Crkva Sv. Križa

Kompleks crkve Sv. Križa na Gornjem Konalu nalazi se u središnjem dijelu gradskog predjela Gornji Kono, neposredno između dviju prometnica kojima se danas ulazi u Grad Dubrovnik.

U zapadnom dijelu kompleksa nalazi se crkva Sv. Križa, trobrodna građevina s narteksom rustično baroknog stila uz koju je početkom 19. stoljeća dograđen stambeni prostor – Kapelanova kuća. U crkvu se ulazi s južne strane, polukružnim kamenim stubama u razini prizemlja, a jednokrakim kamenim stubištem na galeriju, prostor balatura. Središnji brod koji se proteže kroz dvije etaže, izvorno je trima lučnim otvorima odijeljen od bočnih brodova nad kojima se nalazi balatur. Lučni otvori prema istočnom brodu tijekom vremena su zatvoreni, te je taj prostor bio prenamijenjen u stambeni. Vanjski istočni i zapadni zidovi crkve neprimjereno su otvoreni nizom prozora i vratima (direktan ulaz iz vrta u stambeni dio istočnog broda crkve). Krovište crkve je dvostrešno sa specifičnom drvenom konstrukcijom, čije su oslikane nosive grede položene paralelno sa sljemenom. Na sjevernom zidu crkve nalaze se vrijedni zidni oslici.

Kompleks je bio u ruševnom stanju, uslijed djelovanja potresa 1979. godine i direktnih pogodaka tijekom ratnih razaranja 1991/92. godine. U periodu 2007-2009. godine izrađena je potrebna projektna dokumentacija, uključivo konzervatorsko-restauratorske istražne radove i elaborate. Tijekom 2009. izdano je rješenje o uvjetima građenja za rekonstrukciju za kompleks crkve Sv. Križa na idejni projekt kojeg  je izradila tvrtka “Omegaengineering” d.o.o. Prema troškovniku dijela radova, na osnovu pristiglih ponuda, sklopljen je ugovor s tvrtkom „Dom izgradnja“ d.o.o. za izvođenje radova sanacije. Sklopljen je ugovor za projektantski i stručni nadzor nad izvođenjem radova sanacije sa tvrtkom “Omegaengineering” d.o.o., nadzorni inženjer dr.sc. Željko Peković dipl.ing.arh.

Nakon radova demontaže balatura nad glavnim i bočnim brodovima, zaštite oslika na glavnom oltaru i stupovima između glavnog i bočnih brodova, demontirana je zaštitna folija postavljena u sklopu mjera hitne intervencije, kao i oslikane drvene krovne grede i  slojevi krova nad crkvom, narteksom i Kapelanovom kućom. Vrhovi obodnih kamenih zidova su prezidani i pripremljeni za ugradnju drvene krovne konstrukcije, a nad prostorom Kapelanove kuće je izveden i horizontalni i kosi armiranobetonski serklaž. Demontirani su i ponovno montirani kameni kanali, koji su po potrebi tašelirani i u potpunosti hidroizolirani. Nova drvena krovna konstrukcija izvedena je nad prostorom narteksa i stambenog dijela, dok je nad prostorom crkve korištena restaurirana drvena građa, osim tri grede (koje po završetku radova nisu vidljive), a koje su bile previše oštećene za restauraciju. Konačna odluka o načinu restauracije drvenih greda donesena je nakon  ispitivanja postotka vlažnosti koje je provela tvrtka D&Z d.o.o. Oslikane drvene grede krovišta crkve su prije ponovne montaže osušene, te su na njima izvedeni potrebni konzervatorsko – restauratorski radovi tesarskog tašeliranja trulih ležajeva greda, a potom potapanja greda u otopinu paraloida i toluena

Na svim krovištima izvedena je daščana oplata, hidroizolacija, te pokrov od kupe kanalice. Da bi se spriječilo vlaženje zidova crkve, očišćeno je zapadno pročelje te otkopan zatrpani drenažni kanal i izvedena drenaža, te prezidana međa na granici sa susjednom parcelom. Uklonjene su recentne drvene stube koje su iz istočnog crkvenog broda vodile na kat Kapelanove kuće i zazidan otvor u kamenom zidu. Zidovi crkve su injektirani. Restaurirana je i ponovno montirana i kamena preslica sa zvonom. Zbog vremenskih uvjeta i specifičnosti posla na radovima restauracije drvene građe, predviđeni rok završetka radova je prolongiran je za srpanj 2010. godine.

