Crkva Sv. Vlaha

Crkva je oštećena u potresu 1979. godine, a u ratu /1991.-1992./ mnogobrojnim pogocima projektila oštećena je kamena plastika, skulpture na vanjskim plohama zidova, kapiteli nad pilastrima. Zbog oštećenja kamenih kanala i vijenaca prokišnjavaju masivni vanjski zidovi, oštećuje se struktura svodova i lukova u unutrašnjosti, korodiraju mnogobrojne željezne spone u zidnoj strukturi pa se zbog povećavaju njihova volumena izbijaju dijelovi kamenih elemenata, poglavito profiliranih vijenaca na pročelju i unutrašnjosti. Vertikalne pukotine na istočnom, zapadnom i sjevernom pročelju potvrđuju i oštećenja nosivog sustava crkve.

Radovi sanacije crkve su složeni i preklapaju se u pojedinim fazama. Prva vidljiva ratna oštećenja na balustradi, stubištu i ukrasnom medaljonu u donjem dijelu pročelja –festonu, sanirana su uz pomoć donacija tijekom 1993. i 1994. godine.

Od 1997. do 2006. godine kontinuirano se kroz Program obnove Zavoda za obnovu otklanjaju lokalna oštećenja na vanjskom i unutrašnjem ziđu, saniraju se i restauriraju tri kipa na vrhu sjevernog pročelja – Vjera Nada i kip Sv. Vlaha. Saniraju se veliki ugaoni kameni vijenci na sjevernom pročelju. Zbog urušavanja nastavljaju se radovi sanacije oštećenih vanjskih i unutarnjih kamenih vijenaca. Tim sanacijama lokalnih oštećenja provodila se konsolidacija zidnog platna, a paralelno su se obavljale pripremne radnje za cjelovitu konstrukcijsku sanaciju. Provode se zaštitni arheološki istražni radovi tijekom kojih su ispod dijela gabarita sadašnje, otkriveni potpuno očuvani temelji prvobitne crkve. Provedena su geomehanička istraživanja radi utvrđivanja kvalitete temeljnog tla oko crkve. Za svaku etapu radova izrađuje se sva potrebna stručna i projektna dokumentacija.

Tijekom 2007/8 izrađena je tehnička dokumentacija za konstrukcijsku sanaciju crkve: analiza stabilnosti postojećeg objekta, idejni, glavni i izvedbeni projekti sanacije, dobivena je građevna dozvola za izvođenje radova. Iste godine je izrađen Elaborat sanacije i konzervatorsko- restauratorskih radova na kamenoj plastici crkve, a 2008. g. je dovršen Elaborat konzervatorsko-restauratorskih radova na inventaru crkve.

Tijekom 2008/9. godine izvedeni su radovi sanacije te konzervatorsko-restauratorski radovi bogato ukrašenog sjevernog pročelja. Ugrađena je i kombinirana zaštita od ptica /mehanička + niskonaponski razvod/ koje su značajno doprinosile propadanju elemenata kamene plastike i skulptura. Nastavak radova konstrukcijske sanacije crkve u zoni krova i kupola započinje u drugoj polovici 2009. godine i teče sukcesivno osiguranim sredstvima do 2010., kao i ostali konzervatorsko-restauratorski radovi na crkvi. Društvo prijatelja dubrovačke starine uključeno je u financiranje radova sanacije i konzervatorsko- restauratorskih radova na pročeljima, sukladno godišnjim planovima obnove.

Sve građevinske radove je do kraja 2010.godine izvodila tvrtka Građevinar Quelin, a konzervatorsko restauratorske radove je u tom periodu izvodio Hrvatski restauratorski zavod, koji je u suradnji s Lokošek projektom izradio i cjelovit projekt svih radova konstrukcijske sanacije i konzervatorsko restauratorskih radova. Koordinaciju i nadzor svih radova vodila je za Zavod Ivanka Jemo, dipl.ing.arh. do sredine 2008., nakon čega isto vodi Sanja Krželj, dipl.ing.arh. Arheološki istražni radovi vođeni su pod stručnim nadzorom arheologa Ivice Žile, prof. Svi radovi su praćeni od nadležne konzervatorske službe.

2016

26.1.2016. Okončani su svi građevinski radovi rekonstrukcije crkve Sv. Vlaha,
a za izvedene radove izdana je Uporabna dozvola.

