Orlandov stup
Orlandov stup
Ugovor o izradi i postavi zaštitne skele oko Orlandovog stupa sklopljen je sa Hrvatskim restauratorskim zavodom.

Ugovoreni radovi i usluge sastoje se od tri faze:
1. faza: izrada izvedbenog projekta prostorne radne skele za izvođenje restauratorskih radova sa troškovnikom skele oko Orlandovog stupa,
2. faza: ishođenje potrebnih suglasnosti,
3. faza: izvođenje radova izrade i postave skele, održavanja i demontaže skele oko Orlandovog stupa prema izrađenom i odobrenom projektu te postavljanje zaštitne i informativne folije.
Skela će biti postavljena u trajanju od dvije godine za koje vrijeme će se vršiti monitoring pukotina na Orlandovom stupu.