Ulica ispod Mira
Arheološki lokalitet Pustijerna nalazi se na jugoistočnom dijelu Grada. Omeđen je s
južne strane ulicom Ispod mira, sa sjeverne ulicom Od Pustijerne, sa zapadne začeljima
Kabužićeve i Sorkočevićeve palače, te sa istočne Stajevom ulicom. Pronađeni ostaci
datiraju iz 12. st., a srušeni su u potresu 1667. nakon čega nisu obnovljeni, već je
lokalitet poslužio kao deponij građevnog materijala. Tijekom sustavnih arheoloških

istražnih radova, koji su na arheološkom lokalitetu Pustijerna provedeni od 1984. do
1987. godine, djelomično je razgrađena ulica Ispod mira.
Ulicu je potrebno ponovno uspostaviti kao doprinos poboljšanju kvalitete života u
povijesnoj gradskoj jezgri. Uspostava ulice Ispod mira u čitavoj duljini vrlo je važna zbog
poštivanja srednjovjekovne matrice povijesne jezgre Grada, koja je većim dijelom ostala
nepromijenjena do današnjih dana.
Kako bi se moglo započeti s izvođenjem radova rekonstrukcije dijela ulice Ispod mira,
potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju idejnog, glavnog i izvedbenog projekta sa
troškovnikom, te ishoditi potrebne dozvole i suglasnosti nadležnih tijela.
Podloga za izradu projektne dokumentacije je bilo provođenje arheoloških istraživanja,
koja su ugovorena u drugom dijelu 2016., a završena u prvom dijelu 2017. godine.
Krajem 2017. godine proveden je postupak bagatelne nabave za izradu projektne
dokumentacije, te je odabran izvršitelj, tvrtka Habitat d.o.o. iz Dubrovnika. Sa odabranim
izvršiteljem još nije sklopljen ugovor zbog zahtjeva nadležnog konzervatorskog odjela o
potrebi tretiranja čitavog obuhvata ulice Ispod mira, arheološkog lokaliteta Pustijerna,
zgrade bivšeg zatvora i bastiona sv. Spasitelja kao jedinstvene cjeline. Za ugovaranje
navedene dokumentacije čeka se ishođenje konzervatorskih uputa i smjernica koje su
zatražene od Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.