2015

Dana 21. svibnja 2015. g., nakon potpisivanja V ugovora sa tvrtkom Hedom d.o.o. iz Zagreba, započela je zadnja V faza obnove crkve sv. Vlaha. Ova faza obuvača konzervatorsko-restauratorske radove u unutrašnjosti objekta, a radovi se obavljaju usporedo sa dijelom radova konstruktivne sanacije. Predviđeni rok završetak svih ugovorenih radova je siječanj 2016.g. do kada crkva treba biti očišćena, a sve privremeno deponirane umjetnine vraćene i postavljene na prethodno mjesto u crkvi.

V faza- očišćeni kapitel

V faza- razlika između očišćenog i neočišćenog dijela kamenog vijenca

2013. – 2014.

Radovi III faze konstruktivne sanacije i konzervatorsko-restauratorskih radova na zapadnom pročelju crkve sv. Vlaha započeli su 29. listopada 2013. godine.Radovi predviđeni projektom i troškovnikom :konstruktivna sanacija ugradnjom karbonskih traka, sanacija nadvoja portala ugradnjom karbonskih užadi, čišćenje cijele fasade i stuba vodom pod tlakom, ekstrakcija i stabilizacija štetnih soli, mehaničko čišćenje, čišćenje pročelja od korodiranih metalnih dijelova, čišćenje kemijskim sredstvima, (djelomično) mikropjeskarenje, tašeliranje, saniranje mikropukotina, domodeliranje nedostajućih dijelova, tonsko ujednačavanje, zapunjavanje sljubnica, postavka zaštite od golubova, završna zaštita fasade, su izvedeni prema uvjetima i opisima u stavkama troškovnika, primjedbama, zahtjevima i uz suglasnost konzervatora, te svih sudionika u obnovi.

Dodatni radovi sanacije spojeva kamenih vijenaca – horizontalnog oluka (isto kao na istočnom i južnom pročelju) kao i sanacija vertikalnog uluka na južnom dijelu pročelja, sanacija spoja vertikalnog oluka i maskerona, vađenje velikog broja korodiranih metalnih dijelova (vijci, čavli, i sl. ) i ličenje metalne rešetke na dva prozora su, izvedeni prema pravilima i normama konzervatorsko-restauratorske struke, dok upotrijebljeni materijali odgovaraju troškovniku i upisu u Građevinski dnevnik te normama i pravilima struke.

Konzervatorsko-restauratorske radove ispred izvoditelja i ovaj put je vodio ak. kipar Vinko Pešorda konzervator-restaurator za kamen i Tomislav Kovač dipl.ing.građ., kao inženjer gradilišta.

Projektantski nadzor nad konstrukcijskom sanaciom je vodio Egon Lokošek dipl.ing.arh., a sa dipl.ing Hrvojem Malinarom konzervatorom savjetnikom je ponovno ugovorena stručna pripomoć pri izvođenju konzervatorsko-restauratorskih radova. Svi radovi su kontinuirano praćeni od djelatnika Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, Zehre Laznibat dipl.ing.arh. i Antuna Baće pov.umj. ,a gđe. Drinke Burić, dipl.ing.arh. više inspektorice Odjela za inspekcijske poslove Ministarstva culture je o svemu obavještavana.

Stručni nadzor nad radovima su vodili: za konstrukciju Iva Matkovića dipl.ing.građ., iz firme Canosa inženjering d.o.o.,Dubrovnik i Sanja Krželj dipl.ing.arh. iz Zavoda za obnovu Dubrovnika kao glavni nadzorni inženjer.

III faza konstruktivne sanacije i konzervatorsko-restauratorskih radova na zapadnom pročelju crkve sv. Vlaha okončana je u ožujku 2014.g. čime je završena sanacija crkve izvana.

Povezane objave:

2013

Tijekom 2013. godine zvedeni su sljedeći radovi predviđeni projektom i troškovnikom te zamjenski/dodatni : čišćenje cijele fasade vodom pod tlakom, ekstrakcija i stabilizacija štetnih soli, mehaničko čišćenje, čišćenje laserom, čišćenje pročelja od korodiranih metalnih dijelova, čišćenje kemijskim sredstvima, (djelomično) mikropjeskarenje, tašeliranje, saniranje mikropukotina, domodeliranje nedostajućih dijelova, tonsko ujednačavanje, zapunjavanje sljubnica, zatvaranje šest otvora na fasadi, završna zaštita fasade, sanacije spojeva kamenih vijenaca – horizontalnog oluka kao i sanacija ulegnuća u kamenim žljebovima oluka, sanacija spoja vertikalnog oluka i maskerona na istočnom pročelju i ličenje metalne rešetke na prozorima južnog pročelja.

