Sanacija krova Luže
Sanacija krova Luže
Sklopljen je ugovor o izvršenju usluga izrade troškovnika radova za sanaciju krova Luže čest. zgr. 1849 k.o. Dubrovnik sa tvrtkom „ Canosa inženjering" d.o.o. iz Dubrovnika, glavni projektant Ivo Matković dipl.ing.građ. Na isti je Ministarstvo kulture RH izdalo rješenje – prethodno odobrenje Klasa: UP/I-612-08/18-04/2464 URBROJ:532-04-02-17/3-18-2 od 06. studenog 2018. radove se planira izvesti početkom 2019. godine.
6. studenog 2018. izdano je prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela u Dubrovniku za sanaciju krova Luže, čest.zgr. 1849 k.o. Dubrovnik, prema Troškovniku građevinskih i obrtničkih radova, kojim je obuhvaćena zamjena dotrajalih dijelova krovišta s izradom novih elemenata drvene konstrukcije, skidanje starog pokrova od kupe kanalice, te montaža novog pokrova na način da se „stare kupe kanalice" postavljaju na poziciju gornje kupe, a nove na poziciju donje kupe, kao i svi prateći radovi.
Nakon postupka jednostavne nabave, ugovor o izvođenju radova sanacije krova na adresi Luža b.b. sklopljen je s tvrtkom Libertas inženjering d.o.o., dok će stručni nadzor nad izvođenjem radova obavljati tvrtka Canosa inženjering d.o.o.. Planirani početak izvođenja radova sanacije je 4. ožujka 2019. godine, a predviđeno trajanje radova je 30 dana.