Površina kompleksa:  3.850 m2
Površina pod objektom: 460 m2
Bruto razvijena površina: 900 m2
Građevinska (bruto) površina: 722,56 m2

U procesu izrade:
Glavni projekt rekonstrukcije i adaptacije ljetnikovca
izrađivač: Hrvatski restauratorski zavod
Idejni projekt postava
izrađivač: RplusV d.o.o.

Prema idejnom rješenju zgrada ljetnikovca dobiva javnu i društvenu namjenu.

Kombinacijom programskih sadržaja koji se uklapaju u zadane konzervatorske i programske smjernice, napravljen je prijedlog integriranog programa koji uključuje tematske cjeline koje se međusobno nadopunjavaju i sinergijski povezuju.

Čitava cjelina ladanjske arhitekture obnovit će se sukladno konzervatorskim smjernicama i potrebama nove izložbene i edukacijske funkcije, a sadržaji će se oblikovati na način da omogućavaju optimalnu valorizaciju arhitektonskih, oblikovnih, prostornih i kulturno-povijesnih vrijednosti.

U prezentacijskom smislu, obnovom će se predstaviti povijest izgradnje ljetnikovca, kao i njegove kasnije epohe korištenja, a poseban naglasak će biti na dominantnom sloju koji predstavlja najzrelije i najpotpunije ostvarenje koncepcije stanovanja u ovom ljetnikovcu kako bi se oslobodio zahvata koji su ga degradirali, odnosno kako bi se vratio u stanje iz druge polovice XVI stoljeća.

Očuvat će se matrica ladanjskog sklopa, kao i njegov kontakt s vrtom i prostorom u neposrednoj blizini ljetnikovca, uspostaviti javne funkcije vrta i prostora izvan ogradnog zida ljetnikovca kao javni edukacijski park polifunkcionalne društvene namjene za stanovnike Nove Mokošice.

Prostor i sadržaj ljetnikovca kao društveno kulturnog centra djelomično je posvećen liku i djelu Ruđera Boškovića, gdje se različitim programima potiče razvoj zajednice. Predviđa se višenamjensko korištenje raspoloživih prostora u različite svrhe , čime se osigurava optimalna iskorištenost prostora za lokalne korisnike i posjetitelje.

U procesu izrade su  glavni projekt rekonstrukcije ljetnikovca i idejni projekt postava.

Ljetnikovac Lazarević – Gučetić u Mokošici je najveći i najreprezentativniji sačuvani kompleks ladanjske arhitekture Rijeke dubrovačke XVI stoljeća. Iako na građevini susrećemo i gotičku fasadu u zaleđu, po dispoziciji i glavnoj fasadi spada u najljepša ostvarenja renesansne ladanjske arhitekture. Površina kompleksa ljetnikovca je 3850 m2 od čega je površina pod objektom 460 m2, a bruto razvijena površina građevina 900 m2. Od 1948. godine, ljetnikovac je bez krova i u ruševnom stanju, međutim do danas je sačuvao izvornu tlocrtnu dispoziciju stambene kuće, gospodarskog krila i vrtnih površina.

2022.

U rujnu 2022. izrađen je od Hrvatskog restauratorskog zavoda Glavni projekt za rekonstrukciju ljetnikovca Gučetić te predan zahtjev za ishođenje građevinske dozvole. Izradi glavnog projekta prethodila je izrada idejnog projekta postava Interpretacijskog centra Ruđer Bošković u ljetnikovcu Gučetić od firme R PLUS V d.o.o., a krajem godine je sa istom firmom ugovorena izrada izvedbenog projekta postava čija realizacija je u tijeku.

2021.
Idejno rješenje rekonstrukcije i prenamjene ljetnikovca Gučetić je usuglašeno s Gradom Dubrovnikom te ishođeni prethodni uvjeti javno pravnih tijela pri Upravnom odjelu za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Grada Dubrovnika (e – konferencija završena 31. ožujka 2021.). U tijeku je izrada Glavnog projekta nakon čega će biti podnesen zahtjev za građevinsku dozvolu.

2020.
Proveden je postupak javne nabave projektne dokumentacije ( idejni, glavni i izvedbeni projekt) za rekonstrukciju i revitalizaciju ljetnikovca Gučetić u objekt društvene i javne namjene Mokošica. Provedbi nabave prethodila je izrada „Projektnog zadatka za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije i revitalizacije ljetnikovca Gučetić kao objekta javne i društvene namjene” koji je potvrđen od Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.
Ugovor o izradi projektne dokumentacije potpisan je sa Hrvatskim restauratorskim zavodom iz Zagreba. Prva faza izrade obuhvaća izradu geodetske podloge, geomehaničkog elaborata, elaborata o ispitivanju konstrukcije i elaborata bonitetnog vrednovanja zelenila. Druga faza je izrada dvije varijante idejnog rješenja. Treća faza je izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole. Četvrta faza je izrada izvedbenog projekat i projekta interijera.

2016.
Ishođena je suglasnost Ministarstva kulture RH, Konzervatorskog odjela u Dubrovniku na izrađeni konzervatorski elaborat, vrtnu studiju te elaborat arhitektonskog snimka postojećeg stanja.
Konzervatorski elaborat za rekonstrukciju ljetnikovca Gučetić u Rijeci dubrovačkoj, TD 122/15, studeni 2016., izrađen je od tvrtke Ured Vojnović d.o.o. iz Splita, voditelj stručnog tima Ivo Vojnović dipl.ing.arh.
Vrtnu studiju za ljetnikovac Klementa Gučetića u Rijeci dubrovačkoj” izradio je Zavod za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku, voditeljica istraživanja dr.sc Mara Marić.

2015.
Nakon čišćenja ljetnikovca od šuta i raslinja, započeta je izrada elaborata arhitektonskog snimka postojećeg stanja cijelog kompleksa, izrada konzervatorskog elaborata i vrtne studije.

arhiva
Projekt sanacije i obnove ljetnikovca Lazarević-Gučetić izrađen je 1991. od strane Restauratorskog zavoda Hrvatske. Osnova za izradu projektne dokumentacije bio je konzervatorski elaborat iz 1988.g. kojeg su pod nazivom „Analiza arhitektonskih osobina ljetnikovca Gučetić u Rijeci dubrovačkoj i prijedlozi smjernica za njegovu obnovu” izradili Odjel za povijest umjetnosti Centra za povijesne znanosti i Zavod za restauriranje umjetnina iz Zagreba, pod vodstvom dr.sc. Nade Grujić.