Sanacija krova Luže
Sanacija krova Luže
Sklopljen je ugovor o izvršenju usluga izrade troškovnika radova za sanaciju krova Luže čest. zgr. 1849 k.o. Dubrovnik sa tvrtkom „ Canosa inženjering" d.o.o. iz Dubrovnika, glavni projektant Ivo Matković dipl.ing.građ. Na isti je Ministarstvo kulture RH izdalo rješenje – prethodno odobrenje Klasa: UP/I-612-08/18-04/2464 URBROJ:532-04-02-17/3-18-2 od 06. studenog 2018. radove se planira izvesti početkom 2019. godine.