Bunićeva poljana je istraživana od 1984/5. godine, nakon čega su istraživači izradili konzervatorske smjernice za prezentaciju cijelog kompleksa podzemlja.

Nakon iscrpnih stručnih rasprava odlučeno je da se vrhunsko otkriće ostataka struktura bizantske i romaničke katedrale prezentiraju u cjelini zajedno s otkrivenim velikim strukturama memorije, obrambenog zida i temelja zvonika koji su pronađeni u podzemlju Bunićeve poljane. Izrađene su studije načina povezivanja tih prostornih cjelina, te su proanalizirane moguće alternativnih lokacija za uspostavu ulaza u podzemlje.

Godine 1998. ponovno je aktualiziran problem rješavanja zaštite i održavanja ovog lokaliteta, kada je zbog značajne kondenzacije na stropu podzemlja postavljena termička izolacija.

Monitoring mikroklimatskih uvjeta s mehaničkim praćenjem očitavanja podataka u podzemlju Katedrale i Bunićeve poljane provođen je s prekidima od 2001. do 2006.godine. U tom periodu ugrađene su pumpe koje kontinuirano u gradsku kanalizaciju ispumpavaju višak vode iz bunara u podzemlju Bunićeve poljane, te služe kao zaštita od plavljenja.

2004. godine tvrtka Alfaplan d.o.o izradila je idejni projekt prezentacije nalaza podzemlja Katedrale i Bunićeve poljane.
Završno izviješće monitoringa usvojeno je 2007. godine na Stručno savjetodavnom povjerenstvu za obnovu Dubrovnika, kada su dane i smjernice za daljnje projektiranje.

Tek 2009. Alfaplan d.o.o. nastavlja izradu projektne dokumentacije idejnog projekta podzemne muzejske etaže ispod Katedrale i Bunićeve poljane u smislu usklađivanja s rezultatima višegodišnjeg monitoringa i smjernicama restauratora-konzervatora o uvjetima prezentacije nalaza. Ugovorna dokumentacija obuhvaćala je izradu snimke postojećeg stanja i razradu idejnog projekta, na osnovu kojih je izdana lokacijska dozvola (19. srpnja 2011.) za rekonstrukciju Podzemne muzejske etaže ispod Katedrale i Bunićeve poljane.

Planiranim zahvatom prostori ispod Katedrale i Bunićeve poljane uredit će se za prezentaciju nalaza in situ. Ulazni prostor formirat će se u dijelu prizemlja susjedne palače Bassegli-Gozze, te u podrumskom prostoru kojeg treba iskopati ispod dijela te palače i trga, a koji spaja ulazni prostor sa muzejskim.

U prosincu 2010. i siječnju 2011. Institut IGH d.o.o. izveo je geotehničke istražne radove čiji rezultati su osigurali ulazne parametre potrebne za izradu glavnog projekta (statičkog proračuna osiguranja temelja) za izvođenje radova uspostave spojnog prostora. Geotehnički istražni radovi izvođeni su prema Programu geotehničkih istražnih radova s troškovnikom i smjernicama za projektiranje koje je izradio Građevinsko arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu.

Tijekom 2011. Alfaplan d.o.o. je izradio glavni projekt podzemne muzejske etaže.
Geoexpert GTB d.o.o. je izradio projekt Zaštite građevne jame na spojnom prostoru između Katedrale i palače Bassegli-Gozze, kao dodatak glavnom projektu konstrukcije objekta.

U rujnu 2011. glavni projekt je predan nadležnom konzervatorskom odjelu na ishođenje očitovanja uređenja prostora iz područja zaštite kulturne baštine – suglasnost u postupku ishođenja potvrde glavnog projekta. Tijekom prvog dijela 2012. godine održano je više sastanaka sa predstavnicima nadležnog Konzervatorskog odjela, predstavnicima projektanta, projektantima statike i zaštite građevne jame i susjednih objekata, te glavnim konzervatorom za nepokretnu kulturnu baštinu Miljenkom Domijanom u svrhu provjere rješenja, kako bi se usuglasile dopune i korekcije glavnog projekta.

