>
Nabave u tijeku

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
( BN 23/18 )


Poštovani,

Zavod za obnovu Dubrovnika, OIB 43644119661, Dubrovnik, Cvijete Zuzorić 6, pokrenuo je postupak nabave za Usluga projektantskog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji tri lađe u Lazaretima te vam temeljem članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Zavoda za obnovu Dubrovnika, kao naručitelj, upućuje poziv na dostavu  ponude.

Opis predmeta nabave: Usluga projektantskog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji tri lađe u Lazaretima
CPV: 71248000-8 usluga projektantskog nadzora
Procijenjena vrijednost: 190.400,00 kuna.
Rok valjanosti ponude: 30 dana.
Kriterij za odabir ponude: najniža cijena.
Rok za dostavu ponude: 04.svibnja2018 do 13,00 sati

Ponuda treba sadržavati: - Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- Potpisani prijedlog ugovora

Nepotpuna ponuda neće se uzeti u razmatranje kao ni ponuda koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve iz ovog poziva.

Ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom s nazivom ponuditelja, nazivom predmeta nabave i evidencijskim brojem nabave s naznakom „ Ponuda bn 23/18–ne otvaraj" na adresu Zavod za obnovu Dubrovnika , Cvijete Zuzorić 6, 20 000 Dubrovnik ili elektroničkom poštom na adresu : nabava@zod.hr.
Pristigle ponude otvaraju se od strane ovlaštenih predstavnika naručitelja najkasnije u roku od 5 dana od isteka roka za dostavu ponude i isto nije javno.
Pisanu obavijest o rezultatima nabave Zavod će dostaviti ponuditelju u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.
Obavijesti u vezi s predmetom nabave: Andrija Tolja, dipl.ing.arh
Sukladno čl. 12., stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine" br. 126/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 za robe i usluge odnosno manju od 500.000,00 kuna za radove - bez PDV-a (jednostavna nabava), Zavod nije obvezan provoditi postupke javne nabave na načine propisane Zakonom o javnoj nabavi, te se na ovaj postupak ne primjenjuje niti postupak pravne zaštite pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka za kontrolu javne nabave.

Ponudbeni list

Ugovor