Površina kompleksa:  3.850 m2
Površina pod objektom: 460 m2
Bruto razvijena površina: 900 m2
Građevinska (bruto) površina: 722,56 m2

Status projekta:
Ishođena građevinska dozvola
U izradi izvedbeni projekt rekonstrukcije i adaptacije ljetnikovca

Ljetnikovac Lazarević – Gučetić u Mokošici je najveći i najreprezentativniji sačuvani kompleks ladanjske arhitekture Rijeke dubrovačke XVI stoljeća, te je u vlasništvu Grada Dubrovnika. Ubraja se u najljepša ostvarenja renesansne ladanjske arhitekture, posebice zbog dispozicije i glavnog pročelja, iako na građevini susrećemo i gotičku fasadu u zaleđu. Od 1948. godine, ljetnikovac je bez krova i u ruševnom stanju, međutim do danas je sačuvao izvornu tlocrtnu dispoziciju stambene kuće, gospodarskog krila i vrtnih površina.

Glavnim projektom, izrađenim od Hrvatskog restauratorskog zavoda iz Zagreba,  predviđa se višenamjensko korištenje raspoloživih prostora u različite svrhe. Prostor i sadržaj ljetnikovca kao društveno kulturnog centra djelomično je posvećen liku i djelu Ruđera Boškovića, gdje se različitim programima potiče razvoj zajednice. Predviđa se višenamjensko korištenje raspoloživih prostora u različite svrhe, čime se osigurava optimalna iskorištenost prostora za lokalne korisnike i posjetitelje.

Čitava cjelina ladanjske arhitekture predviđa se obnoviti sukladno konzervatorskim smjernicama i potrebama nove izložbene i edukacijske funkcije, u skladu sa smjernicama iz izrađenih elaborata i vrtne studije. Sadržaji u ljetnikovcu su oblikovani na način da omogućavaju optimalnu valorizaciju arhitektonskih, oblikovnih, prostornih i kulturno-povijesnih vrijednosti.

U prezentacijskom smislu, obnovom će se predstaviti povijest izgradnje ljetnikovca, kao i njegove kasnije epohe korištenja, a poseban naglasak će biti na dominantnom sloju koji predstavlja najzrelije i najpotpunije ostvarenje koncepcije stanovanja u ovom ljetnikovcu kako bi se oslobodio zahvata koji su ga degradirali, odnosno kako bi se vratio u stanje iz druge polovice XVI stoljeća.

Matrica ladanjskog sklopa će se očuvati, kao i njegov kontakt s vrtom i prostorom u neposrednoj blizini ljetnikovca. Uspostaviti će se javne funkcije vrta i prostora izvan ogradnog zida ljetnikovca kao javnog edukacijskog parka polifunkcionalne društvene namjene za stanovnike Nove Mokošice. Najvažnije za obnovu renesansnog vrta je uspostava odrine (pergole) na svim pravcima staze, gdje stupovi ili njihovi ostaci to pokazuju. Sjeverni ogradni zid vrta ljetnikovca rekonstruira se u punoj elevaciji dok se ostali ogradni zidovi vrta saniraju na  mjestima oštećenja.

Uz istočno pročelje sklopa gradi se nova građevina – pomoćna građevina, obzirom na prirodnu konfiguraciju terena ukopana s zapadne i sjeverne strane a koja služi kao spremište vrtnog alata i opreme te za smještaj vanjske jedinice. Krov pomoćne građevine se izvodi kao integralni dio parka. Istočno od kompleksa formira se parkiralište s 10 parkirališnih mjesta ( od čega su dva mjesta invalidska) kao otvoren prostor koji se integralno povezuje s novoprojektiranim javno-edukacijskim parkom.

2023.
Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika izdao je u srpnju 2023. Građevinsku dozvolu za rekonstrukciju ljetnikovca Gučetić-Lazarević u Mokošici u društveno-kulturni centar i memorijalni centar posvećen Ruđeru Boškoviću. Glavni projekt oznake ZOP 1242/1 izrađen od Hrvatskog restauratorskog zavoda, Zagreb je sastavni dio ishođene dozvole.

