>
Pripremna faza
PLAN UPRAVLJANJA

Aktivnosti poduzete u pripremnoj fazi

Zavodu je u prosincu 2014 godine delegirana uloga koordinatora nad izradom Plana upravljanja zaštićenom povijesnom jezgrom Dubrovnika. Cijeli proces podijelili smo u tri faze: faza pripreme, faza izrade i faza praćenja. Do sada je poduzet niz aktivnosti potrebnih za kvalitetnu pripremu izrade Plana upravljanja.

Imenovano je stručno povjerenstvo od sedam članova temeljem prethodnog zaključka gradskog vijeća kojim je uvjetovano da članovi povjerenstva moraju zastupati različite struke. Stručnjaci dakle moraju dolaziti iz područja konzervatorske struke, urbanizma i prometne infrastrukture, demografije i sociologije stanovništva, turizma i gospodarstva te kulturnog

menadžmenta. Sastav imenovanog Povjerenstva koje zadovoljava navedene uvjete je slijedeći:

- dr. sc. Biserka Dumbović Bilušić dipl.ing.arh. (konzervatorska struka)

- prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci dipl.ing.arh. (urbanizam i prometna infrastruktura)

- prof.dr.sc. Anka Mišetić (demografija i sociologija stanovništva)

- prof.dr.sc. Ana Portolan dipl. oec. (turizam, gospodarstvo i kulturni menadžment)

- Bruno Diklić dipl.ing.arh. (stručni predstavnik Ministarstva kulture za UNESCO)

- prof. Žana Baća (pročelnica konzervatorskog odjela u Dubrovniku)

- prof. dr. sc. Krunoslav Šmit (urbanizam)

Uloga stručnog dijela povjerenstva je isključivo savjetodavne prirode, prema preporukama Unesco-a. Zadaća im je, da baze podataka koje im budu predočene od strane predstavnika građana i udruga, te Zavoda za obnovu Dubrovnika nastoje uvrstiti u koncept, a prema propozicijama i smjernicama za izradu Plana upravljanja.

Javni poziv koji je Zavod uputio putem medija svim zainteresiranim građanima i udrugama nije odmah naišao na željeni odaziv. Stoga je proces okupljanja kao i odabira predstavnika spomenutih interesnih grupa potrajao dulje nego što je inicijalno bilo planirano. U pripremnoj fazi se pristupilo organiziranju radionica sa građanima i udrugama, s institucijama koje su smještene na području stare gradske jezgre i kontaktnih zona Pile-Ploče- Sv.Jakov, kao i onih institucija koje direktno svojim radom utječu na kvalitetu života stanovništva navedenih područja. Sudionici su kroz te radionice izložili brojne probleme s kojima se susreću, bilo da je riječ o problemima vezano za funkcioniranje života, ili problemima u organizaciji posla. Ti susreti i razgovori rezultirali su brojnim prijedlozima i sugestijama s ciljem poboljšanja života i rada stanovništva. S radionicama udruga i građana se započelo u prosincu 2015. godine, te se nastavilo kroz cijelu 2016. godinu. Sveukupno su održane: tri radionice s udrugama, devet radionica s građanima, te dvije zajedničke radionice udruga i građana. Od strane građana u radionicama je aktivno sudjelovala 61 osoba. Isti su izabrali prof. Mariju Grazio kao svoju predstavnicu u Povjerenstvu za Plan upravljanja i Marina Krstulovića za njenog zamjenika. Udruge koje su sudjelovale u radionicama su: Društvo arhitekata (DAD), Društvo građevinskih inženjera Dubrovnik (DGID), Društvo prijatelja dubrovačke starine, ICOMOS Hrvatska, Društvo turističkih vodića Dubrovnik, „Kinookus", Udruge Dart i „Deša", Art radionica Lazareti, Glazbena radionica Sorgo - sa ukupno 14 predstavnika. Udruge su za svoju predstavnicu u Povjerenstvu za Plan upravljanja izabrali dr.sc. Anu Marinković, a za njenu zamjenicu Svjetlanu Jelavić Dean, dipl.ing.arh. Povjerenstvo za Plan upravljanja se sastoji od 10 članova (uz predstavnika koordinatora ZOD- a), a sa svojim je radom u punom sastavu započelo 06. lipnja 2016. godine kada su izabrani predstavnici građana i udruga. Prije toga Povjerenstvo (bez predstavnika udruga i građana) sastalo se dva puta u drugoj polovici 2015. Do sada se Povjerenstvo sastalo 7 puta.

Pored radionica s udrugama i građanima organizirane su i slijedeće radionice:

- Ustanove u kulturi: Dubrovački muzeji, Linđo, Dubrovačke ljetne igre, Dubrovački simfonijski orkestar, te Dubrovačke ljetne igre i Kazalište Marina Držića. U radionici je sudjelovalo 9 osoba;

- Upravni odjeli Grada Dubrovnika: UO za kulturu i baštinu, UO za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša, UO za gospodarenje nekretninama, UO za poduzetništvo, turizam i more, UO za komunalnu djelatnost i mjesnu samoupravu – civilna zaštita. U radionici je sudjelovalo 8 osoba;

- Upravni odjeli Dubrovačko-neretvanske županije: UO za prostorno uređenje i gradnju; UO za obrazovanje, kulturu, znanost i sport; UO za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku; UO za komunalne poslove, promet i veze; Zavod za prostorno uređenje; Odsjek za zaštitu okoliša. U radionici je sudjelovalo 7 osoba;

- Turistička zajednica Grada, „DURA" i JP „Čistoća". U radionici su sudjelovale 3 osobe;

- „Domus Christi", škole (Muzička škola „Luka Sorkočević", OŠ „Marin Getaldić, Biskupijska klasična gimnazija „Ruđer Bošković" i Gimnazija Dubrovnik), te vrtići (Pile 1 i Pile 2). Radionici su prisustvovalo 6 osoba;

- Gradski vijećnici – Tijekom 2016. godine organizirano je nekoliko radionica za predstavnike Gradskog vijeća u cilju informiranja izvršenim i planiranim aktivnostima za izradu Plana upravljanja. Održane su četiri radionice. Na njima je prisustvovalo 10 gradskih vijećnika (Olga Muratti, Mira Buconić, Matija Čale Mratović, Ljubo Nikolić, Doris Lepeš Matić, Lukša Matušić, Maro Vodopić, Mladen Gojun, Ivan Viđen, te Ivo Lučić);

- Informiranje gradonačelnika Dubrovnika, gosp. Andra Vlahušića o poduzetim aktivnostima na izradi PUa;

- Predstavnici Gospodarske komore, ugostitelji, galeristi i vlasnici suvenirnica. Radionici je prisustvovalo 30 osoba;

- Vjerske zajednice (Dubrovačka biskupija Dioecesis Ragusina, Samostan Službenica Milosrđa, Dubrovačka Biskupija i Srpska pravoslavna crkvena općina u Dubrovniku). Radionici je prisustvovalo 5 osoba;

- Udruženje obrtnika autotaksi prijevoznika. Radionici su prisustvovale 2 osobe;

- Stanovnici kontaktne zone Zlatni potok – Sv. Jakov. Radionici je prisustvovalo 14 osoba, po 7 osoba iz oba kvarta);

- Predstavnici Elektrojuga Dubrovnik, Domouprave Dubrovnik i T-com Dubrovnik. Radionici je prisustvovalo 3 osobe;

- Predstavnici Povjerenstva za javne površine. Radionici je prisustvovalo 5 osoba.

Sveukupno je na radionicama sudjelovalo preko 200 sudionika, uključujući i djelatnike Zavoda za obnovu Dubrovnika i vanjske eksperte i suradnike. Uz navedeno, organizirale su se četiri fokus grupe za građane koje su vodili - izrađivači sociološke analize: prof.dr.sc. Ognjen Čaldarović, profesor i dr.sc. Jana Šarinić, viša asistentica sa Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i izrađivačica demografske analize: dr.sc. Sanja Klempić Bogadi, viša znanstvena suradnica na Institutu za migracije i narodnost u Zagrebu.

Fokus grupe održane su 13.06., 19.07., 30.09. 2016. godine. 15. i 17.06. za potrebe izrade sociološke analize odrađeni su pojedinačni intervjui s građanima (3). Dana 11.10. održana je radionica za obuku građana (dobrovoljaca za popis stanovništva), a vodila ju je dr.sc. Sanja Klempić Bogadi. Isti dan održana je i odvojena edukacija za djelatnike Zavoda za obnovu angažirane na popisu stanovništva. Nakon toga, u cilju vježbe za predstojeći popis stanovništva, održale su se još četiri radionice u aranžmanu Zavoda za obnovu (vođene od strane djelatnika Zavoda koji su prošli edukaciju) sa građanima/ volonterima. Popis stanovništva je započeo 24.10. i trajao do 15.12.2016. godine, a provodilo ga je 15 popisivača volontera, koji su ujedno i stanovnici povijesne jezgre. Prikupljena dokumentacija (službenog naziva: Interni popis stanovništva, kućanstava i stanova u povijesnoj jezgri Dubrovnika 2016. – upitnik za stanovništvo i upitnik za kućanstvo i stan) svakodnevno se po primitku od strane popisivača odlagala u sef i 16. prosinca 2016. osobno predala u Zagrebu na ruke dr.sc. Sanji Klempić Bogadi - izrađivačici demografske studije.

