Površina: 572 m2
Trajanje radova: 1995.-1999.
Vrijednost radova: 133.942,00 US $ (ostatak MJROG)

Projektanti: Vladimir Grubešić, dipl.inž.arh “GPZ” d.d. Rijeka
Glavni izvoditelji: “Građevinar-Quelin”, Dubrovnik

Palača se nalazi u središnjem dijelu grada. Okrenuta je prema ulici Od Puča, s ulazom iz ulice Sv. Josipa. Naziv palača Gučetić-Martinušić dobila je po atribuciji grbova koji su ugrađeni na uglu pročelja i u predvorju palače. Palača sadrži elemente dubrovačke gotike i niz renesansnih elemenata.

S obzirom na karakterističnu prožetost tih stilskih elemenata datiranih u drugu polovicu 16. stoljeća, palača pripada dubrovačkoj reprezentativnoj stambenoj arhitekturi izuzetne vrijednosti. U potresu 1979. godine palača je kao dio bloka dobila oštećenja konstrukcije, a u Domovinskom ratu je potpuno izgorjela.

Sačuvani su nosivi zidovi i dijelovi stropa nad svodom u prizemlju. Nakon izrade detaljne arhitektonske snimke izvršena su konzervatorska istraživanja. Ispitana su mehanička svojstva gradiva i utvrđena aseizmička otpornost građevine. Sanacijski radovi uvjetovali su injektiranje zidova, ugradnju čeličnih zatega u razini stropova, ugradnju serklaža.

Iznad prizemlja je izvedena armirano-betonska ploča od “meps” betona. Međukatne konstrukcije su od drvenih greda spregnutih čeličnim moždanicima s tankom pločom od “meps” betona. Stubište je na čeličnim nosačima, a krovište je drveno.

Svi u požaru uništeni kameni elementi na pročelju su replicirani ili sanirani.