>
  • Stručno savjetodavno povjerenstvo
  • >
Stručno savjetodavno povjerenstvo za obnovu Dubrovnika - 20. sjednica

ZAPISNIK

sa 20. sjednice Stručno savjetodavnog povjerenstva za obnovu Dubrovnika,

održane u Zagrebu, 29. rujna 2011. godine

Prisutni članovi Povjerenstva:            prof. M.Domijan, predsjednik;

akademik V. Marković, E.Lokošek, dia, prof. F.Meder, prof. D.Perkić, dr.sc. M.Orešković,dig.

Tajnica Povjerenstva:                         mr.sc. I.Jemo, dia.

Ostali prisutni:                                    Konzervatorski odjel Dubrovnik: prof. Ž.Baća, ravnateljica, S.Radović, dia, Z.Laznibat, dia.

Nakon uvodnog pozdrava predsjednika i usvajanja dnevnog reda Povjerenstvo je započelo rad po točkama :

AD 1.   BISKUPSKA PALAČA – izmjene dijela projekta vezane za

promjenu planirane namjene prizemlja i I kata, te reorganizacije prostora u odnosu na promjenu namjene

Projektanti:     Nives Mlinar, dipl. ing. arh. i Egon Lokošek, dipl. ing. arh.          (Arhitektonski fakultet Zagreb, Zavod za arhitekturu)

Projektantica izlaže okolnosti vezane za izmjenu namjene prizemlja i I kata palače, te namjeru biskupa da palača bude isključivo u funkciji radnih prostora biskupije i stana biskupa, a da se muzej sakralne umjetnosti riješi na drugoj lokaciji (Sv. Klara).

Akademik Marković daje interpretaciju nalaza i građevinskih elemenata pronađenih nakon otkopavanja podrumskih prostorija u jugoistočnom dijelu palače, a s tim u svezi i smjernice kao istraživača, koje su u dogovoru s projektanticom uglavnom ugrađene u izmijenjeno projektno rješenje na tom dijelu palače. Neke odluke o detaljima donijeti će se na licu mjesta nakon obilaska gradilišta s predsjednikom povjerenstva.

I. Jemo objašnjava prolongiranje roka za izmjene projekta započetu lani, kako bi se provjerili i zahtjevi novog biskupa. Naglašava potrebu što hitnijeg početka intenzivnih restauratorskih radova na zidnim oslicima (predvorje, stubište sobe) i informira povjerenstvo o dopisu kojeg je s tim u vezi Biskup uputio Ministru.

Prijedlog zaključaka

Povjerenstvo prihvaća namjeru novog biskupa dubrovačkog o promjeni sadržaja i korištenja prostora u Biskupskoj palači. Povjerenstvo je nakon iscrpnog izvješća projektantice i uvida u predočenu dokumentaciju interpoliranja novih sadržaja, u cijelosti prihvatilo ovu razinu projekta. Povjerenstvo smatra da je nužno izvršiti neka dodatna manja istraživanja, posebno u prizemlju Biskupske palače, te za to određuje akademika Vladimira Markovića i predsjednika Povjerenstva, prof. Miljenka Domijana, kao nadzor za taj rad i određivanje smjernica u dopuni projekta.

Povjerenstvo upozorava da je u projekt i fizičku obnovu Biskupske palače do njezina konačnog dovršetka, obvezatno uključiti što je prije moguće restauratorske radove na zidnim oslicima i drvenim grednjacima. Za određivanje vrste i količine posla s odgovarajućim troškovnikom zadužuje se Hrvatski restauratorski zavod.

AD 2.  KNEŽEV DVOR – sanacija atrija (nastavak izrade projektne

dokumentacije)

Projektanti idejnog projekta: Prof.dr.sc. Josip Dvornik i doc.dr.sc. Damir Lazarević, doc.dr.sc. Krešimir Fresl s Građevinskog fakulteta iz Zagreba – izlaganje analiza oštećenja i prijedloga sanacije.