U kolovozu i rujnu 2010. su nastavljeni radovi sanacije prema Dodatku I. Ugovora o izvođenju radova I. faze konstrukcijske sanacije, u skladu s Troškovnikom dodatnih i nepredviđenih radova izrađenim od tvrtke Omegaengineering d.o.o. Odluka o obuhvatu dodatnih radova donesena je nakon konzultacija svih sudionika u projektu i suglasnosti Konzervatorskog odjela u Dubrovniku na varijantu Glavnog/Izvedbenog projekta koji je predvidio uklanjanje komina uz crkvu. Osim radova rušenja komina, izvedeni su i radovi injektiranja Kapelanove kuće i izvedbe drenaže i hidroizolacije sa sjeverne strane crkve.

Tijekom 2011. sklopljen je ugovor za obavljanje restauratorsko- konzervatorskih radova čišćenja zidnim oslika glavnog oltara od nakupina prašine, podljepljivanja, konsolidacije žbuke obrubljivanjem, te tretiranje oslika biocidom sa Tjašom Kolačko dipl. restaurator-konzervatorom. Nakon konzultacija s nadležnim Konzervatorskim odjelom odlučeno je da će se sloj oslika na stupovima srednjeg broda koji je sada pokriven završnim slojem prezentirati, ali da ga se u ovoj fazi neće čistiti, zbog bolje zaštite tijekom planiranih građevinskih radova.

Hrvoje Malinar, konzervator savjetnik, dao je stručno mišljenje o načinu sanacije vlage, te  rješavanja hidroizolacije i prekida kapilarne vlage na objektu.  Nakon pregleda objekta i uzimanja uzoraka za kemijske analize izradio je Izvješće sa stručnim mišljenjem o načinu sanacije vlage.

Nakon provođenja postupka javne nabave za Okvirni sporazum sanacije kompleksa crkve Sv. Križa, te žalbe na isti, u prosincu 2011. doneseno je rješenje Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave. Sa tvrtkom “Dom-izgradnja” d.o.o. sklopljen je Okvirni sporazum za izvođenje radova sanacije kompleksa crkve Sv. Križa u trajanju od 2011. do 2015. godine, prema kojem su se sklapali ugovori o građenju za pojedinačne faze izvođenja radova.

U svim fazama stručni i projektantski nadzor je ugovoren sa tvrtkom Omegaengineeering d.o.o., te je  nadzorniminženjerom imenovan dr. sc. Željko Peković dipl. ing. arh.

I. faza izvođenja radova

U prosincu 2012. temeljem Okvirnog sporazuma sklopljen je Ugovor o građenju za izvođenje radova I. faze sanacije kompleksa prema izvodu iz ugovorenog troškovnika građevinsko zanatskih radova – troškovniku I. faze radova. Radovi I. faze obuhvatili su radove  žbukanja zidova vapnenom žbukom, razgradnje vanjskog kamenog stubišta koje vodi na balatur, izvedbe drenaže oko istočnog pročelja crkve, otvaranja vrata na istočnom pročelju Kapelanove kuće, izvedbe armiranobetonskog nadvoja i podesta, te ugradnje kamenih okvira. Na preporuku izvođača radova, sa nadzornim inženjerom je razmotren prijedlog o potrebi izvođenja dodatnih slojeva fasade a u cilju sprečavanja prodiranja vode, koji nije prihvaćen zbog višestruko uvećane jedinične cijene indrustrijski proizvedene sanacijske žbuke. Radovi žbukanja su izvedeni prema ugovorenoj troškovničkoj stavci, odnosno prema glavnom/izvedbenom projektu. Odabrana receptura u skladu je s preporukom konzervatora savjetnika Hrvoja Malinara dipl. ing. Dodatni radovi ugovoreni su dodatkom ugovoru od 11. svibnja 2012. sukladno Promemoriji u kojoj su popisani svi radovi koji nisu izvedene djelomično ili u cijelosti, te radovi koje je bilo potrebno u ovoj fazi izvesti, a nisu ugovoreni izvodom iz troškovnika radova I. faze (odnosi se djelomično na radove koji su u ugovoreni Okvirnim sporazumom, a djelomično na radove koji nisu obuhvaćene troškovnikom za Okvirni sporazum, ali koji su izvedeni temeljem upisa nadzornog inženjera i konzervatora u građevinski dnevnik, a za koje je dana ponuda Izvođača s analizom cijena koja je odobrena od nadzornog inženjera). Svi dodatni radovi potvrđeni su od nadležne konzervatorske službe. Po završetku izvođenja svih radova I. faze izvršena primopredaja je radova, dostavljeni su atesti, izvještaj nadzornog inženjera, te okončana situacija. Rok za izvođenje radova na zahtjev izvođača radova produžavan u dva navrata: u veljači kada je zatraženo produljenje roka radi usuglašavanja načina obrade zidova i nepovoljnih vremenskih uvjeta (kiša, niske temperature) zbog kojih nije bilo moguće izvoditi radove na pročeljima, te u ožujku 2012. radi izvedbe dodatnih radova. Radovi I. faze su završeni u svibnju 2012.

