Površina: 793 m2
Trajanje radova: 1995. – 1998.
Vrijednost radova: 634.949,00 US $

Dvokatna barokna palača s potkrovljem i nakon obnove zadržava kulturno-društvenu namjenu na katovima, te poslovne prostore orijentirane na Placu u prizemlju. Dio je bloka smještenog između ulica C. Medovića, Od Sigurate, Prijeko i Place i posljednja “stambena” građevina sa sjeverne strane Place prema vratima od Pila.

Vanjski i nosivi zidovi objekta građeni su od kamena dok je međukatna i krovna konstrukcija od drva. Unutrašnjost palača obiluje zidnim oslicima u više slojeva, štukaturama i profilacijama kvalitetne izvedbe. U požaru nakon granatiranja Dubrovnika 6. prosinca 1991. godine unutrašnjost objekta je uništena; krov, međukatne konstrukcije i pregradni zidovi na njima su se u cijelosti urušili do prizemlja objekta.

Postojeća dokumentacija o “Dubrovačkim ljetnim igrama “je također izgorjela. U nizu izgorjelih zgrada ova palača je prva odabrana za postupak obnove. U cilju obnove i zaštite visokovrijedne urbane jezgre Grada odabrana je metoda rekonstrukcije tj. maksimalno poštovanje izvornih oblika i elemenata zgrade, uz uporabu tradicionalnih materijala i građevnih tehnika sa neophodnim ojačanjima s obzirom na trusnost područja.

Međukatna konstrukcija izvedena je od drvenih greda spregnutih s tankom armiranobetonskom pločom debljine 5 cm sidrenom u nosive kamene zidove, a za potrebna ojačanja korištene su čelične grede. Krovište je drveno sa pokrovom od kupe kanalice. Oslici i štukature u interijeru objekta su naknadno restaurirani.

Vrsta radova: konstruktivna sanacija, rekonstrukcija

Palača je sanirana sredstvima iz proračuna RH i sredstvima donatora:

  • Ivo Pogorelić – The International Trust for Croatian Monuments, Velika Britanija
  • Rotary Club – Klagenfurt, Austrija
  • UNESCO