Već koncem prošlog stoljeća, prije dvadesetak godina, registrirana je pojava mnogobrojnih oštećenja/pukotina na kamenim elementima atrija Kneževa dvora. Zavod za obnovu Dubrovnika je 2001. godine, s Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, ugovorio provođenje istražnih radova i jednogodišnjeg monitoringa oštećenja te izradu studije o uzrocima oštećenja. Studija je potvrdila pretpostavku da konstrukcija atrija nema zadovoljavajuću sigurnost. Prof. dr.sc. Josip Dvornik i prof.dr.sc. Damir Lazarević, s Građevinskog fakulteta u Zagrebu, izradili su 2004. godine idejno rješenje konstrukcijske sanacije atrija. Glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije atrija s konzervatorsko-restauratorskim elaboratom izradila je, 2012/2014. godine tvrtka „Omega engineering”, iz Dubrovnika, glavni projektant prof.dr.sc. Željko Peković i projektant konstrukcije prof.dr.sc. Blaž Gotovac. Autori idejnog rješenja su, nakon uvida, dali suglasnost na glavni projekt a o istom se pozitivno očitovalo i Stručno savjetodavno povjerenstvo Zavoda za obnovu Dubrovnika. Kontrolu glavnog projekta konstrukcije izradila je tvrtka „Kon Vis” iz Zagreba, ovlašteni revident Milan Crnogorac, dipl.ing.građ. Izvođenje radova na rekonstrukciji atrija Kneževa dvora ugovoreno je 2015. sa zajednicom ponuditelja: „Spegra”- „Spegra inženjering” -„Neir”, svi iz Splita. Stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši tvrtka „Canosa Inženjering”, glavni nadzorni inženjer je ovlašteni inženjer građevinarstva Ivo Matković, dipl.ing.građ. Projektantski nadzor vrše prof.dr.sc. Željko Peković i prof.dr.sc. Blaž Gotovac dok konzervatorski nadzor nad izvođenjem radova vrši Uprava za zaštitu kulturne baštine ministarstva kulture, nadležni Konzervatorski odjel u Dubrovniku, konzervatori Sanja Radović, dipl.ing.arh. i dr.sc. Antun Baće. Koordinaciju svih sudionika i aktivnosti vezanih za projekt rekonstrukcije atrija Kneževa dvora, ispred Zavoda za obnovu kao investitora, vodi Andrija Tolja, dipl.ing.arh.

 

Samo izvođenje radova započelo je koncem 2015 godine uz niz otežavajućih okolnosti. kao što su: fazno izvođenje s obzirom na nužnost prekida radova tijekom turističke sezone u periodu od lipnja do studenog, uredi Dubrovačkih muzeja na „gradilištu” koji kontinuirano rade, dodatni prekid radi snimanja filma u Dvoru … Sve faze obnove atrija su izvanredno zahtjevne, respektirajući prvenstveno samu spomeničku vrijednost Kneževa dvora a također i po tehnologiji izvođenja radova koja se kod nas prvi put primjenjuje na ovakav način. To podrazumijeva izuzetnu preciznost i pažljivo promišljanje svakog detalja, kao i finu prilagodbu tijekom radova ovisno o zatečenom stanju nakon demontaže pojedinih konstruktivnih elemenata atrija.

I faza, prosinac 2015. – lipanj 2016., konstrukcijska sanacija temelja i podtemeljne zone atrija, glavnina radova na sanaciji krovne terace uključivo rješavanje oborinske odvodnje te dio konzervatorsko-restauratorskih radova. Nalazi istražnih sondi i bušotina koje su prethodile radovima sanacije temelja znatno su odstupali od projektom predviđenih pretpostavki, sukladno raspoloživoj dokumentaciji, tj. dovoljno nosivi slojevi tla nalazili su se na dubinama većim od očekivanih. To nas je primoralo na dopunu projekta sanacije temelja stupova, odnosno prilagodbu projektnog rješenja, koju je u suradnji s projektantom konstrukcije i izvođačem izradio institut IGH d.d. – Zavod za geotehniku, Odjel za geotehniku PC Split. Paralelno je od strane arheologice dr.sc. Nikoline Topić izrađen arheološki snimak iskopa i arheološko izvješće o provedenim istraživanjima sukladno propisanoj zakonskoj proceduri.