Prof.dr.sc. Josip Dvornik izlaže- podsjeća na rezultate istraživanja do kojih je Fakultet došao i nastavio dalje.

Dr.sc. Damir Lazarević izlaže analizu uzroka oštećenja.

Doc.dr.sc. Krešimir Fresl izlaže ispitivanja vezana za podlogu olova na spojevima dijelova stupa. Detaljna istraživanja su pokazala da spoj tradicijskih konstrukcija značajno utječe na naprezanje.

Diskusija:

-          koroziju treba naglasiti kao uzročnika pucanja stupa,

-          podržava se prijedlog konsolidacije

-          komentira se procjena sigurnosti (20%).

Prijedlog zaključaka

Povjerenstvo je ocijenilo izvrsnim istraživački postupak stručnjaka Građevinskog fakulteta u Zagrebu u svrhu spoznaje stanja konstrukcije i arhitektonskih struktura, te uzroka njihovog oštećivanja.

Povjerenstvo smatra da se na osnovu ove analize sugeriranih konsolidacijskih i obnoviteljskih zahvata može pristupiti izradi projektne dokumentacije. U obnovi arhitektonskih elemenata atrija (baze, stupovi, kapiteli itd.) legalna je upotreba svih konzervatorskih metoda: konsolidacije, konzervacije, restauracije, faksimilske rekonstrukcije pojedinih dijelova, te takva određenja treba ugraditi u prijedlog rješenja.

AD 3.  Stambena zgrada na uglu ul. M. Kaboge i ul. Između polača

- prijedlog zaklade "Blaga djela" za nadogradnju

Konzervatorska dokumentacija:        dr.sc. Katarina Horvat Levaj

Prof. Miljenko Domijan daje uvod.

Dr.sc. Katarina Horvat Levaj izlaže povijesne elemente i slijed razvoja bloka kojem pripada ova prizemnica s kosim krovom. Zadnji podaci iz austrijskog katastra govore da je tu bila trokatnica. Sačuvano renesansno ziđe nastavlja se na istočnoj strani na palaču Sorkočević. Barokna terasa se zadržava. Nema podataka kada je trokatnica srušena. Izlaže analizu pronađenih arhitektonskih elemenata.

Ž. Baća pokazuje prijevod arhivskog dokumenta iz 1821. kojega je služba pribavila, a po kojemu je tu bio stranj, magazin.

U diskusiji koja je slijedila naglašeno je slijedeće:

-          zašto istraživač nije mogao doći do ovog dokumenta,

-          dodatnim istraživanjem temelja lako se može zaključiti za kakvu su zgradu rađeni, prizemnicu ili trokatnicu,

-          treba se odrediti o vrsnoći prostora Grada, novogradnja može doprinijeti kvaliteti, što je svakako u ovom slučaju moguće,

Prijedlog zaključaka

Povjerenstvo je nakon izlaganja dr.sc. Katarine Horvat Levaj o razvojnim fazama građenja bloka (na uglu ul. M. Kaboge i ul. Između polača) i određenja Konzervatorskog odjela u Dubrovniku zaključilo, da se načelno može prihvatiti namjena zaklade "Blaga djela" za nadogradnju prizemne građevine. Vrsta i opseg nadogradnje moraju počivati na do sada izvršenim i dodatnim istraživanjima (iskop temeljne sonde), te rigoroznoj primjeni metode analogije u materijalu i arhitektonskoj artikulaciji.

Na osnovu ovakvog određenja Konzervatorski odjel u Dubrovniku je dužan izdati prethodne uvjete izgradnje. U duhu navedenog treba izraditi idejnu studiju nadogradnje, te je predočiti ovom Povjerenstvu, koje će razmotriti eventualnu potrebu informiranja UNESCO-a o istoj.

Predsjednik Povjerenstva

Prof. Miljenko Domijan, v. r.