Konzervatorsko-restauratorske radove ispred izvoditelja je vodio ak. kipar Vinko Pešorda konzervator-restaurator za kamen i inženjer gradilišta Tomislav Kovač dipl.ing.građ.

Projektantski nadzor obavljao je Egon Lokošek dipl.ing.arh., a sa dipl.ing Hrvojem Malinarom konzervatorom savjetnikom je ugovorena stručna pripomoć pri izvođenju konzervatorsko-restauratorskih radova. Svi radovi su kontinuirano praćeni od djelatnika Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, Zehre Laznibat dipl.ing.arh. i Antuna Baće pov.umj., a inspekcija Ministarstva Kulture obavještavana o njima. Stručni nadzor nad radovima je vodila Sanja Krželj dipl.ing.arh. iz Zavoda za obnovu Dubrovnika. Radovi su okončani 9. svibnja 2013. , a primopredaja izvršena 28. lipnja 2013.g.

Sve radove je financiralo Društvo prijatelja dubrovačke starine.

Početkom 2011.g završeni su konzervatorsko restauratorski radovi na prilaznom platou sa stubama i balustradom koji su obuhvaćali čišćenje kamena vodom pod tlakom, ekstrakciju štetnih soli, mehaničko čišćenje, čišćenje mikropjeskarenjem, čišćenje laserom, saniranje mikropukotina, zapunjavanje sljubnica, domodeliranje nedostajućih dijelova, izmjenu klamfi, tašeliranje i zaštitu. Radove je izveo Hrvatski restauratorski zavod (HRZ) iz Zagreba, a nadzor je vodila Sanja Krželj dipl.ing.arh. ispred Zavoda za obnovu Dubrovnika.U listopadu 2011. započela je I faza radova konstrukcijske sanacije i konzervatorsko-restauratorskih radova na istočnom pročelju crkve ugovorenih nakon provedenog postupka javne nabave i sklopljenog okvirnog sporazuma, sa tvrtkom Hedom d.o.o. iz Zagreba.

Izvršeni su radovi: ojačanja nosive konstrukcije karbonima, laboratorijskih istraživanja utjecaja štetnih soli, čišćenja cijele fasade vodom pod tlakom, ekstrakcije i stabilizacija štetnih soli, mehaničkog čišćenja, čišćenja pročelja od korodiranih metalnih dijelova, čišćenja kemijskim sredstvima, mikropjeskarenja (djelomično), čišćenja laserom, tašeliranja, saniranja mikropukotina, domodeliranja nedostajućih dijelova, tonskog ujednačavanja, zapunjavanja sljubnica, završne zaštite fasade, postavke zaštite od ptica, a sve prema “Troškovniku radova na crkvi sv. Vlaha” (Lokošek projekt d.o.o. Zagreb) i “Elaboratu sanacije i konzervatorsko restauratorskih radova na kamenoj plastici crkve sv. Vlaha u Dubrovniku” (HRZ, Zagreb). Tijekom izvođenja radova sanirana su i naknadno pronađena oštećenja: veliki broj korodiranih metalnih dijelova (vijci, čavli, klinovi i sl. ) na kamenom pročelju, oštećenja na spojevima kamenih vijenac, te oštećenja na vertikalnom odvodnom oluku ugrađenom u zid (pukotine u vertikalnoj keramičkoj cijevi na više mjesta što je dokumentirano snimkom kamere).

Konzervatorsko-restauratorske radove ispred izvoditelja je vodio ak. kipar Vinko Pešorda konzervator-restaurator za kamen i Tomislav Kovač dipl.ing.građ., kao inženjer gradilišta.

Projektantski nadzor nad konstrukcijskom sanaciom je vodio Egon Lokošek dipl.ing.arh., a sa dipl.ing Hrvojem Malinarom konzervatorom savjetnikom je ugovorena stručna pripomoć pri izvođenju konzervatorsko-restauratorskih radova. Svi radovi su kontinuirano praćeni od djelatnika Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, Zehre Laznibat dipl.ing.arh. i Antuna Baće pov.umj., te gđe. Drinke Burić, dipl.ing.arh. više inspektorice Odjela za inspekcijske poslove Ministarstva kulture.