Sva dokumentacija sa svih održanih radionica (spisak prisutnih, zapisnik i audio snimak) dostavljeni su prof.dr.sc. Ognjenu Čaldarović i dr.sc. Jani Šarinić - izrađivačima sociološke studije.

Baze podataka koje Zavod planira osigurati u sklopu pripremne faze Plana upravljanja u 2016 godini i početkom 2017 godine:

- Identificirani i sistematizirani problemi života i rada u povijesnoj jezgri i kontaktnim zonama (prikazani putem gis karti);

- Objedinjen prikaz infrastrukture povijesne jezgre grada Dubrovnika;

- Podaci o svim do sada arheološkim istraživanjima unutar povijesne jezgre (prikaz stupnja istraženosti i dokumentiranosti pojedinih zona u povijesnoj jezgri);

- Podaci o svim do sada odrađenim zahvatima sanacije unutar povijesne jezgre (sistematizacija i digitalizacija kompletne postojeće dokumentacije kulturnog dobra povijesne jezgre i kontaktnih zona);

- Sistematizacija kompletnog imovinsko pravnog stanja unutar povijesne jezgre (prikaz u gis - u);

- Klasifikacija podataka potrebna za izračun prihvatnog kapaciteta povijesne jezgre (popis administrativnog osoblja, popis stanovnika, broj izletnika, broj posjetitelja, broj turista, broj ugostiteljskih objekata, ukupna raspoloživa površina ulica, trgova, muzeja, ......... sve prikazano putem gis-a);

- Sociološka i demografska studija;

Temeljem spomenutih baza podataka izradit će se interaktivna karta. Putem iste bila bi omogućena brza i efikasna pretraga podataka preko GIS podloge. Takav pristup od velike je važnosti u fazi izrade Plana kada izrađivač, da bi kvalitetno mogao slijediti zadani koncept, mora imati na raspolaganju kvalitetne i opsežne podatke koje na jednostavan i učinkovit način može koristiti. Drago nam je što su do sada svi sudionici radionica pokazali veliki interes za aktivnim sudjelovanjem. Njihov iskreni angažman od velike nam je koristi kod formiranja realnih baza podataka potrebnih da bi faza pripreme bila što kvalitetnija te da bi se u fazi izrade imali što egzaktniji podaci.

Cilj je da svi članovi Povjerenstva međusobno surađuju na izradi koncepta Plana upravljanja. Koncept bi po svojoj gotovosti, što je planirano krajem godine, bio dan na uvid Ministarstvu kulture, a kasnije na izglasavanje Gradskom vijeću. Temeljem koncepta sastavio bi se projektni zadatak i uvjeti natječaja temeljem kojeg bi se izabrao izrađivač Plana upravljanja.

Na ovaj način ne bi se sav teret prebacio na izrađivača, uvažilo bi se mišljenje civilnog društva i struke. Izrađivač Plana u fazi izrade dostavljao bi svaku pojedinu fazu na uvid Povjerenstvu za izradu Plana upravljanja. U veljači 2017. (3. – 5. veljače) organizirana je radionica u suradnji sa UNESCO-m, na temu Izrade Plana upravljanja i njegove primjene, kao posljednja planirana aktivnost u Pripremnoj fazi izrade Plana upravljanja. Na radionicu su pozvani međunarodni eksperti (stručnjaci koji su sudjelovali u izradi Plana upravljanja gradova Berlin, Bordeaux, Bruges, Edinburgh, Graz. Radionica je služila kao platforma za preispitivanje do sada odrađenih aktivnosti, razmjena iskustava i znanja te planiranje novih aktivnosti. Više o radionici.

Postoje generalne smjernice i propozicije prema kojima se Planovi upravljanja izrađuju, međutim ovisno o identificiranoj problematici predmeta izrade Plana, ovisi koji će oblik na kraju poprimiti. Plan bi trebao prije svega dati uvid u trenutno stanje baštine, definirati što se štiti, dati uvid u probleme do kojih se došlo jer sustav ne funkcionira, predložiti odnosno navesti aktivnosti koje je potrebno provesti da bi se problemi ublažili ili uklonili te na kraju definirati projekte koje je nužno sprovesti kako bi se problemi otklonili ili ublažili. Proučavanjem Planova upravljanja koje su izradili drugi, po problemima nama srodni, gradovi ustanovljeno je da im se forma razlikuje kao i problematika koju obrađuju. Nakon što se Plan usvoji bitna je njegova provedba. Ukoliko nije definiran zakonodavni okvir kojim će Plan upravljanja postati obvezujući, čitav proces donošenja nema smisla. Upravo u tom smjeru idu i preporuke Unesco-a, a na nama (svim aktivnim sudionicima) je da na tim preporukama i inzistiramo.

Povezane objave: