Aseizmička sanacija bloka B 39 – II. faza izvođenja radova

Zavod za obnovu Dubrovnika sklopio je 20. veljače 2020. ugovor o izvođenju radova aseizmičke sanacije bloka zgrada B 39 (Placa – Kovačka – Prijeko – Žudioska) u povijesnoj jezgri Dubrovnika s tvrtkom CON-TEH d.o.o. iz Dubrovnika. Ugovoreni rok završetka radova bio je 8 mjeseci, a isti se zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta u prosincu 2020. i siječnju 2021. Dodatkom ugovora od 28.siječnja 2021. produljio te se kao krajnji rok završetka svih radova utvrđuje 01. svibnja 2021.

Radovi se izvode prema Troškovniku i Glavnom projektu zajedničke oznake projekta TD 39/19, izrađenog od Canosa inženjering d.o.o., glavnog projektanta Iva Matkovića, dipl.ing.građ, na koji je Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku izdao Potvrdu Klasa: 612-08/19-05/0604, Urbroj: 532-04-02-17/2-19-2 od 03. listopada 2019. godine.

Radovi obuhvaćaju dopremu i postavu skele, injektiranje kamenih zidova, otucanje postojeće žbuke i ponovno žbukanje, otucanje fuga i fugiranje, ugradnju čeličnih natega, zaštitu pročelja hidrofobiranjem, sanaciju krovnih kanala, te dijelova krova.

Inženjer gradilišta je Đuro Goluža, dipl.ing.građ., stručni nadzor vrši Ivana Mucić, dipl.ing.građ., a ispred nadležnog Konzervatorskog odjela u Dubrovniku nadzor vrše viši stručni savjetnici Zehra Laznibat i Antun Baće. Ispred Zavoda za obnovu Dubrovnika koordinaciju svih sudionika u izvođenju radova aseizmičke sanacije kao i praćenje realizacije vode Petra Ruso, dipl.ing.građ. i  Martina Nadoveza, bacc.ing.aedif.