>
  • Stručno savjetodavno povjerenstvo
  • >
Stručno savjetodavno povjerenstvo za obnovu Dubrovnika - 19. sjednica

ZAPISNIK sa 19. sjednice Stručno savjetodavnog povjerenstva za obnovu Dubrovnika, održane u Dubrovniku 17. svibnja 2010. godine

Prisutni članovi Povjerenstva :                         M.Domijan, F.Meder, I.Fisković, M.Orešković, D.Perkić

Ostali prisutni :                                                     Konzervatorski odjel u Dubrovniku–gđa. Žana Baća, prof.

Grad Dubrovnik – gopsp. Hrvoje Ivanišević,

Županijska lučka uprava – gosp. Kristijan Pavić.

Zavod za obnovu Dubrovnika – S.Krželj, A.Pavlić

Tajnica Povjerenstva :                                      I.Jemo.

Predsjednik povjerenstva, prof. Miljenko Domijan pozdravlja prisutne i članove Povjerenstva, te ih upoznaje s dnevnim redom sjednice.

D n e v n i   r e d

  1. IDEJNI PROJEKT PRISTANIŠTA ZA BRODOVE - KOMARDA

Projektant: Omega engineering: dr.sc. Željko Peković

  1. BISKUPSKA PALAČA – pregled radova

Projektantica: Nives Mlinar, dipl.ing.arh.

  1. RAZNO

-          OTVARANJE PROSTORA ZA METAL DUBROVAČKIH MUZEJA

-          PROBLEM PODLOKAVANJA ZIĐA IZ LUKE PREMA POSATU

Projektant: Omega engineering, dr.sc. Željko Peković

-          POKRIVANJE TARACE LABIRINTA

Projektant: Omega engineering, dr.sc. Željko Peković

AD 1.     IDEJNI PROJEKT PRISTANIŠTA ZA BRODOVE – KOMARDA

Projektant dr.sc. Željko Peković upoznaje prisutne s idejnim projektom pristaništa za brodove na Komardi.

Ostali prisutni : Grad Dubrovnik, gospodin Hrvoje Ivanišević i  Županijska lučka uprava, gospodin Kristijan Pavić.

Diskusija:

-          Riva ne smije narušiti izgleda Lazareta i zidina. Kamen koji bi se trebao upotrijebiti je tzv. "popovac", pošto je najsličniji i najprilagodljiviji okolišu.

-          Treba biti što ravnija površina, dok na vrhu (dio koji vidimo) treba koristiti što rasutiju strukturu. Trebalo bi koristiti vertikalne fuge, kao način obrade, i sl.

-          Ovo je najmanja intervencija u odnosu na dosadašnje, ali je još uvijek golema. To nije u redu.

-          Išlo se za tim da se šteta smanji na minimum. Oštećenja se događaju isključivo na stijenama, a to je minimum.

-          Ovo rješenje ima neutralni odnos prema Gradskoj luci, ne atakira na nju.

-          Mislim da Grad ovim puno dobiva.

-          Po svim turističkim procjenama, kruzeri su budućnost.

-          Ovo rješenje je problem približilo jednom prihvatljivom rješenju.

-          Zanimljivo je čuti mišljenje Povjerenstva u odnosu na popločavanje!?

-          Rješenje popločavanja terena prilagođeno je morfologiji tog terena (nađeni su ostatci nečeg slično). Teren je nepravilan i shodno tome ovo je u redu.

Prijedlog zaključaka:

Prihvaća se impostacija obalne linije. Obalna linija se mora aktivirati "bankinom" od kamenih blokova, koje na svojoj čeonoj strani i gazištu treba rustično obraditi.

Površina od unutarnjeg ruba bankine do podzida treba biti popločana nepravilnim pločama sa širokim fugama, prateći zatečene datosti prirodnih litica.

Ovakvo načelno mišljenje Stručno savjetodavnog povjerenstva za obnovu Dubrovnika pretpostavlja doradu konzervatorskih uvjeta, uz stalnu suradnju s projektantom.

