Biskupska palača
Biskupska palača
Biskupska palača u Dubrovniku je u sastavu zaštićene spomeničke cjeline Dubrovnika visoko valorizirana kao složen i povijesno izuzetno slojevit objekt.

Biskupska palača u Dubrovniku je u sastavu zaštićene spomeničke cjeline Dubrovnika visoko valorizirana kao složen i povijesno izuzetno slojevit objekt. U svojim arhitektonskim i urbanističkim dijelovima nosi graditeljske elemente od srednjovjekovnih, renesansnih, do dominantno baroknih. Na važnom položaju, sučelice Katedrali, palača je tijekom više stoljeća zbog potresa i požara mijenjala arhitektonsku formu, od srednjeg vijeka do definitivnog uobličenja nakon potresa 1667. godine. Postupno se povećavala tlocrtno i visinski. Danas je to jedinstvena četveroetažna zgrada, cca 2000 m2 brutto površine, u sastavu koje je i crkvica Sv. Bartula (kasnije Sv. Kuzme i Damjana). U svom interijeru palača ima oslikane zidove, tri drvena oslikana tabulata (stropa), bogatu biblioteku itd..

Nekad stambena palača obitelji Sorkočević, u 19. st. prelazi u vlasništvo Biskupije, čija je i danas. U duhovnom i simboličkom smislu vrlo je značajna kao stan biskupa i sjedište dubrovačke biskupije.

Palača je u cijeloj svojoj strukturi teško oštećena u potresu 1979 godine, nakon čega je iseljena. Započeti konzervatorsko - restauratorski istražni radovi 1984. godine prekinuti su zbog agresije na Dubrovnik 1991., te su dovršen 1993.

Prema usvojenom programu izrade dokumentacije 1997. g. prvo su izrađeni separati s izborom eksponata za muzejski postav, izrađen je idejni projekt otpornosti postojeće konstrukcije na potres s prijedlogom sanacije, zatim idejni glavni i izvedbeni projekt sanacije.

Projektna dokumentacija za obnovu dovršena je 2000. godine, kada je ishođena i građevna dozvola. Pored reprezentativnog stana biskupa, u palači je prvobitno, u donjim etažama, prizemlja i I kata bio projektiran muzej sakralne umjetnosti Dubrovačke Biskupije, što je kasnije, dolaskom novog biskupa izmijenjeno.

U vrlo složenom procesu konstruktivne sanacije, koja prema projektu maksimalno respektira postojeće konstruktivne elemente, ojačava se cijela zgrada, a svaki dio stropa prostorija pojedinog kata se rješava zasebno. Sanacija se zbog teških oštećenja i prokišnjavanja provodila od krova prema dolje, parcijalno po etažama.

Paralelno s montažom novih i ojačanjem i popravkom postojećih drvenih greda izvršena je konsolidacija ležišta i zidnog tkiva palače, drvene grede se zaštićuju odgovarajućim sredstvima protiv vlage i insekata. Na ojačane grednjake međukatne konstrukcije, montiraju se « kerto « ploče ( ljepljenice debljine 4,5 cm) po posebno razrađenom modelu međusobnog povezivanja, sprezanja s gredama ispod i sidrenja u okolne nosive zidove. Ugrađene su čelične zatege, zidne i podne, ojačani su djelovi glavnih nosivih zidova u zoni poda potkrovlja čeličnim I profilima, montirana je osnovna krovna konstrukcija i palača je pokrivena. Sanirani su oštećeni kameni vijenci i kanali za odvodnju kišnice. Karbonskim vlaknima ojačani su lukovi, nadvoji, karbonskim lamelama ojačane su tanke stijenke parapetnih zidova. Ugrađena je ispod žbuke vanjska zatega od karbonske lamele na mjestu gdje je s unutrašnje strane oslikani zid..

Radovi I etape konstrukcijske sanacije /krov i potkrovlje/ započeli su 2003. Završena je II i III etapa konstrukcijske sanacije: sanacija međukatnih konstrukcija II i III kata, konsolidacija zidova, čišćenje od neadekvatnih recentnih intervencija, sanacija kamenih elemenata pročelja, profiliranih masivnih kamenih "igala" oko prozora. Paralelno je izvršeno niz konzervatorsko-restauratorskih zahvata na oslikanim zidovima, gredama, kamenim konzolicama itd., dokumentirani su svi relevantni nalazi. Za potrebe zaštitnih restauratorskih radova na oslikanom stropu ulaznog hola u prizemlju izvršeno je termovizijsko snimanje. Značajan zahvat je ugradnja dizala unutar gabarita srednjovjekovnog prolaza, koji je sačuvan u strukturi ziđa I i II kata. Tijekom 2009. završeni su radovi sanacije pročelja, a u drugoj polovici godine počinje zadnja etapa konstrukcijske sanacije. Paralelno s tim vrši se pregled i noveliranje tehničke dokumentacije za instalacije i završne radove. Radove izvodi tvrtka Građevinar Quelin prema projektu Arhitektonskog fakulteta, Zavoda za arhitekturu iz Zagreba, glavne projektantice Nives Mlinar, dipl.ing.arh., te projektanta konstrukcije Egona Lokošeka, dipl. ing. arh. Prateće konzervatorsko restauratorske radove izvodili su stručnjaci Hrvatskog restauratorskog zavoda.Nadzor I.-III. etape sanacije i koordinaciju svih sudionika obnove provodila je, ispred Zavoda za obnovu Dubrovnika, mr.sc. Ivanka Jemo, dipl.ing. arh., nakon čega nadzor do kraja konstruktivne sanacije preuzima Studio Vetma d.o.o. a koordinaciju ispred Zavoda za obnovu Dubrovnika vodi Sanja Krželj dipl.ing.arh. Radove je kontinuirano pratio Konzervatorski odjel iz Dubrovnika.

Dubrovačka biskupija je uključena u sufinanciranje radova sanacije, u početku s 10%, a kasnije i sa znatno većim sredstvima.

12.06.2015

Nakon dovršetka konstruktivne sanacije palače, 2013 godine potpisan je s tvrtkom „Građevinar-Quelin“ d.d. iz Dubrovnika Okvirni sporazum za izvođenje završnih građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova na Biskupskoj palači u povijesnoj jezgri Dubrovnika za razdoblje od tri godine. Koordinaciju ispred Zavoda za obnovu Dubrovnika vodi Andrija Tolja mag.ing.arh.. Temeljem Okvirnog sporazuma do lipnja 2015. Godine sklopljeni su i realizirani I i II Ugovor   o izvođenju završnih građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova. Usporedo s izvođenjem ovih radova dovršava se izvedbeni projekt uređenja interijera.

Za 2015. godinu planiramo, također temeljem Okvirnog sporazuma, sklopiti III ugovor o  izvođenju završnih građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova na palači koji bi obuhvatio sve preostale radove. Očekivani rok dovršetka svih radova je do konca 2016. godine.

12. travnja 2016

Na zahtjev Dubrovačke biskupije, 12. travnja 2016. godine, izvršena je primopredaja dokumentacije i radova na obnovi Biskupske palače, a radi planiranja daljnjih aktivnosti do potpunog okončanja obnove palače od strane Biskupije kao vlasnika objekta. Mogućnost donacije sredstava za izvođenje svih preostalih radova na obnovi palače, od strane Zaklade Caboga, najavljena je već na 3. Sjednici Upravnog vijeća ZOD-a dana 27. travnja 2015. Na 4. Sjednici održanoj 18. ožujka o.g. Upravno vijeće Zavoda izrazilo je suglasnost s primopredajom radova i dokumentacije o obnovi palače ovlaštenim predstavnicima biskupije.