Zavod za obnovu Dubrovnika je 04.listopada 2022. sklopio ugovor o izvođenju radova konstruktivne sanacije bloka zgrada B-48 (Placa – Nalješkovićeva – Prijeko – Antuninska) u povijesnoj jezgri Dubrovnika s tvrtkom DOM IZGRADNJA d.o.o. iz Dubrovnika. Ugovoreni rok završetka radova je 10 mjeseci. Stručni nadzor nad izvođenjem radova provoditi će INSTITUT IGH d.d.

Radovi se izvode prema Glavnom (građevinskom) projektu konstruktivne sanacije bloka zgrada B-48, oznake projekta TD 56/18, izrađenom  od „CANOSA INŽENJERING“ d.o.o., glavnog projektanta Ivo Matković, dipl.ing.građ. , a na koji je  Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku dana 23. svibnja 2022. izdalo Potvrdu, KLASA: 612-08/22-22/0493, URBROJ: 532-05-02-17/13-22-2.

Dana 02.11.2022. izvođač je uveden u posao, a radovi će se izvoditi u dvije faze. I. faza obuhvaća ulicu Prijeko i sjeverni dio ulica Nalješkovićeva i Antuninska u periodu od 02.11.2022. do 30.04.2023., dok će II. faza obuhvaćati Placu (Stradun) i južni dio ulica Nalješkovićeva i Antuninska od 15.02. 2023 do završetka izvođenja radova  koji se planira najkasnije do 31.08.2023., odnosno, u skladu s odobrenjem Grada Dubrovnika za izvođenje radova u ljetnoj sezoni.

Radovi obuhvaćaju dopremu i postavu skele, injektiranje kamenih zidova, otucanje postojeće žbuke i ponovno žbukanje, čišćenje fuga i fugiranje, ugradnju čeličnih natega, popravke oštećene kamene plastike, plombiranje kamenog ziđa, zaštitu pročelja hidrofobiranjem, sanaciju metalnih šipki prozora, izmjenu vertikalnih limenih olučnih cijevi, popravke krovnih kanala te skliznutih kupa kanalica, sanaciju belvedera i dimnjaka i sanaciju krova na čest.zgr. 1987.

Od strane izvođača za inženjera gradilišta imenovan je Dragan Čoro, dipl.ing.građ., a za voditelja radova Srđan Čoro, mag.ing.aedif.

Nadzorni inženjer je Miroslav Pauzar, dipl.ing.građ., dok su njegovi suradnici Vedran Kosović, dipl.ing.građ. i Nataša Dedo, mag.ing.aedif.

Ispred Zavoda za obnovu koordinaciju svih sudionika u izvođenju radova, kao i praćenje realizacije vodi Martina Nadoveza, bacc.ing.aedif.