II. faza izvođenja radova

U srpnju 2012. temeljem Okvirnog sporazuma sklopljen je Ugovor o građenju za izvođenje radova II. faze sanacije kompleksa prema izvodu iz ugovorenog troškovnika građevinsko zanatskih radova – troškovniku II. faze radova. Glavnim nadzornim inženjerom je imenovan dr.sc. Željko Peković dipl.ing.arh., a nadzornim inženjerom za konstrukciju Mihaela Skurić dipl.ing.građ. Radovi II. faze obuhvatili su radove rušenja recentnih  pregradnih zidova od sedre i opeke – ispune lukova između glavnog i bočnih brodova crkve; demontaže slojeva podne konstrukcije u Kapelanovoj kući, te iskop za nove slojeve poda; demontažu međukatne drvene konstrukcije Kapelanove kuće (drveni grednik, daščani pod hodna ploha, podgled), pažljivog rušenja međukatne drvene konstrukcije u istočnom crkvenom brodu i rušenja recentnog pregradnog zida (prenamjenjeni stambeni dio) , izvedbe donje armiranobetonske podloge u Kapelanovoj kući, izvedbe čeličnih zatega Ø22m u prethodno izbušene rupe u nosivim zidovima, prezidavanja jednokrakog vanjskog kamenog stubišta (ulaz na balatur), prezidavanja vanjskih kamenih stuba polukružnog tlocrta -glavni ulaz uz južno pročelje. Tijekom izvođenja radova II. faze, nakon rušenja pregradnih zidova i ispune lukova između glavnog i bočnih brodova crkve, pojavile su se pukotine na lukovima, posebno na mjestu oslonca drvenih stupova koji nose krovnu konstrukciju. Nakon dobivenog mišljenja projektanta konstrukcije Iva Matkovića dipl.ing.građ.; tvrtka Omegaengineering d.o.o., izradila je troškovnik i izvedbene detalje sanacije. Zbog nejednake visine zidova iznad lukova konačni način rješavanja pukotina riješen je prezidavanjem središnjih lukova, te izvođenjem serklaža koje je bilo potrebno u srednjim poljima na mjestima oslonca drvenih stupova dodatno armirati, te zbog nedovoljne visine izvesti ojačanje nadvoja lukova između glavnog i istočnog broda crkve trakama karbonskih vlakana. Na navedeni troškovnik i izvedbene detalje izdano je odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela. Od izvođača radova zatražena ponuda s obzirom da navedeni radovi nisu licitirani u javnoj nabavi za Okvirni sporazum, te su navedeni radovi  ugovoreni dodatkom ugovoru II. faze.

III. faza izvođenja radova

Ugovor o građenju za izvođenje radova III. faze sanacije kompleksa, sklopljen je u studenom 2012. temeljem Okvirnog sporazuma, prema izvodu iz ugovorenog troškovnika građevinsko zanatskih radova – troškovniku III. faze radova. Glavnim nadzornim inženjerom je imenovan dr.sc. Željko Peković dipl.ing.arh., a nadzornim inženjerom za konstrukciju Mihaela Skurić dipl.ing.građ. Sklopljen je Dodatak I. Ugovoru u travnju 2013. prema ponudi Izvoditelja za dodatne radove s analizom cijena, a koja je ovjerena od Nadzornog inženjera. Rok je produžavan u dva navrata na osnovu dopisa Izvođača, te dopisa Glavnog nadzornog inženjera o opravdanosti zahtjeva. U ovoj fazi izvedeni su radovi uklanjanja recentne podne obloge u crkvi, izvedba donje armiranobetonske podloge na prostoru crkve, tarace i šetnice, kao i armiranobetonskog podesta oltara; izvedba spregnute stropne konstrukcije, drvene međukatne konstrukcije, podgleda stropa i čelične konstrukcije stubišta u Kapelanovoj kući, te stolarski radovi ugradnje vanjskih vrata i prozora na crkvi i Kapelanovoj kući. Svi radovi su potpuno dovršeni 15. 04. 2013. Na dinamiku radova osobito su utjecali nepovoljni vremenski uvjeti (kiša i niske temperature) koji su onemogućavali izvođenje vanjskih radova. Po završetku izvođenja svih radova III. faze dostavljeni su atesti, izvještaj nadzornog inženjera, okončana situacija, te izvršena primopredaja radova.