Prethodno je dovršena izrada izvedbenog projekta muzeološkog postava interpretacije, te su provedene izmjene u katastarskom operatu. Sljedeći koraci su izrada izvedbenog projekta rekonstrukcije te priprema dokumentacije o nabavi za izvođenje radova rekonstrukcije, stručni i projektantski nadzor, te vođenje projekta.

2022.
U rujnu 2022. dovršena je izrada Glavnog projekta za rekonstrukciju ljetnikovca Gučetić te je predan zahtjev za ishođenje građevinske dozvole.
Prethodno je izrađen idejni projekt postava Interpretacijskog centra Ruđer Bošković u ljetnikovcu Gučetić, izrađivač R PLUS V iz Zagreba s kojim su se suglasili predstavnici Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, Dubrovački muzeji i Dubrovačka baština.

2021.
Idejno rješenje rekonstrukcije i prenamjene ljetnikovca Gučetić usuglašeno je s Gradom Dubrovnikom te su ishođeni prethodni uvjeti javno pravnih tijela pri Upravnom odjelu za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Grada Dubrovnika (e – konferencija završena 31. ožujka 2021.). Slijedi izrada Glavnog projekta rekonstrukcije.
Dizajneri Marko Rašić i Vedrana Vrabec iz tvrtke R PLUS V iz Zagreba izradili su vizualni identitet Dubrovačkih ljetnikovaca.

2020.
Proveden je postupak javne nabave projektne dokumentacije ( idejni, glavni i izvedbeni projekt) za rekonstrukciju i revitalizaciju ljetnikovca Gučetić u objekt društvene i javne namjene Mokošica. Provedbi nabave prethodila je izrada „Projektnog zadatka za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije i revitalizacije ljetnikovca Gučetić kao objekta javne i društvene namjene” koji je potvrđen od Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.
Ugovor o izradi projektne dokumentacije potpisan je sa Hrvatskim restauratorskim zavodom iz Zagreba. Glavna projektantica obnove ljetnikovca je arhitektica Ana Škevin Mikulandra.

Prva faza – izrada geodetske podloge, geomehaničkog elaborata, elaborata o ispitivanju konstrukcije i elaborata bonitetnog vrednovanja zelenila.
Druga faza – izrada dvije varijante idejnog rješenja.
Treća faza – izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole.
Četvrta faza – izrada izvedbenog projekta i projekta interijera.

2016.
Ishođena je suglasnost Ministarstva kulture RH, Konzervatorskog odjela u Dubrovniku na izrađeni konzervatorski elaborat, vrtnu studiju te elaborat arhitektonskog snimka postojećeg stanja.
Konzervatorski elaborat za rekonstrukciju ljetnikovca Gučetić u Rijeci dubrovačkoj, TD 122/15, studeni 2016., izrađen je od tvrtke Ured Vojnović d.o.o. iz Splita, voditelj stručnog tima Ivo Vojnović dipl.ing.arh.
Vrtnu studiju za ljetnikovac Klementa Gučetića u Rijeci dubrovačkoj” izradio je Zavod za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku, voditeljica istraživanja dr.sc Mara Marić.

2015.
Nakon čišćenja ljetnikovca od šuta i raslinja, započeta je izrada elaborata arhitektonskog snimka postojećeg stanja cijelog kompleksa, izrada konzervatorskog elaborata i vrtne studije.

Arhiva
Projekt sanacije i obnove ljetnikovca Lazarević-Gučetić izrađen je 1991. od strane Restauratorskog zavoda Hrvatske. Osnova za izradu projektne dokumentacije bio je konzervatorski elaborat iz 1988.g. kojeg su pod nazivom „Analiza arhitektonskih osobina ljetnikovca Gučetić u Rijeci dubrovačkoj i prijedlozi smjernica za njegovu obnovu” izradili Odjel za povijest umjetnosti Centra za povijesne znanosti i Zavod za restauriranje umjetnina iz Zagreba, pod vodstvom dr.sc. Nade Grujić.