Tijekom ljetne stanke nakon dovršetka I faze, kao priprema za sljedeću fazu radova, provedena su dodatna modelska ispitivanja stupova prizemlja i kata u mjerilu 1:1, te pod stvarnim opterećenjem. Glavna namjena ovog modelskog ispitivanja bila je simuliranje procesa djelovanja objekta Kneževa dvora na konstrukciju atrija, posebno na dvojne stupove kata kao najosjetljivije elemente u cijelom sklopu Kneževa dvora. Rezultati mjerenja su potvrdili ispravno funkcioniranje stupova prizemlja i kata pod uvjetima koji su bili znatno nepovoljniji od projektantskih propisanih vrijednosti, dakle potvrđena je ispravnost koncepcije projektnog rješenja. S tvrtkom „Profelis” iz Zagreba koja je vršila mjerenja tijekom modelskog ispitivanja ugovoreno je ispitivanje (mjerenje) pomaka i sile na stupovima prizemlja i kata tijekom izvođenja radova konstrukcijske sanacije. Naime, na stupovima se mora registrirati trenutak, odnosno predznak sile, kada se rasterećuje stup tako da u konstrukciju unesemo minimalno potrebnu silu kako ne bi izazvali neželjene efekte.

II faza, prosinac 2016. – lipanj 2017., konstrukcijska sanacija svih pet kamenih stupova prizemlja i stupovlja sjevernog pročelja kata uključivo ugradnju zatega te dovršenje radova na krovnoj taraci. Konstrukcijska sanacija stupova prizemlja obuhvaća slijedeće radove: piljenje i vađenje otpilanog kamenog postamenta stupa, demontaža te sanacija baze stupa što podrazumijeva ugradnju jezgre od zdravog kamena, ponovna ugradnja sanirane baze uz podupiranje te podlijevanje specijalnim mortom, izradu utora za ugradnju novog inox trna i olovnog jastuka između baze i stupa te između stupa i kapitela, izrada i ugradnja olovnog jastuka i inox trna između baze i stupa te između stupa i kapitela, izrada bušotine i zalijevanje olovom oko ugrađenih inox trnova, izrada i ugradnja zatega od inoxa. Sličan redoslijed radova je i na stupovima kata ali su tzv. zglobni ležajevi drugačije dimenzije i oblika. Također, osim ugradnje novih ležajeva između baze i stupa te stupa i kapitela, ugrađuje se još jedan između kapitela i čvorišta odnosno peta lukova. Ovo je, naravno, pojednostavljeni prikaz jer sanacija svakog pojedinog stupa zahtijeva još niz manjih aktivnosti i završno fine restauratorske radove.

III faza, ujedno i posljednja, studeni 2017. – lipanj 2018., obuhvatila je konstrukcijsku sanaciju zapadnog, istočnog i južnog pročelja kata, popločenje prizemlja atrija te preostale konzervatorsko-restauratorske radove.

6. lipnja 2018., u samom atriju, održana je svečana prezentacija Projekta rekonstrukcije atrija Kneževa dvora.

Moramo svakako naglasiti izvrsnu suradnju svih sudionika u projektu, od projektanata, revidenta, stručnog, projektantskog i konzervatorskog nadzora do izvođača, koji su svojim pristupom radu i nastojanjima da svaki detalj izvedu na najbolji mogući način, bez obzira na mnogobrojne otežavajuće okolnosti, doprinijeli izvrsnoj kvaliteti izvedenih radova.

Video izradio: FOTO NOMAD d.o.o.
Naručitelj: Zavod za obnovu Dubrovnika

Video izradio: Danijel Pranjić

Naručitelj: Zavod za obnovu Dubrovnika

Video izradio: FOTO NOMAD d.o.o.

Naručitelj: Zavod za obnovu Dubrovnika

Knežev dvor 2015. – 2017.

