Površina: 4.300 m2
Trajanje radova: travanj 1982.- srpanj 1984.
Vrijednost radova: 3.560.044,74 US $
Projektanti: Petar Kušan, dipl.inž.arh., APZ “Plan” Zagreb i prof.dr. Dražen Aničić IGH Zagreb
Glavni izvoditelj: GP “Dubrovnik”
Nadzorni inženjeri: Jurica Carić, dipl.inž.arh, Jure Baletić, dipl.inž.građ. ZOD
Rukovoditelj gradilišta: Marko Kovačević, dipl.inž.grad.
Vrsta radova: konstruktivna sanacija,rekonstrukcija,restauracija

Knežev dvor spada među najreprezantivnije objekte spomeničke baštine unutar povijesne jezgre Dubrovnika. Smješten je na istočnom rubu Grada, uz samu gradsku luku, uz najširu poprečnu gradsku ulicu, nasuprot Katedrali. Njegov današnji izgled definiran je rekonstrukcijom nakon velikog potresa 1667. godine, kada su na gotičko – renesansne dijelove dograđeni barokni elementi. Kasnije je, u 19. i 20. stoljeću značajnim pregrađivanjem narušeno stilsko jedinstvo objekta.

Na mjestu Kneževa dvora rano je započelo podizanje obrambenih građevina, puno prije od prvog navođenja u Statutu u 13. stoljeću, a u 15. stoljeću se građevina obrambenog karaktera pretvara u reprezentativnu palaču. Graditelj Onofrio della Cava utvrđuje tlocrtnu strukturu koja se u prizemnoj zoni pročelja zadržala do danas, kao i gabarit središnjeg dvorišta okružen trijemovima. Tada se navode dvorane za Veliko i Malo vijeće, Vijeće umoljenih, stan Kneza, sudnica, kancelarija, zatvori, oružana itd. Zabilježeni su popravci 1463. od eksplozije, a poslije 1520. nakon potresa. Palača doživljava mnoge preinake, dobiva nove renesansne ukrase, mnogi stari oblici se svjesno repliciraju.

Obnova nakon potresa 1979.

Nakon potresa 1979. godine Knežev dvor je kategoriziran u najteže oštećene građevine, s teže oštećenom konstrukcijom. Bilo je evidentirano odvajanje nosivih zidova od međukatne konstrukcije, nagnulo se glavno pročelje. Obnovom je, pored statičke sanacije, provedeno i uklanjanje recentnih zidova koji su narušavali stilski integritet palače. Prezentirani su stropovi i podovi, otvorene zarušene strukture. Konstrukcijska sanacija je provedena ugradnjom armirano-betonskih serklažnih greda u zoni stropova i u zoni temelja, izvedbom dijagonalnih zatega i zatega uz nosive zidove, armirano- betonskih ploča u stropovima sjeverozapadne i jugozapadne kule. Izvedena je vertikalna seizmička dilatacija prema zgradi Općine. Tijekom obnove su izvedeni svi građevinsko zanatski i restauratorski radovi, a Knežev dvor je uređen za muzejski prostor, namijenjen stalnom postavu dubrovačkog Povijesnog muzeja. Njegov jedinstveni atrijski prostor kontinuirano se koristi za otvorenu glazbenu pozornicu Grada. (I.J.)

2001.-2015.

Tijekom godina nakon prvobitne obnove počela su se pojavljivati razna oštećenja i pukotine, pogotovo na kamenim elementima atrija. Zavod za obnovu Dubrovnika je 2001. godine s Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu ugovorio provođenje istražnih radova i jednogodišnjeg monitoringa oštećenja te izradu studije o uzrocima oštećenja. Studija je potvrdila pretpostavku da konstrukcija atrija nema zadovoljavajuću sigurnost. što je potaklo izradu dodatnih mjerenja i novih planova za sanaciju Dvora kao cjeline. Zbog sve većih oštećenja prioritetna je bila rekonstrukcija atrija.

Prof. dr.sc. Josip Dvornik i prof.dr.sc. Damir Lazarević, s Građevinskog fakulteta u Zagrebu, izradili su 2004. godine idejno rješenje konstrukcijske sanacije atrija.  Proveden je i monitoring ponašanja konstrukcijskih elemenata u trajanju od jedne godine. Idejni projekt i monitoring izradili su i proveli stručnjaci s Građevinskog fakulteta u Zagrebu pod vodstvom prof. Dvornika, a usvojeni su i na Stručno savjetodavnom povjerenstvu za obnovu Dubrovnika.

Zavod za obnovu Dubrovnika naručio je 2011. godine izradu arhitektonskog snimka Kneževa dvora, kao podlogu za ugovaranje izrade glavnog i izvedbenog projekta sanacije atrija. Snimak je izradila tvrtka „Kušan” d.o.o. iz Zagreba.

Nakon provedenog javnog nadmetanja, u listopadu 2012. sklopljen je ugovor o izradi glavnog i izvedbenog projekta konstruktivne sanacije atrija Kneževa dvora u Dubrovniku s tvrtkom „Omega engineering” d.o.o., glavni projektant prof.dr.sc. Željko Peković i projektant konstrukcije prof.dr.sc. Blaž Gotovac. Ugovorom je obuhvaćena i izrada konzervatorsko restauratorskog elaborata s troškovnikom pratećih konzervatorsko restauratorskih radova na atriju Kneževa dvora. Kako je tijekom izrade projektne dokumentacije utvrđena nužnost dosnimavanja dijela atrija Kneževa dvora, ove usluge ugovorene su Dodatkom I ugovoru, u siječnju 2013. godine. Glavni projekt, uz pozitivno mišljenje Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, predan je Zavodu u travnju 2013. godine. Autori idejnog rješenja su nakon uvida dali suglasnost na glavni projekt, a o istom se pozitivno očitovalo i Stručno savjetodavno povjerenstvo Zavoda za obnovu Dubrovnika.

Kontrolu glavnog projekta konstrukcije izradila je tvrtka „Kon Vis” iz Zagreba, ovlašteni revident Milan Crnogorac, dipl.ing.građ. Izvješće o kontroli Glavnog projekta, kontrola glede mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine dostavljeno je krajem ožujka 2013. i njime je potvrđeno da je projekt izrađen u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, te u skladu s relevantnim tehničkim propisima i normama.

Za potrebe izrade izvedbenog projekta, u travnju 2013., ugovoreno je s Fakultetom građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilišta u Splitu obavljanje usluge laboratorijskog ispitivanja zglobne veze stupova i kapitela atrija Kneževa dvora. Izvješće o provedenim laboratorijskim ispitivanjima je dostavljeno Zavodu u srpnju 2013. i njime je potvrđena ispravnost koncepcije projekta sanacije.

Izvedbeni projekt, uz pozitivno rješenje Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, predan je Zavodu u rujnu 2013. godine.

U ožujku 2014. godine, Dodatkom II ugovoru o izradi glavnog i izvedbenog projekta konstruktivne sanacije Kneževa dvora, ugovorene su usluge dorade projektne dokumentacije za potrebe ishođenja građevinske dozvole. U kolovozu 2014. Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje pismeno je obavijestio Zavod da se predmetni radovi mogu izvoditi bez građevinske dozvole.

Nakon provedenog postupka javne nabave sklopljen je ugovor o građenju za radove na rekonstrukciji atrija Kneževa dvora sa zajednicom ponuditelja „SPEGRA INŽENJERING”d.o.o., „SPEGRA”d.o.o. i „NEIR”d.o.o. u studenom 2015. godine.

  1. faza 2015.-2016.

I faza izvođenja radova trajala je od prosinca 2015. do lipnja 2016. godine. Obuhvaćala je konstrukcijsku sanacija temelja i podtemeljne zone atrija, glavninu radova na sanaciji krovne tarace uključivo rješavanje oborinske odvodnje te veliki dio konzervatorsko-restauratorskih radova na prvom katu. Izvedene su istražne sonde u svrhu ispitivanja dubine temeljenja, uz arheološki nadzor,  izradu arheološke snimke iskopa i arheološko izvješće o provedenim istraživanjima sukladno propisanoj zakonskoj proceduri, sve od strane arheologice dr.sc. Nikoline Topić. Izvršeno je ispitivanje materijala uzorkovanih iz jezgre bušotine B5 od strane Zavoda za anorgansku tehnologiju, Kemijsko tehnološkog fakulteta, Sveučilišta u Splitu. Nalazi istražnih sondi i bušotina koje su prethodile radovima sanacije temelja znatno su odstupali od projektom predviđenih pretpostavki, donesenih sukladno raspoloživoj dokumentaciji, tj. dovoljno nosivi slojevi tla nalazili su se na dubinama većim od očekivanih. Zbog toga je bila potrebna dopuna projekta sanacije temelja stupova, odnosno prilagodba projektnog rješenja, koju je u suradnji s projektantom konstrukcije i izvođačem izradio institut IGH d.d. – Zavod za geotehniku, Odjel za geotehniku PC Split. Na dostavljeno rješenje ishođena je suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. U skladu s navedenim, a temeljem članka 9. ugovora kojim je ugovorena mogućnost izvođenja hitnih nepredviđenih radova u kolovozu 2016. provedeni su odgovarajući postupci nabave i ugovoreni su dodatni i novi radovi.

