Zgrada bivšeg zatvora na Pustijerni
Zgrada bivšeg zatvora na Pustijerni
ZGRADA BIVŠEG ZATVORA NA PUSTIJERNI ( BRAĆE ANDRIJIĆA 5 i 7)
IZRADA KONZERVATORSKOG ELABORATA

Zgrada bivšeg zatvora smještena je na južnom kraju bloka P-16 u gradskom predjelu
Pustijerna, na adresi Braće Andrijića 5 i 7 (k.č. 4569 k.o. Dubrovnik).
Ovaj troetažni objekt izgrađen je 1785. godine kao „konservatorij" (odgojni zavod). U
prvoj polovini 19. st. prenamijenjen je u zatvor. Ranije se na tom mjestu možda nalazila
crkva sv. Teodora (spominje se 1281. god.), te hospicij (izgrađen 1535. a izgorio 1782.
godine). U 2016. godini Zavod za obnovu izradio je snimak postojećeg stanja.
Temeljem ishođenih konzervatorskih smjernica, u 2017. godini proveden je postupak
bagatelne nabave i sklopljen ugovor za izradu preliminarnog konzervatorskog elaborata
sa tvrtkom Habitat d.o.o. iz Dubrovnika. Voditeljem izrade ugovorne dokumentacije
imenovana je Nađa Nađ dipl.ing.arh. Na izrađenu dokumentaciju ishođena je 07. 11.
2017. godine suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.
Održani su sastanci sa predstavnicima Grada Dubrovnika, Dubrovačkih muzeja i
Konzervatorskog odjela u Dubrovniku u svrhu definiranja namjene zgrade bivšeg
zatvora, te rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, a kako bi se moglo nastaviti sa
izradom konzervatorskog elaborata, projektne dokumentacije i izvođenjem radova.
Zaključak je da će po rješavanju imovinsko-pravnih odnosa u zgradi bivšeg zatvora, biti
moguće (zbog vremenskih i financijskih ograničenja) provesti istražne radove potrebne
za izradu konzervatorskog elaborata u smanjenom obimu, u dijelu koji se odnosi na
konzervatorsko-restauratorske istražne radove. Također je zaključeno da je potrebno
tretirati čitav obuhvat ulice Ispod mira, arheološki lokalitet Pustijerna, zgradu bivšeg
zatvora i bastion sv. Spasitelja kao jedinstvenu cjelinu.
Stoga je Zavod zatražio konzervatorske upute i smjernice od Konzervatorskog odjela u
Dubrovniku, a koje će biti temelj izrade daljnje projektne dokumentacije i izvođenja
radova.

Upravni odjel za gospodarenje nekretninama Grada Dubrovnik uputio je Zavodu 31.
svibnja 2017. zahtjev za hitnu intervenciju, budući izvedena prihvatna skela na objektu,
kao mjera hitnog osiguranja nije dostatna za zaštitu od opasnosti padanja kupa na
prolaznike sa krova u ulici Braće Andrijića 5. Zavod je 22.12.2017. dobio suglasnost
Konzervatorskog odjela u Dubrovniku za provođenje hitne sanacije krova, koja
obuhvaća radove demontaže starog pokrova od kupa kanalica, izradu daščane oplate i
poletvanja, te ugradnju hidroizolacije krovišta UV stabilnom krovnom ljepenkom.
Ovakav način sanacije je odabran iz razloga što se planira izrada dokumentacije sanacije
cjelokupnog objekta bivšeg zatvora.
Ugovor o izvođenju radova sklopljen je sa tvrtkom Con – Teh d.o.o. 17.01.2018., a ugovor
o obavljanju usluga stručnog nadzora 19.01.2018. sa tvrtkom Canosa inženjering d.o.o.