AD 2.      BISKUPSKA PALAČA – pregled radova konstrukterske sanacije

Ostali prisutni : Gđa. Nives Mlinar, dipl.ing.arh., projektantica; gosp. Matko Vetma, dipl.ing.arh., stručni nadzor, gosp. Maroje Matić, dipl.ing.građ, predstavnik izvoditelja., gđa. Sanja Krželj, dipl.ing.arh. i Amalija Pavlić, dipl. ing.arh., predstavnice naručitelja

Stručno savjetodavno povjerenstvo je obišlo Biskupsku palaču i upoznalo se sa novim nalazima.

Prijedlog zaključaka

U prostoriji na I katu u kojoj su pronađeni ostatci starijeg poda od opeke, ispod razine paralelnog poda, Stručno savjetodavno povjerenstvo predlaže da se nalaz arhitektonski i fotografski dokumentira, te da se radovi nastave i dovrše prema već usvojenom i važećem projektu.

U podrumu, Povjerenstvo predlaže, da se svi postojeći zidovi sačuvaju (ne smiju se ukloniti) i konsolidiraju.

Svodove treba također na odgovarajući način, odgovarajućim materijalom i tehnologijama konsolidirati.

U prizemnoj prostoriji u zapadnom dijelu prizemlja treba nastaviti restauratorsko istraživačke radove na zidnom osliku, te na osnovu nalaza dovršiti prezentaciju.

Ulaz u podrumsku prostoriju treba osigurati sa sjeverne strane.

AD 3.      RAZNO

1. OTVARANJE PROSTORA ZA METAL DUBROVAČKIH MUZEJA

Akademik Igor Fisković upoznaje prisutne s potrebom Dubrovačkih muzeja za daljnjim korištenjem  prostora u kojoj djeluje njihova radionica za očuvanje povijesnih predmeta od raznovrsnih  metala. Izvor problema je to što Dubrovačkim muzejima istječe ugovor o najmu prostora, te bi ga trebalo produžiti. U međuvremenu se pojavilo nekoliko zainteresiranih privatnika (ugostitelja i sl.), zainteresiranih za najam istog i spremnih to dobro platiti. Akademik Fisković smatra da je potrebno da Povjerenstvo, uz Konzervatorski odjel u Dubrovniku da podršku kako bi Dubrovački muzeji taj prostor i zadržali.

Prijedlog zaključaka

Stručno savjetodavno povjerenstvo za obnovu Dubrovnika podržava produženje ugovora za prostor koji koriste Dubrovački muzeji za svoju radionicu očuvanja povijesnih predmeta od raznovrsnih metala, kako bi mogli neometano nastaviti s radom na restauraciji, ovog dijela dubrovačke kulturne baštine.

2. PROBLEM PODLOKAVANJA ZIĐA IZ LUKE PREMA POSATU

Projektant dr.sc. Željko Peković upoznaje prisutne s idejnim projektom zaštite zidina od podlokavanja, te postavljanju metalne staze na potezu od Gradske luke prema Posatu.

Prijedlog zaključaka

Stručno savjetodavno povjerenstvo za obnovu Dubrovnika ne podržava uspostavljanje staze (metalne rešetke) od zgrade Kapetanije do Posata, jer ona nije povijesno utemeljena. Sanaciju oštećenog (podlokanog) ziđa potrebo je izvršiti na odgovarajući i stručan način.

3. POKRIVANJE TERASE LABIRINTA

Projektant dr.sc. Željko Peković upoznaje prisutne s zahtjevom korisnika prostora ex Labirinta  za natkrivanjem tarace staklom.

Prijedlog zaključaka

Stručno savjetodavno povjerenstvo za obnovu Dubrovnika sugerira da se, na jednoj od slijedećih sjednica prikaže relevantno rješenje pokrivanja tarace ex "Labirinta", jer ovo koje je prikazano ne sadrži dovoljno podataka, na osnovu kojih bi Povjerenstvo moglo dati mišljenje.

Predsjednik Povjerenstva

Prof. Miljenko Domijan