Tijekom ljetne stanke nakon dovršetka I faze, kao priprema za sljedeću fazu radova, provedena su dodatna modelska ispitivanja stupova prizemlja i kata u mjerilu 1:1, te pod stvarnim opterećenjem. S obzirom na izuzetnu spomeničku vrijednost objekta i na delikatnost tehnologije koja se po prvi put primjenjivala na ovaj način, stav je svih sudionika u procesu obnove bio je da je neophodno izvršiti modelska ispitivanja spojnih elemenata kamenih stupova prizemlja i kata atrija u prirodnoj veličini i pod realnim opterećenjem. Glavna namjena ovog modelskog ispitivanja bila je simuliranje procesa djelovanja objekta Kneževa dvora na konstrukciju atrija, posebno na dvojne stupove kata kao najosjetljivije elemente u cijelom sklopu Kneževa dvora. Rezultati mjerenja, sadržani u dostavljenom elaboratu o provedenim modelskim ispitivanjima,  potvrdili su ispravno funkcioniranje stupova prizemlja i kata pod uvjetima koji su bili znatno nepovoljniji od projektantskih propisanih vrijednosti, dakle potvrđena je ispravnost koncepcije projektnog rješenja. S tvrtkom „Profelis” iz Zagreba koja je vršila mjerenja tijekom modelskog ispitivanja ugovoreno je ispitivanje (mjerenje) pomaka i sile na stupovima prizemlja i kata tijekom izvođenja radova konstrukcijske sanacije. Naime, na stupovima je bilo potrebno registrirati trenutak, odnosno predznak sile, kada se rasterećuje stup; tako da se u konstrukciju unese minimalno potrebna silu kako se ne bi izazvali neželjeni efekti.

  1. faza 2016.-2017.
  2. faza izvođenja radova trajala je od prosinca 2016. do lipnja 2017. godine. Radovi su nakon ljetne stanke nastavljeni tek početkom prosinca, jer su Dubrovački muzeji zatražili odgodu početka radova radi održavanja izložbe koja je bila otvorena do konca studenog. Do kraja 2016. godine izvodili su se pripremni radovi za sanaciju srednjeg južnog stupa u prizemlju i stupova sjevernog pročelja kata. U drugoj fazi izvedeni su radovi konstrukcijske sanacije svih pet kamenih stupova prizemlja i stupovlja sjevernog pročelja kata uključivo ugradnju zatega te dovršenje radova na krovnoj taraci. Konstrukcijska sanacija stupova prizemlja obuhvaćala je slijedeće radove: piljenje i vađenje otpilanog kamenog postamenta stupa, demontaža te sanacija baze stupa što je podrazumijevalo ugradnju jezgre od zdravog kamena, ponovnu ugradnju sanirane baze uz podupiranje te podlijevanje specijalnim mortom, izradu utora za ugradnju novog inox trna i olovnog jastuka između baze i stupa te između stupa i kapitela, izradu i ugradnju olovnog jastuka i inox trna između baze i stupa te između stupa i kapitela, izradu bušotine i zalijevanje olovom oko ugrađenih inox trnova, izradu i ugradnju zatega od inoxa. Sličan redoslijed radova izveden je i na stupovima kata, ali su tzv. zglobni ležajevi drugačije dimenzije i oblika. Također, osim ugradnje novih ležajeva između baze i stupa te stupa i kapitela, ugrađen je još jedan između kapitela i čvorišta odnosno peta lukova. Ovo je, naravno, pojednostavljeni prikaz, jer je sanacija svakog pojedinog stupa zahtijevala još niz manjih aktivnosti i završno fine restauratorske radove.