Stručni nadzor nad radovima su vodile Mihaela Skurić dipl.ing.građ. i Sanja Krželj dipl.ing.arh. iz Zavoda za obnovu Dubrovnika.

Radovi su okončani 13. lipnja 2012., a primopredaja izvršena 4. srpnja 2012. Sve radove je financiralo Društvo prijatelja dubrovačke starine.

2011. – 2012.

Početkom 2011.g završeni su konzervatorsko restauratorski radovi na prilaznom platou sa stubama i balustradom koji su obuhvaćali čišćenje kamena vodom pod tlakom, ekstrakciju štetnih soli, mehaničko čišćenje, čišćenje mikropjeskarenjem, čišćenje laserom, saniranje mikropukotina, zapunjavanje sljubnica, domodeliranje nedostajućih dijelova, izmjenu klamfi, tašeliranje i zaštitu. Radove je izveo Hrvatski restauratorski zavod (HRZ) iz Zagreba, a nadzor je vodila Sanja Krželj dipl.ing.arh. ispred Zavoda za obnovu Dubrovnika.

U listopadu 2011. započela je I faza radova konstrukcijske sanacije i konzervatorsko-restauratorskih radova na istočnom pročelju crkve ugovorenih nakon provedenog postupka javne nabave i sklopljenog okvirnog sporazuma, sa tvrtkom Hedom d.o.o. iz Zagreba.

Izvršeni su radovi: ojačanja nosive konstrukcije karbonima, laboratorijskih istraživanja utjecaja štetnih soli, čišćenja cijele fasade vodom pod tlakom, ekstrakcije i stabilizacija štetnih soli, mehaničkog čišćenja, čišćenja pročelja od korodiranih metalnih dijelova, čišćenja kemijskim sredstvima, mikropjeskarenja (djelomično), čišćenja laserom, tašeliranja, saniranja mikropukotina, domodeliranja nedostajućih dijelova, tonskog ujednačavanja, zapunjavanja sljubnica, završne zaštite fasade, postavke zaštite od ptica, a sve prema “Troškovniku radova na crkvi sv. Vlaha” (Lokošek projekt d.o.o. Zagreb) i “Elaboratu sanacije i konzervatorsko restauratorskih radova na kamenoj plastici crkve sv. Vlaha u Dubrovniku” (HRZ, Zagreb). Tijekom izvođenja radova sanirana su i naknadno pronađena oštećenja: veliki broj korodiranih metalnih dijelova (vijci, čavli, klinovi i sl. ) na kamenom pročelju, oštećenja na spojevima kamenih vijenac, te oštećenja na vertikalnom odvodnom oluku ugrađenom u zid (pukotine u vertikalnoj keramičkoj cijevi na više mjesta što je dokumentirano snimkom kamere).

Konzervatorsko-restauratorske radove ispred izvoditelja je vodio ak. kipar Vinko Pešorda konzervator-restaurator za kamen i Tomislav Kovač dipl.ing.građ., kao inženjer gradilišta.

Projektantski nadzor nad konstrukcijskom sanaciom je vodio Egon Lokošek dipl.ing.arh., a sa dipl.ing Hrvojem Malinarom konzervatorom savjetnikom je ugovorena stručna pripomoć pri izvođenju konzervatorsko-restauratorskih radova. Svi radovi su kontinuirano praćeni od djelatnika Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, Zehre Laznibat dipl.ing.arh. i Antuna Baće pov.umj., te gđe. Drinke Burić, dipl.ing.arh. više inspektorice Odjela za inspekcijske poslove Ministarstva kulture.

Stručni nadzor nad radovima su vodile Mihaela Skurić dipl.ing.građ. i Sanja Krželj dipl.ing.arh. iz Zavoda za obnovu Dubrovnika.

Radovi su okončani 13. lipnja 2012., a primopredaja izvršena 4. srpnja 2012. Sve radove je financiralo Društvo prijatelja dubrovačke starine.

U studenome 2012. (po osiguranju financijska sredstava) potpisan je II ugovor sa tvrtkom Hedom d.o.o. iz Zagreba o izvođenju radova na južnom pročelju i stubama istočnog pročelja crkve sv. Vlaha. Ugovoren je projektantski nadzor i stručna pripomoć sa Egonom Lokošekom dipl.ing.arh. .i dipl.ing Hrvojem Malinarom konzervatorom savjetnikom. Stručni nadzor nad radovima vodi Sanja Krželj dipl.ing.arh. iz Zavoda za obnovu Dubrovnika, a završetak radova je predviđen u prvoj polovici 2013.

