Ljetnikovac Restić-Džonovina u Rožatu (nastao početkom XVI stoljeća) je smješten na samoj obali kanala rijeke Omble, nasuprot adi obrasloj šašem koja zaklanja pogled na glavno pročelje dajući potpunu intimnost ladanju.
Površina kompleksa je cca 3350 m2 od čega je površina pod objektom cca 500 m2, a bruto razvijena površina građevina cca 670 m2.

Ljetnikovac je u ruševnom stanju, bez krova, podložan plavljenju, a tijekom stoljeća doživio je razne pregradnje kako u tlocrtu tako i na pročeljima, te nasipanje obale prema rijeci.

Projekt obnove ljetnikovca Restić- Džonovina izrađen po narudžbi Zavoda za obnovu Dubrovnika 1990.g od G.P.Tehnike, Zagreb, a prethodila mu je izrada konzervatorskog elaborata 1988.g. Centra za povijesne znanosti i Zavoda za restauriranje umjetnina.
Nakon čišćenja ljetnikovca od šuta i raslinja, tijekom 2015.g. započeta je izrada elaborata arhitektonske snimke postojećeg stanja cijelog kompleksa, te izrada konzervatorskog elaborata.

Početkom 2016. godine planira se završetak elaborata arhitektonske snimke postojećeg stanja cijelog kompleksa kao i konzervatorskog elaborata.

2.5.2016

Izrađen je Elaborat arhitektonske snimke postojećeg stanja kao i Konzervatorski elaborat za rekonstrukciju ljetnikovca. Konzervatorski elaborat je predan na suglasnost Konzervatorskom odjelu u Dubrovniku.

Dana 12. svibnja 2016.g. održan je sastanak sa predstavnicima Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture RH vezano za postupak ishođenja potvrda na elaborate ( temeljem čl. 61.a. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara NN RH br.69/99,151/03……,152/14 i 98/15) za rekonstrukciju ljetnikovaca Gučetić-Lazarević, Bozdari-Škaprlenda i Restić-Rastić-Džonovina u Rijeci dubrovačko, kao i vrtne studije za ljetnikovac Gučetić-Lazarević. Pored predstavnika Konzervatorskog odjela sastanku su prisustvovali predstavnici Zavoda za obnovu Dubrovnika i izrađivači elaborata i vrtne studije. Na sastanku su dogovorene potrebne izmjene i dopune izrađenih elaborata ,a izrada traženoga je u tijeku.
Planirana vrijednost programa 146.975,00 kn

Dana 22. prosinca 2016.g. dobivena je i suglasnost Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Konzervatorskog odjela u Dubrovniku na „Konzervatorski elaborat za rekonstrukciju ljetnikovca Restić – Rastić –Džonovina u Rijeci dubrovačkoj” TD 121/15 , studeni 2016., izrađen od Ured Vojnović d.o.o. Split ( voditelj stručnog tima Ivo Vojnović dipl.ing.arh.) i na elaborat pod nazivom „Analiza arhitektonskih osobina ljetnikovca Rastić u Rijeci dubrovačkoj i prijedlozi smjernica za njegovu obnovu” izrađen u veljači 1988. godine ( Odjel za povijest umjetnosti Centra za povijesne znanosti i Zavod za restauriranje umjetnina, Zagreb, voditelj istraživanja dr. Nada Grujić).

Nakon izrađenog Elaborata arhitektonske snimke postojećeg stanja ljetnikovca Restić – Rastić – Đonovina i Konzervatorskog elaborata za rekonstrukciju ljetnikovca (dobivena suglasnost Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Konzervatorskog odjela u Dubrovniku) tijekom 2017. predviđena je izrada daljnje dokumentacije: Vrtna studija, Geomehanički elaborat, idejni i glavni projekt. Izrada navedene dokumentacije će započeti nakon usvajanja Prijedloga programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2017. godinu.