>
23. i 24.09.2106. Održana radionica povjerenstva i konferencija za izradu Plana upravljanja
23. i 24.09.2106. Održana radionica povjerenstva i konferencija za izradu Plana upravljanja

PLAN UPRAVLJANJA

U Zavodu za obnovu Dubrovnika održana je u petak 23.09.2016. godine radionica Povjerenstva za izradu Plana upravljanja, a 24.09.2016., također u Zavodu za obnovu, organizirana je konferencija za novinare. Za novinare je održana prezentacija koja opisuje dosadašnji tijek izrade Plana, faze, poduzete aktivnosti ali i one koje se trebaju još odraditi, način rada Povjerenstva i dr. Prezentiran je i terminski plan. Nakon prezentacije članovi Povjerenstva odgovarali su na novinarska pitanja.

Novinarima je uz sheme, gis podloge i terminski plan predočeno slijedeće:

Zaključkom Gradskog vijeća u prosincu 2014.god., pokrenut je proces izrade Plana upravljanja. Zadaća koordinacije povjerena je Zavodu za obnovu Dubrovnika. Kako 2014. godine nije izglasan proračun za 2015., isto je učinjeno tek sredinom 2015, izrada je stagnirala. Trenutno možemo reći da smo u punom zamahu te da iza sebe imamo temeljito i kvalitetno odrađeno niz aktivnosti.

OBUHVAT

Na jednom od početnih sastanaka Povjerenstva definiran je obuhvat Plana upravljanja, a to je: Povijesna jezgra, Pile, Ploče, Sv. Jakov, Lokrum sa akvatorijem i buffer zona.

FAZE IZRADE

Nakon obuhvata definirane su faze izrade Plana upravljanja: faza pripreme, faza izrade i faza primjene. Trenutno smo u fazi pripreme koja je ujedno i najdugotrajnija i najopsežnija jer zahtjeva uključivanje širokog kruga sudionika te generiranje velikih i opsežnih baza podataka.

SUDIONICI IZRADE

Sudionici izrade podijeljeni su u nekoliko grupa: Zavod za obnovu Dubrovnika ( koordinator ), Povjerenstvo za izradu Plana upravljanja, vanjski stručnjaci i suradnici, građani, udruge, ustanove, škole, domovi, institucije, poduzeća, upravni odjeli grada i županije, ugostitelji, prijevoznici, agencije, vjerske zajednice i gradski vijećnici. Svi sudionici skupa tvore mrežu od 142 osobe koje su do sada aktivno uključene u pripremnu fazu Plana upravljanja.

POVJERENSTVO ZA IZRADU PLANA UPRAVLJANJA

Imenovano je Povjerenstvo za izradu Plana upravljanja koje broji 10 članova od toga 7 stručnjaka koji predstavljaju odgovarajuće struke, jednog predstavnika koordinatora ( ZOD ) , jednog predstavnika udruga i jednog predstavnika građana.
Povjerenstvo za izradu Plana upravljanja:
- Prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci dipl.ing.arh. ( urbanizam )
- Prof.dr.sc. Krunoslav Šmit dipl.ing.arh. ( urbanizam )
- Dr.sc. Biserka Dumbović Bilušić dipl.ing.arh. ( konzervator )
- Prof.dr.sc. Anka Mišetić ( sociologija i demografija )
- Prof.dr.sc. Ana Portolan dipl.oec. (turizam, kulturni management)
- Bruno Diklić dipl.ing.arh. ( stručni predstavnik Ministarstva kulture za Unesco )
- Prof. Žana Baća ( konzervator )
- Ana Marinković ( predstavnica udruga )
- Marija Grazio ( predstavnica građana )
- Iva Carević Peković d.i.g.,univ.spec.aedif.( predstavnik koordinatora )

Povjerenstvo je savjetodavnog tipa. Za potrebe što boljeg funkcioniranja izrađen je i Poslovnik Povjerenstva za izradu Plana upravljanja. Svaki član Povjerenstva potpisao je sa Zavodom sporazum kojim su mu definirana prava i obaveze tijekom rada u Povjerenstvu. Do sada se Povjerenstvo okupilo na sastancima i radionicama 6 puta. Temeljem obrađenih podataka koje mu dostavlja Zavod za obnovu Dubrovnika zadaća je Povjerenstva definirati ciljeve, viziju, strategiju razvoja grada te na kraju koncept Plana upravljanja.

STVARANJE BAZA PODATAKA ( temelj izrade Plana upravljanja )

U pripremnoj fazi Plana upravljanja od navedenih sudionika ( građani, udruge, ustanove, škole, vrtići, domovi, institucije, poduzeća, uo grada i županije, prijevoznici, ugostitelji, agencije, vjerske zajednice ) se putem radionica prikuplja velika količina podataka.
Radionice se održavaju u Zavodu za obnovu Dubrovnika. Do sada je odrađeno 7 radionica sa građanima na kojima je prisustvovala 61 osoba, 4 radionice sa udrugama na kojima sudjeluje 10 udruga (ukupno 14 osoba), sa ostalim poviše navedenim sudionicima održana je po jedna pojedinačna radionica. U planu je još odraditi radionice sa ugostiteljima, prijevoznicima, agencijama i vjerskim zajednicama. Ovim putem identificiraju se problemi koje Zavod za obnovu analizira, obrađuje, sistematizira i na kraju prezentira Povjerenstvu za izradu Plana upravljanja. Temeljem prezentiranih materijala Povjerenstvo svojim stručnim savjetima pomaže Zavodu u donošenju odluka o tome koje studije, istraživanja ili elaborate je potrebno izraditi.