1993. – 2006. godine

Barokna crkva Sv. Vlaha, zaštitnika grada Dubrovnika, sagrađena je na mjestu starije crkve izgorjele u požaru 1706. godine. Gradio ju je venecijanski majstor Marino Gropelli /1706.-1715./. Tlocrt crkve ima oblik pravilnog križa upisanog u četverokut s produženom apsidom. Po sredini crkve je kupola, koja leži na plitkom tamburu, oslonjenom preko pandantiva na četiri luka koji nose kvadratnu bazu. Konstrukciju središnje kupole nose četiri stupa s kompozitnim kapitelima. Bočno su bačvasti svodovi oslonjeni na središnje kamene stupove i bočne pilastre uz nosive vanjske zidove. Iznad sjevernog /ulaznog/ i južnog traveja, nad kvadratnim bočnim prostorima, podignute su četiri male slijepe kupole nevidljive izvana. Crkva ima tri ulaza, a glavno sjeverno pročelje bogato je ukrašeno skulpturama, profiliranim vijencima, vitrajima i drugim elementima dekora kamene plastike. Svojim rustičnim postamentom i kamenom balustradom, dominira prostorom Luže, čineći prepoznatljivu sliku i glavni scenski prostor urbanog interijera grada.

Crkva je oštećena u potresu 1979. godine, a u ratu /1991.-1992./ oštećena je pogotcima projektila, najjače na krovu i sjevernom pročelju. Zadnjih godina su uočene vertikalne pukotine po sredini istočnog i zapadnog pročelja koje indiciraju značajnija konstrukcijska oštećenja.

Zbog oštećenja pročelja, kanala i krova stalno dolazi do prodora vode zbog čega uslijed hrđanja i bubrenja željeznih spojki nastaju lokalna oštećenja na kamenim vijencima, na pročeljima i u unutrašnjosti.

U periodu nakon ratnih oštećenja do 2006. obavljeni su razni radovi sanacije i restauracije lokalnih oštećenja, izvršena su istraživanja strukture i kvalitete temeljnog tla, i kao zadnje, obavljena su arheološka iskopavanja oko crkve radi utvrđivanja položaja ranijih struktura – prvobitne građevine koje u zoni temeljenja utječu na projekt statičke sanacije.

Pregled radova na crkvi provedenih u organizaciji i pod stručnim nadzorom Zavoda za obnovu Dubrovnika – navedeni su po redoslijedu od 2003. godine: Svi radovi izvođeni su po odobrenju i pod konzervatorskim nadzorom Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

1. Tijekom 1993. godine obnovljena je u ratu oštećena barokna balustrada na terasi sjevernog – glavnog ulaza u crkvu, a obnovu je financirao zagrebački slikar Ivo Vojvodić

2. Kameni barokni ukrasni element, feston, na sjevernom pročelju crkve, istočno od glavnog portala, obnovljen je tijekom 1993. godine, a uz pomoć francuskog grada Rueil – Malmaison i iseljenika iz Stocktona – SAD;

3. Tijekom 1994. godine nastavljena je obnova ulaznog pročelja – stubište, dio balustrade uz stubište, sve iz programa obnove Zavoda za obnovu Dubrovnika;

4. Tijekom1998. i 1999. godine izvršena je restauracija i konsolidacija kamenih kipova na vrhu glavnog pročelja, Vjera, Nada, Sv. Vlaho. Radove je izveo “Građevinar Quelin” uz stručnu superviziju Hrvatskog restauratorskog zavoda iz Zagreba;

5. Projekt sanacije oštećenih velikih ugaonih kamenih vijenaca – sjeveroistočni i sjeverozapadni uglovi na pročelju crkve- izradio je tijekom 1999. godine Hrvatski restauratorski zavod iz Zagreba;

6. 1997.-1999. godine obavljeno je detaljno arhitektonsko – fotogrametrijsko snimanje crkve /Radove su izvršili “Geodetski zavod Split” i “Omega engineering” iz Dubrovnika/;

7. 1999.-2000. godine izvršena je sanacija u ratu teško oštećenih velikih ugaonih kamenih vijenaca /sjeverozapad i sjeveroistok/ na pročelju, sve prema izrađenom projektu /Radove je izveo “Građevinar Quelin”/

