02-17/3-18-2 od 06. studenog 2018. radove se planira izvesti početkom 2019. godine.

6. studenog 2018. izdano je prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela u Dubrovniku za sanaciju krova Luže, čest.zgr. 1849 k.o. Dubrovnik, prema Troškovniku građevinskih i obrtničkih radova, kojim je obuhvaćena zamjena dotrajalih dijelova krovišta s izradom novih elemenata drvene konstrukcije, skidanje starog pokrova od kupe kanalice, te montaža novog pokrova na način da se „stare kupe kanalice” postavljaju na poziciju gornje kupe, a nove na poziciju donje kupe, kao i svi prateći radovi.

Nakon postupka jednostavne nabave, ugovor o izvođenju radova sanacije krova na adresi Luža b.b. sklopljen je s tvrtkom Libertas inženjering d.o.o., dok će stručni nadzor nad izvođenjem radova obavljati tvrtka Canosa inženjering d.o.o.. Planirani početak izvođenja radova sanacije je 4. ožujka 2019. godine, a predviđeno trajanje radova je 30 dana.

Zavod za obnovu Dubrovnika je, na temelju zahtjeva Grada Dubrovnika, u program obnove za 2019. godinu u interventne radove uvrstio sanaciju krova na adresi Luža b.b., zbo g lošeg stanja pokrova koji predstavlja opasnost za prolaznike. Izrada troškovnika radova hitne sanacije, kojoj je u studenom 2018. godine prethodio obilazak terena u svrhu utvrđivanja stupnja oštećenja i usmeni dogovor između projektanta i predstavnika Konzervatorskog odjela u Dubrovniku o količini i vrsti potrebnih radova, ugovorena je s tvrtkom Canosa inženjering d.o.o.

6. studenog 2018. izdano je prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela u Dubrovniku za sanaciju krova Luže, čest.zgr. 1849 k.o. Dubrovnik, prema Troškovniku građevinskih i obrtničkih radova, kojim je obuhvaćena zamjena dotrajalih dijelova krovišta s izradom novih elemenata drvene konstrukcije, skidanje starog pokrova od kupe kanalice, te montaža novog pokrova na način da se „stare kupe” postavljaju na poziciju gornje kupe, a nove na poziciju donje kupe, kao i svi prateći radovi.
Nakon postupka jednostavne nabave, ugovor o izvođenju radova sanacije krova na adresi Luža b.b. 22. veljače sklopljen je s tvrtkom Libertas inženjering d.o.o., a stručni nadzor nad izvođenjem radova obavljala je tvrtka Canosa inženjering d.o.o. Radovi su započeli 4. ožujka 2019. godine, a isti su završeni 1. travnja 2019. Svi radovi izvedeni su u skladu s Troškovnikom građevinskih i obrtničkih radova, te ugovornim troškovnikom, a suma stvarno izvedenih radova je 78.613,80 kn bez PDV-a, što je za 0,99% manje od ugovorenog iznosa.

Voditelj građenja je bio Maro Slade, ing.građ., stručni nadzor vršio je Ivo Matković dipl.ing.građ., dok su konzervatorski nadzor vršili Sanja Radović i Antun Baće.
Ispred Zavoda za obnovu Dubrovnika izvođenje radova sanacije koordinirala je Martina Nadoveza, bacc.ing.aedif.