Površina: 4.143 m2
Početak radova: srpanj 1982. – srpanj 1984.
Vrijednost radova: 7.079.564,27 US $
Povijesno vrlo složen kompleks izgrađen poslije potresa 1667. godine na lokaciji gotovo do temelja srušenih dviju crkvi i samostana redovnica Sv. Šimuna, te djelomice očuvanog samostana Sv. Apostola. Na lokalitetu su tijekom istražnih radova pronađene ranije strukture kasnoantičke građevine iz 9./10. stoljeća na kojima je izgrađena crkva Sv. Petra u predromaničkom stilu, a poč. 18. stoljeća na njezinim temeljima je izgrađena nova barokna crkva Sv. Katarine Sienske. Na ostacima samostana benediktinki, Sv. Šimuna (11. stoljeća.) i samostana Klarisa, Sv. Apostola (15./16. stoljeća) gradi se poslije potresa novi samostan dominikanki. Francuzi 1808. vrše značajne pregradnje i nadogradnje za licej, kasnije gimnaziju, a namjena zgrade za Muzičku školu datira od 1920. godine.

U potresu 1979. cijelom kompleksu je narušena statička stabilnost i oštećena građevinska struktura.

Za potrebe projekta provedena su prethodna arheološka istraživanja, izrađena je valorizacija prostorne strukture, uz prijedlog da se zadrži barokna faza i prezentiraju svi raniji slojevi.

Kompleks je očišćen od naknadnih nadogradnji. Zadržana je namjena Centra za umjetnički odgoj i obrazovanje-muzička škola, kojoj je prilagođena tlocrtna dispozicija prostora i zbog koje je interpolirana nova zgrada u jugoistočnom dijelu vrta. Konstrukcijska sanacija je provedena na svim dijelovima kompleksa, a posebno u prizemlju i suterenu.

Kompleks je adekvatno infrastrukturno i instalacijski opremljen za temeljnu funkciju muzičke škole, ugrađeni su elementi protupožarne zaštite i zaštite od buke.

Park gledalište unutar kompleksa posebno je vrijedan, djelomično uređeni prostor koji funkcionira u sklopu osnovne namjene.

Vrsta radova: konstruktivna sanacija, adaptacija, interpolacija