Aseizmička sanacija bloka zgrada B-54 (Placa-Kunićeva-Prijeko-Nalješkovićeva)

Zavod za obnovu Dubrovnika sklopio je ugovor o izvođenje konstruktivne sanacije u bloku zgrada B-54 (Placa-Kunićeva-Prijeko-Nalješkovićeva), koji obuhvaća čest. zgr. 1975, 1974, 1972, 1981, 1983, 1984, 1985 k.o. Dubrovnik, sukladno Programu obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2018. godinu sa tvrtkom “CON-TEH” d.o.o. iz Dubrovnika, Od Svetog Mihajla 4, kao izvođačem radova.

Radovi su se izvodili temeljem Rješenja – prethodnog odobrenja Klasa: UP/I-612-08/17-04/2682, Urbroj: 532-04-02-17/3-17-02, koje je 19. prosinca 2017. godine izdalo Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine Konzervatorski odjel u Dubrovniku na Glavni projekt oznake T.D. 78/17 iz studenog 2017. god., koji je izradila tvrtka „Canosa inženjering” d.o.o. iz Dubrovnika, glavni projektant Ivo Matković, dipl.ing.građ.

Radovi su obuhvaćali izvođenje injektiranje kamenih zidova, otucanje postojeće žbuke i ponovno žbukanje, fugiranje, sanaciju pročelja hidrofobiranjem, ugradnju čeličnih natega, popravak kamene plastike na mjestima oštećenja, popravak kosog krova na čestici zgr. 1985 i ravnog krova na čestici zgr. 1974., djelomični (po potrebi) popravak skliznutih kupa na ostalim krovovima u bloku, kao i sanaciju balkona na čest. zgr. 1984.

Radovi su započeli 5. studenog 2018. godine, a isti su završeni 10. svibnja 2019. godine. Svi radovi izvedeni su u skladu s glavnim projektom te ugovornim troškovnikom, a suma stvarno izvedenih radova je 2.076.089,80 kn bez PDV-a, što je za 5,11 % manje od ugovorenog iznosa.

Inženjer gradilišta je bio Đuro Goluža, dipl.ing.građ., stručni i projektantski nadzor vršio je Ivo Matković, dipl.ing.građ., dok su konzervatorski nadzor vršili Zehra Laznibat i Antun Baće. Ispred Zavoda za obnovu Dubrovnika izvođenje radova konstruktivne sanacije koordinirali su Amalija Pavlić, dipl.ing.arh. i Marin Koštro, struč.spec.ing.aedif.