Trajanje radova: 1995.
Vrijednost radova: 46.071,00 kn
Vrsta radova: sanacija kamenog pročelja i stolarije

Projekt i troškovnik za sanaciju: Kate Bagoje, prof., Aleksandar Čučić, dia
Glavni izvoditelji: “Građevinar-Quelin” Dubrovnik

Palača Pucić je svojim glavnim pročeljem okrenuta Gundulićevoj poljani, a sa zapadne strane je mostom povezana preko Ranjine ulice sa susjednim blokom nad čijem se prizemnom prostoru nalazi prostrana taraca s kapelom Srca Isusovog. Smještena je na južnoj strani tarace a izgradnja cijelog ovog graditeljskog sklopa nastaje nakon 1760. godine sadržavajući barokne stilske karakteristike.

Kapela Srca Isusovog nadsvođena je građevina jednostavnog pravokutnog tlocrta. Veoma dekorativan mramorni barokni oltar smješten je na južnom zidu kapele. Glavno pročelje na sjeveru sastoji se od portala sa širokim okvirima i vijencom presječenog timpanona s Kristovim monogramon u sredini. Na vrhu iznad profilirane baze nalazi se jednostavna preslica sa zvonom. Bočna pročelja imaju po jedan prozor, a krov je na dvije vode.

Taraca ispred kapele nosi pergolu, ali je na njoj izvršeno dosta recentnih intervencija zbog nove namjene cijelog prostora.

Direktnim pogotkom granate na samu taracu ispred kapele glavno pročelje kapele znatno je oštećeno, ali je manja oštećenja pretrpio i interijer, naročito raskošni mramorni oltar.

Obnovljena je donacijom The Rebuild Dubrovnik Fund.