Knežev dvor spada među najreprezantivnije objekte spomeničke baštine unutar povijesne jezgre Dubrovnika. Smješten je na istočnom rubu Grada, uz samu gradsku luku, uz najširu gradsku poprečnu ulicu, nasuprot Katedrali. Njegov današnji izgled definiran je rekonstrukcijom nakon velikog potresa 1667. godine, kada su na gotičko – renesansne dijelove dograđeni barokni elementi. Kasnije je, u 19. i 20. stoljeću značajnim pregrađivanjem narušeno stilsko jedinstvo objekta. Nakon potresa 1979. godine dvor je kategoriziran u najteže oštećene građevine, s teže oštećenom konstrukcijom. Tijekom godina nakon prvobitne obnove počela su se pojavljivati razna oštećenja i pukotine, pogotovo u atriju, što je potaklo izradu dodatnih mjerenja i novih planova za sanaciju Dvora kao cjeline. Zbog sve većih oštećenja prioritetna je bila rekonstrukcija atrija.

Za konstruktivnu sanaciju oštećenja atrija Kneževa dvora u Dubrovniku izrađena je projektna dokumentacija do faze idejnog projekta još 2004. godine. Proveden je i monitoring ponašanja konstrukcijskih elemenata tijekom jedne godine. Idejni projekt i monitoring izradili su i proveli stručnjaci s Građevinskog fakulteta u Zagrebu pod vodstvom prof. Dvornika, a usvojeni su i na Stručno savjetodavnom povjerenstvu za obnovu Dubrovnika.

Zavod za obnovu Dubrovnika naručio je 2011. godine izradu arhitektonskog snimka Kneževa dvora, kao podlogu za ugovaranje izrade glavnog i izvedbenog projekta sanacije atrija. Snimak je izradila tvrtka „Kušan” d.o.o. iz Zagreba.

Nakon provedenog javnog nadmetanja, 01. listopada 2012. sklopljen je s tvrtkom „Omega engineering” d.o.o. iz Dubrovnika, ugovor o izradi glavnog i izvedbenog projekta konstruktivne sanacije atrija Kneževa dvora u Dubrovniku. Ugovorom je obuhvaćena i izrada konzervatorsko restauratorskog elaborata s troškovnikom pratećih konzervatorsko restauratorskih radova na atriju Kneževa dvora. Kako je tijekom izrade projektne dokumentacije utvrđena nužnost dosnimavanja dijela atrija Kneževa dvora ove usluge ugovorene su Dodatkom I ugovoru, 30. siječnja 2013. Glavni projekt, uz pozitivno mišljenje Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, predan je Zavodu 15 travnja.
Početkom veljače ugovoreno je s tvrtkom „KON-VIS”d.o.o. iz Zagreba obavljanje usluge kontrole Glavnog projekta konstrukcije, za sanaciju i rekonstrukciju Kneževa dvora u Dubrovniku. Izvješće o kontroli Glavnog projekta, kontrola glede mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine dostavljeno je krajem ožujka i njime je potvrđeno da je projekt izrađen u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, te u skladu s relevantnim tehničkim propisima i normama.

Za potrebe izrade izvedbenog projekta, 29. travnja, ugovoreno je s Fakultetom građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilišta u Splitu obavljanje usluge laboratorijskog ispitivanja zglobne veze stupova i kapitela atrija Kneževa dvora. Izvješće o provedenim laboratorijskim ispitivanjima je dostavljeno Zavodu 25. srpnja i njime je potvrđena ispravnost koncepcije projekta sanacije.
Izvedbeni projekt, uz pozitivno rješenje Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, predan je Zavodu 6. rujna 2013. Godine.

24. ožujka 2014., Dodatkom II ugovoru o izradi glavnog i izvedbenog projekta konstruktivne sanacije Kneževa dvora, ugovorene su usluge dorade projektne dokumentacije za potrebe ishođenja građevinske dozvole.

26. kolovoza 2014. Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje pismeno nas je obavijestio da se predmetni radovi mogu izvoditi bez građevinske dozvole.

Nakon provedenog postupka javne nabave, 18. studenog 2015., sklopljen je ugovor o građenju za radove na rekonstrukciji atrija Kneževa dvora sa zajednicom ponuditelja „SPEGRA INŽENJERING”d.o.o., „SPEGRA”d.o.o. i „NEIR”d.o.o., svi iz Splita. Radovi po ugovoru započeli su 1. prosinca 2015., do konca godine izveden je dio pripremnih radova, radionička izrada teške metalne konstrukcije za podupiranje te nabava materijala za dio predstojećih radova.

Tijekom 2016. godine, do 1. lipnja, dovršena je prva faza radova na rekonstrukciji atrija Kneževa dvora koja je obuhvaćala radove sanacije temelja i podtemeljne zone atrija ( paralelno je od strane arheologice dr.sc. Nikoline Topić izrađen arheološki snimak iskopa i arheološko izvješće o provedenim istraživanjima sukladno propisanoj zakonskoj proceduri te ispitivanje materijala uzorkovanih iz jezgre bušotine B5 od strane Zavoda za anorgansku tehnologiju, Kemijsko tehnološkog fakulteta, Sveučilišta u Splitu), gotovo sve radove na sanaciji krovne tarace i oborinske odvodnje te veliki dio konzervatorsko-restauratorskih radova na prvom katu.

Nalazi istražnih sondi i bušotina koje su prethodile radovima sanacije temelja znatno su odstupali od projektom predviđenih pretpostavki, sukladno raspoloživoj dokumentaciji, tj. dovoljno nosivi slojevi tla nalaze se na dubinama većim od očekivanih. To nas je primoralo na dopunu projekta sanacije temelja stupova, odnosno prilagodbu projektnog rješenja, koju je u suradnji s projektantom konstrukcije i izvođačem izradio institut IGH d.d. – Zavod za geotehniku, Odjel za geotehniku PC Split. Na dostavljeno rješenje ishodili smo i suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku koji redovito nadgleda radove. U skladu s navedenim, a temeljem članka 9. (kojim je ugovorena mogućnost izvođenja hitnih nepredviđenih radova radi osiguranja stabilnosti objekta, života i zdravlja ljudi, radi spriječavanja nastanka štete … a koji radovi se, radi svoje prirode moraju izvesti neovisno o osiguranim sredstvima) u kolovozu 2016. provedeni su odgovarajući postupci nabave i ugovoreni su dodatni i novi radovi.

Tijekom ljetne stanke provedena su dodatna modelska ispitivanja spojnih elemenata koja su također ugovorena s tvrtkom Spegra inženjering (uz angažman projektanta konstrukcije i tvrtke Profelis za usluge mjerenja). S obzirom na izuzetnu spomeničku vrijednost objekta i na delikatnost tehnologije koja se po prvi put primjenjuje na ovaj način, stav je svih sudionika u procesu obnove da je bilo neophodno izvršiti modelska ispitivanja spojnih elemenata kamenih stupova prizemlja i kata atrija u prirodnoj veličini i pod realnim opterećenjem.Glavna namjena ovog modelskog ispitivanja bila je simuliranje procesa djelovanja objekta Kneževa dvora na konstrukciju atrija – posebno na dvojne stupove kata kao najosjetljivije elemente u cijelom sklopu Kneževa dvora uključujući i atrij. Rezultati mjerenja, sadržani u dostavljenom elaboratu o provedenim modelskim ispitivanjima, potvrdili su ispravno funkcioniranje stupova prizemlja i kata i to pod uvjetima koji su bili znatno nepovoljniji od projektantskih propisanih vrijednosti, dakle potvrđena je ispravnost koncepcije projektnog rješenja.

Radovi su nakon ljetne stanke nastavljeni tek 2. prosinca, obzirom da su Dubrovački muzeji zatražili odgodu početka radova radi održavanja izložbe koja je bila otvorena do konca studenog. Do kraja 2016. godine izvodili su se pripremni radovi za sanaciju srednjeg južnog stupa u prizemlju i stupova sjevernog pročelja kata.

Odgovorni projektant konstrukcije atrija, koji je ujedno bio i konzultant prilikom provođenja modelskih ispitivanja, već se ranije tijekom radnih sastanaka očitovao o nužnosti tzv. specijalnog monitoringa tijekom radova na kamenim stupovima atrija. Prema njegovom mišljenju,” rasterećenje stupova (za vrijeme njihove sanacije) neophodno je pratiti. U našem slučaju to praćenje mora biti sofisticirano jer je takav karakter konstrukcije koju saniramo. Dakle, na stupovima prizemlja mora se registrirati trenutak odnosno predznak sile kada se rasterećuje stup, da ne bi došlo do vješanja stupa o kapitel preko trna stup-kapitel, a osim toga da u konstrukciju unesemo minimalno potrebnu silu kako ne bi izazvali nepotrebne i neželjene efekte.” Tijekom modelskih ispitivanja, u suradnji s izvođačem i specijalistom za traženu vrstu monitoringa (koji su provodili modelska ispitivanja) dogovoren je plan i program mjerenja na stupovima prizemlja. Sukladno navedenom koncem godine, nakon provedenog postupka nabave, ugovorene su s tvrtkom Profelis iz Zagreba usluge ispitivanja pomaka i sile na kamenim stupovima prizemlja atrija čija sanacija se planira izvoditi početkom 2017. godine.

Tijekom druge faze radova na rekonstrukciji atrija Kneževa dvora u povijesnoj jezgri Dubrovnika, u periodu od 2. prosinca 2016. do 31. svibnja 2017. godine, planiramo izvesti sljedeće radove:

– Sanacija svih stupova prizemlja uključivo ugradnju zatega te popločenje poda atrija
– Sanacija dijela stupova kata – sjeverno pročelje atrija
– Dovršenje radova na krovnoj taraci uključivo oborinsku odvodnju
– Najveći dio preostalih konzervatorsko-restauratorskih radova

Nakon stanke, zbog novogodišnjih praznika, nastavljeni su radovi na sanaciji središnjeg južnog stupa prizemlja. Tijekom najosjetljivije faze sanacije, prilikom rasterećenja stupa te njegova spuštanja, pored provođenja tzv. „specijalnog monitoringa” te stručnog i projektantskog nadzora, osiguran je i nadzor revidenta. Konstrukcijski dio radova na sanaciji ovog stupa dovršen je 13. veljače, tj. stup je ponovo pod punim opterećenjem. Trenutačno se teška čelična konstrukcija za podupiranje montira na središnjem istočnom stupu prizemlja atrija.

Stručni nadzor ugovoren je s tvrtkom „CANOSA INŽENJERING”d.o.o.
Projektantski nadzor ugovoren je s glavnim projektantom, prof.dr.sc. Željkom Pekovićem
Projektantski nadzor konstrukcije ugovoren je s prof.dr.sc. Blažom Gotovcem
Koordinaciju svih spomenutih aktivnosti i sudionika vodi Andrija Tolja dipl.ing.arh.

Knežev dvor 2013. – 2015.

Početkom veljače 2013. godine ugovoreno je s tvrtkom „KON-VIS”d.o.o. iz Zagreba obavljanje usluge kontrole Glavnog projekta konstrukcije, za sanaciju i rekonstrukciju Kneževa dvora u Dubrovniku. Izvješće o kontroli Glavnog projekta, kontrola glede mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine dostavljeno je krajem ožujka 2013. godine i njime je potvrđeno da je projekt izrađen u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, te u skladu s relevantnim tehničkim propisima i normama.Za potrebe izrade izvedbenog projekta, 29. travnja 2013. godine, ugovoreno je s Fakultetom građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilišta u Splitu obavljanje usluge laboratorijskog ispitivanja zglobne veze stupova i kapitela atrija Kneževa dvora. Izvješće o provedenim laboratorijskim ispitivanjima je dostavljeno Zavodu 25. srpnja i njime je potvrđena ispravnost koncepcije projekta sanacije. Izvedbeni projekt, uz pozitivno rješenje Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, predan je Zavodu 6.rujna 2013. godine.

24. ožujka 2014., Dodatkom II ugovoru o izradi glavnog i izvedbenog projekta konstruktivne sanacije Kneževa dvora, ugovorene su usluge dorade projektne dokumentacije za potrebe ishođenja građevonske dozvole.

26. kolovoza 2014. Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje pismeno nas je obavijestio da se predmetni radovi mogu izvoditi bez građevinske dozvole.

Nakon provedenog postupka javne nabave, 18. studenog 2015., sklopljen je ugovor o građenju za radove na rekonstrukciji atrija Kneževa dvora sa zajednicom ponuditelja „SPEGRA INŽENJERING”d.o.o., „SPEGRA”d.o.o. i „NEIR”d.o.o., svi iz Splita. Radovi po  ugovoru započeli su 1. prosinca 2015., do konca godine izveden je dio pripremnih radova, radionička izrada teške metalne konstrukcije za podupiranje te nabava materijala za dio predstojećih radova. Stručni nadzor ugovoren je s tvrtkom „CANOSA INŽENJERING”d.o.o. Projektantski nadzor ugovoren je s glavnim projektantom, prof.dr.sc. Željkom Pekovićem Projektantski nadzor konstrukcije ugovoren je s prof.dr.sc. Blažom Gotovcem Koordinaciju svih spomenutih aktivnosti i sudionika vodio je Andrija Tolja dipl.ing.arh.

Knežev dvor 2011. – 2013.

Za konstruktivnu sanaciju oštećenja atrija Kneževa dvora u Dubrovniku izrađena je projektna dokumentacija do faze idejnog projekta još 2004. godine. Proveden je i monitoring ponašanja konstrukcijskih elemenata tijekom jedne godine. Idejni projekt i monitoring izradili su i proveli stručnjaci s Građevinskog fakulteta u Zagrebu pod vodstvom prof. Dvornika, a usvojeni su i na Stručno savjetodavnom povjerenstvu za obnovu Dubrovnika.

Zavod za obnovu Dubrovnika naručio je 2011. godine izradu arhitektonskog snimka Kneževa dvora, kao podlogu za ugovaranje izrade glavnog i izvedbenog projekta sanacije atrija. Snimak je izradila tvrtka „Kušan“ d.o.o. iz Zagreba.

Izrada glavnog i izvedbenog projekta ugovorena je u listopadu 2012. godine s tvrtkom „Omega engineering“ d.o.o. iz Dubrovnika. Glavni projekt dovršen je u ožujku 2013. godine. Kontrolu glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti izvršila je tvrtka „KON-VIS“ d.o.o. iz Zagreba. O glavnom projektu pozitivno su se očitovali autori idejnog projekta kao i Stručno savjetodavno povjerenstvo za obnovu Dubrovnika. Izrada izvedbenog projekta je u tijeku, a rok za predaju je 15.lipnja ove godine.

Krajem travnja 2013. godine s Fakultetom građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu ugovorena je izrada fizikalnog modela tj. laboratorijsko ispitivanje zglobne veze stupova i kapitela u atriju Kneževa dvora. Završno izvješće o provedenim laboratorijskim ispitivanjima očekuje se do konca lipnja 2013.g.

Knežev dvor u Dubrovniku 2012.

Konstruktivna sanacija atrija

Nakon provedenog ponovljenog postupka javne nabave, (prvi postupak je poništen zbog toga što nakon pregleda nije preostala niti jedna valjana ponuda), dana 01. listopada 2012. sklopljen je s tvrtkom Omega engineering d.o.o. iz Dubrovnika ugovor o izradi glavnog i izvedbenog projekta konstruktivne sanacije atrija Kneževa dvora u Dubrovniku. Ugovorom je obuhvaćena i izrada konzervatorsko restauratorskog elaborata s troškovnikom pratećih konzervatorsko restauratorskih radova na atriju Kneževa dvora. Ugovoreni rok za izradu glavnog projekta iznosi 90 dana od dana potpisa ugovora. Projektanti su 29. prosinca 2012. zatražili produženje roka za 45 dana zbog dodatnih radova na dopuni i doradi arhitektonskog snimka postojećeg stanja atrija Kneževa dvora, čije je ugovaranje u tijeku.

Na naš zahtjev, 24. prosinca 2012., dostavljena nam je od strane ovlaštene tvrtke KON-VIS d.o.o. iz Zagreba ponuda za kontrolu glavnog projekta konstrukcije – kontrola glede mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine temeljem koje će se sklopiti ugovor.

Privremeno osiguranje oštećenih stupova Kneževa dvora

Nakon višekratnog traženja stručne pomoći od strane ravnateljice Dubrovačkih muzeja, u vezi s oštećenjima na kamenim elementima atrija Kneževa dvora koja su predstavljala svakodnevnu opasnost za posjetitelje, Zavod za obnovu Dubrovnika je od tvrtke Canosa inženjering d.o.o. iz Dubrovnika naručio izradu Elaborata privremenog osiguranja oštećenih stupova atrija Kneževa dvora – provođenje mjera tehničke zaštite.

Nakon što smo na dostavljeni Elaborat privremenog osiguranja oštećenih stupova atrija kneževa dvora – provođenje mjera tehničke zaštite ishodili pozitivno očitovanje autora idejnog projekta konstruktivne sanacije atrija Kneževa dvora, dr.sc. Josipa Dvornika i dr.sc. Damira Lazarevića s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te dobili suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, 05. studenog 2012. sklopili smo s tvrtkom Spegra obrt d.o.o. iz Splita ugovor o izvođenju radova privremenog osiguranja oštećenih stupova atrija Kneževa dvora. Radovi su gotovo u cijelosti završeni do kraja prosinca 2012.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova vodila je tvrtka Canosa inženjering d.o.o. iz Dubrovnika.

Knežev dvor 1982. – 1984.

Površina: 4.300 m2
Trajanje radova: travanj 1982.- srpanj 1984.
Vrijednost radova: 3.560.044,74 US $Projektanti: Petar Kušan, dipl.inž.arh., APZ “Plan” Zagreb i prof.dr. Dražen Aničić IGH Zagreb
Glavni izvoditelj: GP “Dubrovnik”
Nadzorni inženjeri: Jurica Carić, dipl.inž.arh, Jure Baletić, dipl.inž.grad. ZOD
Rukovoditelj gradilišta: Marko Kovačević, dipl.inž.grad.Među najreprezentativnije objekte unutar povijesne jezgre Dubrovnika svakako spada Knežev Dvor. Smješten je na istočnom rubu Grada, uz samu gradsku luku, uz najširu gradsku poprečnu ulicu, nasuprot Katedrali. Današnji njegov izgled definiran je rekonstrukcijom nakon velikog potresa 1667. godine, kada su na gotičko- renesansne dijelove ugrađeni barokni elementi. Kasnije je, u 19. i 20. stoljeću, značajnim pregrađivanjem narušeno stilsko jedinstvo objekta.

Na mjestu Kneževa Dvora rano je započelo podizanje obrambenih građevina, puno prije od prvog navođenja u Statutu u 13. stoljeću, a u 15. stoljeću se građevina obrambenog karaktera pretvara u reprezentativnu palaču. Graditelj Onofrije della Cava utvrđuje tlocrtnu strukturu koja se u prizemnoj zoni pročelja zadržala do danas, kao i gabarit središnjeg dvorišta okružen trijemovima. Od tada se navode dvorene za Veliko i Malo vijeće, Vijeće umoljenih, stan Kneza, sudnica, kancelarija zatvori, oružana itd. Nakon 1463. popravlja se od eksplozije, a poslije 1520. nakon potresa. palača doživljava mnoge preinake, dobiva nove renesansne ukrase, mnogi stari oblici se svjesno repliciraju.

Nakon potresa 1979. godine Dvor je kategoriziran u najteže oštećene građevine, s teže oštećenom konstrukcijom. Evidentirano je bilo odvajanje nosivih zidova od međukatne konstrukcije, nagnulo se glavno pročelje.

Pored statičke sanacije kroz obnovu, provedeno je i uklanjanje recentnih zidova koji su narušavali stilski integritet palače, prezentirani stropovi i podovi, otvorene zarušene strukture. Konstrukcijska sanacija je provedena ugradnjom armirano-betonskih serklažnih greda u zoni stropova i u zoni temelja, izvedbom dijagonalnih zatega i zatega uz nosive zidove, armirano- betonskih ploča u stropovima sjeverozapadne i jugozapadne kule. Izvedena je vertikalna seizmička dilatacija prema zgradi Općine.

Tijekom obnove su izvedeni svi građevinsko zanatski i restauratorski radovi, a Knežev Dvor je uređen za muzejski prostor, namijenjen stalnom postavu dubrovačkog Povijesnog muzeja. Njegov jedinstveni atrijski prostor kontinuirano se koristi za otvorenu glazbenu pozornicu Grada. (I.J.)

Vrsta radova: konstruktivna sanacija,rekonstrukcija,restauracija