Odgovorni projektant konstrukcije atrija, koji je ujedno bio i konzultant prilikom provođenja modelskih ispitivanja, već se ranije tijekom radnih sastanaka očitovao o nužnosti tzv. specijalnog monitoringa tijekom radova na kamenim stupovima atrija. Prema njegovom mišljenju,” rasterećenje stupova (za vrijeme njihove sanacije) neophodno je pratiti. U našem slučaju to praćenje mora biti sofisticirano jer je takav karakter konstrukcije koju saniramo. Dakle, na stupovima prizemlja mora se registrirati trenutak odnosno predznak sile kada se rasterećuje stup, da ne bi došlo do vješanja stupa o kapitel preko trna stup-kapitel, a osim toga da u konstrukciju unesemo minimalno potrebnu silu kako ne bi izazvali nepotrebne i neželjene efekte.” Tijekom modelskih ispitivanja, u suradnji s izvođačem i specijalistom za traženu vrstu monitoringa (koji su provodili modelska ispitivanja) dogovoren je plan i program mjerenja na stupovima prizemlja. Sukladno navedenom koncem godine, nakon provedenog postupka nabave, ugovorene su s tvrtkom Profelis iz Zagreba usluge ispitivanja pomaka i sile na kamenim stupovima prizemlja atrija čija sanacija se planira izvoditi početkom 2017. godine.

Nakon stanke, zbog novogodišnjih praznika, nastavljeni su radovi na sanaciji središnjeg južnog stupa prizemlja. Tijekom najosjetljivije faze sanacije, prilikom rasterećenja stupa te njegova spuštanja, pored provođenja tzv. „specijalnog monitoringa” te stručnog i projektantskog nadzora, osiguran je i nadzor revidenta. Konstrukcijski dio radova na sanaciji ovog stupa dovršen je u veljači.

III. faza 2017.-2018.

III. faza izvođenja radova, ujedno i posljednja, trajala je od studenog 2017. do lipnja 2018. godine. Obuhvatila je konstrukcijsku sanaciju zapadnog, istočnog i južnog pročelja kata, popločenje prizemlja atrija te preostale konzervatorsko-restauratorske radove.

Svečana prezentacija Projekta rekonstrukcije atrija Kneževa dvora održana je 6. lipnja 2018. godine u samom atriju.

Sve faze obnove atrija bile su izvanredno zahtjevne, respektirajući prvenstveno samu spomeničku vrijednost Kneževa dvora, a također i po tehnologiji izvođenja radova koja se kod nas prvi put primjenjivala na ovakav način. To je podrazumijevalo izuzetnu preciznost i pažljivo promišljanje svakog detalja, kao i finu prilagodbu tijekom radova ovisno o zatečenom stanju nakon demontaže pojedinih konstruktivnih elemenata atrija.

Izvođenje radova odvijalo se uz mnogobrojne otežavajuće okolnosti: fazno izvođenje s obzirom na nužnost prekida radova tijekom turističke sezone u periodu od lipnja do studenog, uredi Dubrovačkih muzeja na „gradilištu” koji su trebali kontinuirano raditi, dodatni prekid radi snimanja filma u Dvoru itd.

Video izradio: FOTO NOMAD d.o.o.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova vršila je tvrtka „Canosa Inženjering”, glavnim nadzornim inženjerom imenovan je ovlašteni inženjer građevinarstva Ivo Matković, dipl.ing.građ.

Projektantski nadzor vršio je prof.dr.sc. Željko Peković i prof.dr.sc. Blaž Gotovac, dok je konzervatorski nadzor nad izvođenjem radova vršila Uprava za zaštitu kulturne baštine ministarstva kulture, nadležni Konzervatorski odjel u Dubrovniku, konzervatori Sanja Radović, dipl.ing.arh. i dr.sc. Antun Baće.

Koordinaciju svih sudionika i aktivnosti vezanih za projekt rekonstrukcije atrija Kneževa dvora, ispred Zavoda za obnovu kao investitora, vodio je Andrija Tolja, dipl.ing.arh.

Katalog Obnova Dubrovnika 1979.-1989. str. 71-79
Katalog Obnova Dubrovnika -Katalog radova u spomeničkoj cjelini Dubrovnika od 1979. do 2009. str. 58-59.