Konstrukcijska sanacija palače Sponza u povijesnoj jezgri –

spomeničkoj cjelini Dubrovnika (čest. zgr. 1854 i 1855 sve k.o. Dubrovnik)

Zavod za obnovu Dubrovnika je sukladno  Programu obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2022. godinu, dana 25. srpnja 2022. godine sklopio Ugovor o građenju br. 1492-5 za izvođenje radova konstrukcijske sanacije palače Sponza (čest. zgr. 1854 i 1855 sve k.o. Dubrovnik), u povijesnoj jezgri Dubrovnika, s izvođačem radova tvrtkom “GRAĐEVINAR QUELIN“ d.d., Miha Pracata 7/I, 20000 Dubrovnik. Radovi se izvode temeljem građevinskog projekta T.D. 34/20 od 11.2020. godine, izrađenog od strane  tvrtke „CANOSA INŽENJERING“ d.o.o., a na koji je ishođena Potvrda  Konzervatorskog odjela u Dubrovniku (klasa: 612-08/21-05/0237, ur.broj: 532-05-02-17/2-21-2 od 28. travnja 2021.) te Obavijest o izdanim potvrdama glavnog projekta (klasa: 361-03/21-08/000023, urbroj: 2117/01-15/15-21-0005 od 21.05.2021.) od strane Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika.

Predmet planiranog zahvata je ojačanje mehaničke otpornosti i stabilnosti postojeće nosive konstrukcije građevine. Ovi radovi podrazumijevaju konstrukcijsku sanaciju kamenih elemenata nosive konstrukcije kao i drvene krovne konstrukcije, obnovu krovišta i pokrova, sanaciju metalnih ključeva postojećih natega na pročeljima te obnovu i restauraciju dijela kamene plastike i vanjske stolarije, uključivo metalne rešetke na otvorima. Na dijelu unutarnjih zidova otuca se vlagom oštećena žbuka te se zidovi ponovo žbukaju. Radovi su započeli 12. rujna 2022. godine a ugovoreni rok izvođenja radova iznosi 12 mjeseci.

Do kraja lipnja 2023. izvedena je većina ugovorenih radova, završeni su svi vanjski radovi i demontirane su građevinske skele sa svih pročelja. Izvedeni su radovi sanacije cijelog krovišta. Preostalo je dovršiti dio radova u unutarnjem dijelu palače koji će po planu biti dovršeni do 12. rujna 2023. godine.

Nadzorni inženjer je Ivo Matković, dipl.ing.građ.

Koordinaciju svih sudionika i aktivnosti na projektu ispred ZOD-a vodi Andrija Tolja, d.i.a.