Na navedenim sastancim definiran je i program za daljnji tijek izrade projektne dokumentacije i izvođenje radova po fazama.
Nadležni konzervatorski odjel je u srpnju 2012. zatražio dopune i korekcije projektne dokumentacije glavnog projekta. Tada je Zavodu dostavljen i Program nastavka arheoloških istraživanja na prostoru katedrale i Bunićeve poljane kojeg je izradio Konzervatorski odjel u Dubrovniku, a koji daje popis potrebnih istražnih radova po fazama u pojedinim dijelovima buduće muzejske etaže.

Izrađena je recenzija glavnog projekta strojarskih-termotehničkih instalacija. Recenziju je izradio Hrvoje Malinar, konzervator savjetnik, koji je 2006. napisao Završno izvješće monitoringa u arheološkom lokalitetu “podzemlje dubrovačke Katedrale i Bunićeve poljane”. Recenzija je dana na uvid projektnom timu – Alfaplan d.o.o. i Lokošek projekt d.o.o. kao i nadležnom Konzervatorskom odjelu.

U prosincu 2012. projektant je dopunio i korigirao projektnu dokumentaciju, te je Konzervatorski odjel izdao Rješenje – prethodno odobrenje za rekonstrukciju i uređenje podzemne muzejske etaže ispod Katedrale i Bunićeve poljane u Dubrovniku.
Glavni projekt je u veljači 2013. predan Upravnom odjelu za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika na ishođenje potvrde glavnog projekta.

Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje dostavio je glavni projekt Hrvatskim vodama, Vodnogospodarskoj ispostavi Dubrovnik radi donošenja rješenja o vodnom doprinosu, koji je plaćen po utvrđenoj obvezi plaćanja.

Održan je uvid u glavni projekt, te je utvrđeno da je isti izrađen u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuje područje zaštite od požara.

Očevidom predstavnika Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje utvrđeno je činjenično stanje za zahvat u prostoru.

Potom je glavni projekt poslan je Upravnom odjelu za komunalne djelanosti i mjesnu samoupravu radi donošenja rješenja o komunalnom doprinosu. Po dobivanju rješenja o plaćanju komunalnog doprinosa u iznosu od 34.610,40 kuna, ZOD je uputio žalbu na rješenje s obrazloženjem o ispunjanju uvjeta za potpuno oslobađanje od plaćanja. Upravni odjel za komunalne poslove, promet i veze Dubrovačko-neretvanske županije poništio je Rješenje Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu o plaćanju komunalnog doprinosa i predmet dostavio prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak. Grad Dubrovnik je donio Zaključak o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa, prema kojoj je izdano novo Rješenje o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa.

Glavni projekt je dostavljen Upravnom odjelu za promet, stanogradnju i razvojne projekte na očitovanje o usklađenosti sa posebnim uvjetima iz područja prometa. Isti je donio Rješenje o plaćanju naknade za nedostajuća parkirna mjesta u iznosu od 330.000,00 kuna. Zavod za obnovu Dubrovnika je, prema pouci o pravnom lijeku iz navedenog Rješenja, podnio Žalbu protiv Rješenja Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva se izjasnilo nenadležnim u predmetnoj žalbi, te je istu dostavilo Upravnom odjelu za komunalne poslove, promet i veze Dubrovačko-neretvanske županije. Isti je odbacio Žalbu protiv Rješenja Grada Dubrovnika zbog nenadležnosti i dostavio je zajedno sa prvostupanjskim spisom Upravnom sudu u Splitu radi odlučivanja o sukobu nadležnosti.

Kako bi se do kraja definirali ulazni parametri za izradu sljedećih faza projektne dokumentacije buduće muzejske etaže potrebno je nastaviti izvođenje arheoloških istraživanja prema Programu nastavka arheoloških istraživanja na prostoru katedrale i Bunićeve poljane kojeg je izradio Konzervatorski odjel u Dubrovniku, a koji daje popis potrebnih istražnih radova po fazama u pojedinim dijelovima buduće muzejske etaže.

Na traženje ZOD-a, Grad Dubrovnik dao je načelnu suglasnost za izvođenje arheološko istražnih, građevinskih te radova izmještanja infrastrukture na dijelu čest. zem 2756/1, čest. zem. 2764/3, te na dijelu čest. zem 2764/2
Kao prva faza nastavka istražnih radova tvrtka Alfaplan d.o.o izradila je troškovnik radova čišćenja prostora ispod Bunićeve poljane i dokumentiranja nalaza, na koji je izdana suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela.

Radovi su podijeljeni na arheološke istražne radove, pomoćne građevinske radove i snimku postojećeg stanja, zbog potrebe detaljnog čišćenja prostora, snižavanja razine terena u skladu sa potrebama projekta, te izrade dopune arhitektonskog snimka na nivou fotogrametrije.

Izvođač arheoloških istražnih radova bila je tvrtka Arheo plan d.o.o., pomoćnih građevinskih radova Građevinar-Quelin d.o.o. a arhitektonske snimke postojećeg stanja tehnikom 3D laserskog skeniranja Vektra d.o.o.

Arheološki zaštitni radovi na području ispod Bunićeve poljane, čije izvođenje je započeto u studenom 2012, završeni su u siječnju 2013. godine. Rok je produžen zbog otežanih uvjeta rada u podzemlju Bunićeve poljane – nakupljanja podzemne vode u otvorenim sondama, te mokre zemlje koju je trebalo uvrećati i iznijeti. Obavljeno je prvo 3D lasersko skeniranje prije početka radova, skinut je sloj šljunka na čitavoj zoni obuhvata, spušten je nivo terena dijelu lokaliteta, iskopane su istražne sonde u memoriji, demontiran je dio ziđa na trasi buduće šetnice.

II. faza istražnih arheoloških radova provedena je tijekom siječnja, veljače, ožujka i lipnja 2013.god. Radovi su izvođeni prema izvodu iz troškovnika radova kojeg je izradila tvrtka Alfaplan d.o.o., i za njega je izdana suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela.

Ugovoreni radovi obuhvaćali su izvođenje radova arheološkog istraživanja, dokumentacije i potpune demontaže groba uz memoriju i uz puč (grob 30), djelomične demontaže groba uz memoriju u jugoistočnom dijelu lokaliteta ispod zida s lezenama (grob 45), rekonstrukcije demontiranih grobova po istraživanju i restauraciji pokrovnih kupa; demontaže dijelova ziđa i snižavanja dijela terena kako bi se definirala hodna ploha buduće muzejske etaže, konzervacije dijela ziđa, (sve u suglasnosti s nadležnom konzervatorskom službom); skidanja nakupljenih siga na ziđu u sjevernom dijelu lokaliteta i razlaganja zidne sonde u antičkom zidu. Većina radova je izvedena prema programu. Grob 45 zbog loše statike zida s lezenama nije bilo moguće istražiti.
Usluge sušenja, rekonstrukcije i impregnacije pokrovnih kupa sa grobova 30 i 45 ugovorene su sa restauratorom savjetnikom Ivom Donellijem, izv.prof. na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Pokrovni crijepovi (imbreksi i tegule) su po demontaži transportirani u Split. Poslije izvršenog sušenja i rekonstrukcije nedostajućih dijelova vraćeni su na lokalitet, gdje su grobovi pažljivo rekonstruirani.