8. 2001.godine- “Hrvatski restauratorski zavod” i “Lokošek projekt” iz Zagreba izradili su detaljni “Projekt dovršenja sanacijskih i konzervatorskih radova na svim pročeljima crkve” s troškovnikom;

9. 2003.-2004. u organizaciji i pod stručnim nadzorom Zavoda obavljeni su geomehanički istražni radovi i izrađeno je izvješće o nosivosti temeljnog tla, temeljem provedenih bušotina u dubinu preko 28m na četiri lokacije oko crkve. Iskopane su i dvije sonde uz temelje crkve koje su otkrile ranije podzemne strukture i naznačile potrebu daljnjih iskopavanja ./ Radove je izveo “Conex” iz Zagreba/;

10. Zbog urušavanja oštećenih dijelova kamenih vijenaca nastalog uslijed korodiranja željeznih spojki u unutrašnjosti vanjskih zidova, tijekom 2003. godine postavljena je zaštitna skela oko crkve. /Radove je kao interventne izveo Građevinar Quelin/;

11. Tijekom 2003. godine izrađen je projekt sanacije oštećenih kamenih vijenaca u crkvi i na pročelju /”Lokošek projekt” /;

12. Sanacija kamenih vijenaca u unutrašnjosti crkve, popucalih uslijed korodiranja željeznih spojki kao i na pročeljima, provedena je krajem 2004. godine / Radove je izveo “Građevinar-Quelin”/;

Svi radovi pod točkama 3. – 12. financirani su iz programa Zavoda za obnovu Dubrovnika.

13. Po programu nadležne službe zaštite Zavod je organizirao i uz Konzervatorski odjel u Dubrovniku nadzirao provođenje arheoloških radova oko crkve (Voditelj istražnih radova je bio Ivica Žile, prof.). Radovi su provedeni u prvoj polovici 2005. godine radi točnog utvrđivanja položaja temelja /zidova/ prvobitne crkve, bez kojih se podataka ne može provesti analiza stabilnosti postojeće konstrukcije, odnosno izraditi projekt konstruktivne sanacije. Radove je financiralo Društvo prijatelja dubrovačke starine. Građevinske radove i detaljno arhitektonsko snimanje nalaza izveo je i obavio “Građevinar-Quelin”

14. Sanacija oštećenja vanjskih kamenih vijenaca nastavljena je tijekom 2005. godine. Organizaciju i stručni nadzor proveo je Zavod za obnovu Dubrovnika, radove je financiralo Društvo prijatelja dubrovačke starine, a izvodio ih je “Građevinar-Quelin”.

15. Tijekom 2005 godine ostvarena je komunikacija s Dubrovnik Prezervation Foundation u svezi traženja sredstava donacije putem ovog fonda za izradu projekta sanacije. U Zavodu je pripremljen tekst prezentacije dosadašnjih radova i izvršena je procjena potrebnih sredstava za dovršenje sanacije crkve. Temeljem toga je Dubrovnik Prezervation Foundation uspio da se ovaj projekt putem World Monuments Found-a uključi na listu World Monuments Watch-a među 100 najugroženijih spomenika svijeta, što mu znatno povećava mogućnosti za dobiti traženu donaciju. U istom cilju je, na zahtjev Gety Found-a kao potencijalnog donatora, izrađen od strane grupe projektanata /restaurator, konstrukter, geomehaničar/, program obuke i specijalizacije mladih stručnih kadrova koji bi se proveo u sklopu izrade projekta, što dodatno pomaže pri dobivanju donacije.

16. Krajem 2005.godine u koordinaciji sa Zavodom i u suradnji s projektantom konstrukcije Egonom Lokošekom, dipl.ing.arh. Hrvatski restauratorski zavod je izradio Program izrade projekta sanacije crkve Sv. Vlaha u Dubrovniku. Temeljem izrađenog projekta ishođena je građevna dozvola za radove konstruktivne sanacije i konzervatorsko restauratorske radove.

Koordinaciju i nadzor u ime Zavoda svih radova je do 1994. obavljala Kate Bagoje, prof., a nakon toga, mr.sc.Ivanka Jemo, dipl. ing. arh. Nadzor konstrukcijske sanacije vodio je za Zavod u prvom periodu Jure Baletić, dipl. ing.građ.

Dubrovnik, siječanj 2006.