IV. faza sanacije

IV. faza sanacije kompleksa izvođena je temeljem Ugovora o građenju sklopljenog  u svibnju  2013. premaTroškovniku za IV. fazu radova koji je izvod iz ponudbenog troškovnika za sklapanje Okvirnog sporazuma. U ovoj fazi izveden je dio građevinsko-zanatskih radova,  kao i radova elektroinstalacija i vodovoda i odvodnje: žbukanje unutrašnjih zidova i svodova crkve i Kapelanove kuće, izvedba unutrašnjih skala za balatur, izolacijskihslojeva podova, toplinske izolacije krovišta, izvedba međukatne konstrukcije nad istočnim i zapadnim brodom crkvei novog daščanog poda (podgleda balatura), pregradnih zidova u Kapelanovoj kući i dijela vodovodnih i elektro-instalacija. U IV. fazi je ugovoreno obavljanje poslova koordinatora za zaštitu na radu (koordinator II). Koordinatorom II imenovan je Luko Bronzan dipl. ing. strojarstva. Rok je produžen na osnovu dopisa Izvođača, te dopisa Glavnog nadzornog inženjera o opravdanosti zahtjeva. Svi radovi su potpuno dovršeni 18. 10. 2013. Po završetku izvođenja svih radova IV. faze dostavljeni su atesti, izvještaj nadzornog inženjera, okončana situacija, te izvršena primopredaja radova.

V. faza sanacije

U lipnju 2014. završeno je izvođenje V. faze sanacije kompleksa temeljem Ugovora o građenju sklopljenog  03. 12. 2013. prema Troškovniku za V. fazu radova koji je izvod iz ponudbenog troškovnika za sklapanje Okvirnog sporazuma. Ova faza obuhvaćala je izvedbu popločenja prizemlja crkve i stambenog dijela. Do kraja  2013. uspjelo se dogovoriti sa nadležnom konzervatorskom službom o vrsti i boji tavela za  popločenje prizemlja crkve i stambenog dijela, te je izvršena nabava i doprema istih na gradilište. Radovi su izvedeni u manjem obujmu od ugovorenog,sukladno mišljenju nadležne konzervatorske službe i nadzornog inženjera, koje je usuglašeno na terenu kada je odlučeno da se u prostoru narteksa crkve ostavi postojeće popločenje Prihvaćen je prijedlog izvoditelja radova  sklopljen dodatak Ugovoru za izvođenje zamjenskih radova i to izvedbe drvenog „L“ stubišta od hrasta I. klase u stambenom dijelu. Svi radovi su izvedeni u ugovorenom roku, a potpuno su dovršeni 16. 05. 2014. Prilikom predaje radova, utvrđen je nedostatak, te je od Izvođača zatraženo da popuni fuge do vrha u roku od 15 dana. Naknadnim obilaskom građevine utvrđeno je da je Izvođač uklonio uočeni nedostatak. Po završetku izvođenja svih radova V. faze dostavljeni su atesti, izvještaj nadzornog inženjera, okončana situacija, te izvršena primopredaja radova. Za svaku fazu radova bilo je potrebno izdvojiti zaokruženu troškovničku cjelinu usklađenu sa predviđenimsredstvima i potrebama izvođenja grupa radova na objektu, uzimajući u obzir činjenicu  da troškovnik nije izrađenza fazno izvođenje. Svaka faza radova dogovorena je sa svim sudionicima u projektu i potvrđena od nadležne konzervatorske službe. Koordinaciju rada svih sudionika u obnovi: izvođača, projektantskog i stručnog nadzora, projektanta statike, nadzora nad radovima statike, koordinatora za zaštitu na radu i konzervatorske službe vodi Amalija Pavlić, dipl. ing. arh.