Tijekom izvođenja radova II. faze primjećena je pukotina u zidanom temelju zgrade na južnoj strani arheološkog lokaliteta. U dogovoru s nadležnom konzervatorskom službom na hitan očevid pozvan je Ivo Matković dipl.ing.građ. koji je napisao Mišljenje o istom. U dogovoru s Konzervatorskom službom izradio je i troškovnik za izvođenje hitnih interventnih radova sanacije navedenih temelja. Istovremeno su na očevid pozvani i projektanti, kao i projektant konstrukcije glavnog projekta Egon Lokošek dipl.ing.arh, koji se naknandno očitovao o Mišljenju i Troškovniku. Konzervatorski odjel u Dubrovniku je izdao Rješenje za izvođenje mjera hitne statičke sanacije temeljnog polustupa prema Troškovniku hitne statičke sanacije izrađenom od tvrtke Canosa inženjering d.o.o. Prema izvodima iz troškovnika tražene su ponude, te sklopljeni ugovori za izvođenje radova sa tvrtkama Građevinar-Quelin d.o.o.- za radove hitne statičke sanacije zidanih temelja i Spegra d.o.o.- za radove injektiranja. Sklopljen je ugovor za arheološki nadzor nad radovima hitne statičke sanacije sa tvrtkom Arheo plan d.o.o, kao i ugovori za stručni nadzor nad izvođenjem radova hitne statičke sanacije i injektiranja sa tvrtkom Canosa inženjering d.o.o. Nadzornim inženjerom imenovan je Ivo Matković dipl.ing.građ., a voditeljima gradilišta za radove hitne statičke sanacije Maroje Matić dipl.ing.građ, a za radove injektiranja Milo Vučić dipl.ing.građ.
Svi radovi izvođeni su u suglasnosti s nadležnom konzervatorskom službom i u obujmu koji se pokazao potrebnim na terenu.

Nakon provedbe arheoloških istražnih radova na području Bunićeve poljane koji su preduvjet za daljnju izradu projektne dokumentacije planira se ugovoriti izrada I. faze Izvedbenog projekta koji će sadržavati program i troškovnik za sukcesivno provođenje izmještanja postojeće infrastrukture, arheološke istražne radove i za izvedbu građevinskih zahvata na spojnom prostoru između Katedrale i palače Bassegli-Gozze. Radovima će biti obuhvaćeno iskopavanje ulazne podrumske prostorije u palači Bassegli-Gozze, ojačanje temelja vanjskog nosivog zida Katedrale i palače, premještanje gradske infrastrukture, kao i arheološka istraživanja, koja u tom dijelu nisu provedena.
Paralelno s izvođenjem radova I. faze planira se izrada Izvedbenog projekta II. faze za arhitektonske i građevinske radove, izvođenje preostalih istražnih radova, te valorizacije nalaza i smjernica za prezentaciju. Izrada ove dokumentacije može započeti u momentu kada se potvrdi ispravnost rješenja kroz realizaciju I. faze.
Nakon izvedbe građevinskih radova i radova premještanja infrastrukture, može se pristupiti izradi projekta muzejskog postava i njegovoj izvedbi.

Radovi su se financirali po godišnjim programima obnove ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika u kojima su participirali Ministarstvo kulture RH, Župa Velike Gospe i Grad Dubrovnik.

Koordinaciju pripreme projekata, ishođenja suglasnosti na izvođenje radova, ugovaranja izvođenja radova i nadzora nad radovima, sudjelovanje u pripremama Žalbi protiv Rješenja Upravnih odjela, te komunikaciju sa predstavnicima Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, kao i koordinaciju izvođenja pojedinih faza radova, te rada svih sudionika vodila je Amalija Pavlić dipl.ing.arh.

 

Zavod za obnovu je krajem 2015. godine ugovorio izradu Investicijske studije za buduću podzemnu muzejsku etažu ispod Katedrale i Bunićeve poljane sa Centrom za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije. Održani su sastanci sa predstavnicima izrađivača studije i Grada Dubrovnika u svrhu definiranja ulaznih parametara potrebnih za izradu studije. Studija je izrađena i predana Zavodu u svibnju 2016. godine, a Zavod je po jedan primjerak iste dostavio Gradu Dubrovniku i Dubrovačkoj biskupiji – vlasnicima prostora buduće muzejske etaže.