Materijali u izradi:
- Sistematizacija kompletne postojeće projektne dokumentacije o kulturnom dobru unutar obuhvata Plana upravljanja ( snimke postojećeg stanja, konzervatorski elaborati, stanje objekta po pitanju sanacije ).
- Sistematizacija arheoloških istraživanja povijesne jezgre ( mapiranje lokaliteta te pridruživanje prateće arheološke dokumentacije ).
- Imovinsko pravni snimak povijesne jezgre ( identifikacija vlasništva: gradsko, RH, privatno, vjerske zajednice........sa svom potrebnom dokumentacijom i obrazloženjima ).
- Mapiranje identificiranih problema unutar povijesne jezgre
- Mapiranje temeljem elaborata mikrorajonizacije ( identifikacija slojeva tla temeljem sondiranja u pojedinim dijelovima povijesne jezgre, seizmičke zone )
- Mapiranje ugostiteljskih i ostalih javnih sadržaja unutar povijesne jezgre
- Sociološka analiza
- Demografska analiza
- Analiza legislative ( dovođenje u korelaciju identificiranih problema sa zakonima i propisima koji se ne provode )

Materijali koji se trebaju izraditi u 2017.god:
- Izračun nosivog kapaciteta povijesne jezgre
- Mapiranje kretanja i potrošnje turista sa kruzera

Podaci iz većine navedenih materijala moći će se prikazati u vidu interaktivne karte koja je u izradi, a koja će poslužiti kao vrlo koristan alat onome tko putem javne nabave bude izabran za izrađivača Plana upravljanja.
Koncept Plana upravljanja izradit će Povjerenstvo za izradu Plana upravljanja te će ga predati na uvid Ministarstvu kulture, a na glasanje Gradskom vijeću.

Ukoliko Gradsko vijeće usvoji koncept, Zavod za obnovu Dubrovnika će raspisati nabavu temeljem koje će se birati izrađivač Plana upravljanja. Nakon odabira izrađivač je dužan pristupiti izradi Plana ali po konceptu koje je usvojilo Gradsko vijeće.
Izradom svih navedenih baza podataka i koncepta nastojat će se osigurati participacija šire zajednice te skinuti isključiva odgovornost sa izrađivača Plana upravljanja.
Plan upravljanja izrađivat će se u fazama. Svaku fazu kontrolirat će Povjerenstvo za izradu Plana upravljanja. Nakon što Plan bude gotov dat će se na uvid Ministarstvu kulture, Unesco-u, a potom i na usvajanje na Gradsko vijeće. Nakon usvajanja Plana upravljanja slijedi Faza primjene. Do tada bi Ministarstvo kulture trebalo implementirati Plan upravljanja u legislativu RH kako bi isti postao obvezujući.

Identificirani problemi za koje bi Plan upravljanja trebao donijeti odgovarajuće mjere:
- Infrastrukturni ( loše stanje kanalizacije, električne mreže, vodovodne mreže; oštećeni kolnici; propadanje pojedinih gradskih četvrti; neadekvatan sustav grijanja i hlađenja )
- Komunalni ( nedovoljan broj javnih sanitarnih čvorova, gomilanje smeća, pretjerana buka, zastarjeli karići, svjetlosno onečišćenje, otežan pješački promet, zloupotreba javnih površina, nedostatak propisa koji definiraju pravila vezana za ujednačenost i primjerenost reklama, tendi, suncobrana, ujednačenost dimenzija stolova, pravila ponašanja unutar povijesne jezgre.....)
- Sociološki i demografski ( opadanje kvalitete života , nekontrolirano iseljavanje stanovništva iz povijesne jezgre )
- Prometni ( rješavanje problema čestog prometnog i pješačkog kolapsa )
- Urbanistički ( definiranje prostorno planske dokumentacije koja detaljno rješava pitanje namjene prostora )
- Izvanredne okolnosti ( ponašanje za vrijeme potresa, požara, definiranje evakuacijskih putova )
Rok za završetak Plana upravljanja nije definiran od strane Unesco-a. Usuglašena je samo potreba izrade istog. Međutim, u interesu je svih nas da nastojimo čim prije izraditi Plan kako se problemi ne bi gomilali. Projekcija najbržeg roka izrade, ukoliko se priprema radi temeljito, je sredina 2018. godine. U međuvremenu ostavljen je dug period od dvije godine u kojem, ako se ne budu poduzimale odgovarajuće mjere, situacija unutar povijesne jezgre može biti nepovratno narušena. Već sada potrebno je definirati niz privremenih režima ponašanja po pitanju infrastrukturnih, komunalnih i svih ostalih identificiranih problema. Po tom pitanju dužnost je nas kao koordinatora da na to upozorimo, a onih koji donose odluke ( Gradsko vijeće, Ministarstvo kulture ) da pronađu način kako problem staviti na viši nivo i inicirati njegovo rješavanje. Plan upravljanja ima krajnju zadaću identificirati probleme, analizirati ih, sistematizirati, ponuditi niz aktivnosti i mjera u cilju trajnog rješavanja problema. Rješenje pojedinih problema rezultirat će unutar Plana upravljanja i prezentacijom projekata za koje će trebati čvrsto definirati rok izvedbe, aktere izvedbe ali i financijski okvir projekta.

Povezane objave: