Benediktinski samostan i Maksimilijanov ljetnikovac na Lokrumu
Benediktinski samostan i Maksimilijanov ljetnikovac na Lokrumu
Zavod za obnovu Dubrovnika i Javne ustanove Rezervat Lokrum potpisali su u ožujku 2017. Sporazum o suradnji prema kojem Zavod preuzima vođenje izrade potrebne dokumentacije za pripremu obnove benediktinskog samostana i Maksimilijanovog ljetnikovca sa okolnim vrtom na otoku Lokrumu.

Kao početak pripremnih radnji ugovorena je sa firmom Geographica d.o.o., Split, izrada Elaborata arhitektonske snimke postojećeg stanja benediktinskog samostana i Maksimilijanovog ljetnikovca na Lokrumu, a njena izrada je okončana u listopadu 2017. godine.


U nastavku priprema za obnovu zatražene su upute i mišljenje Konzervatorskog odjela u Dubrovniku o izradi Konzervatorskog elaborata što je Mišljenjem KLASA.612-08/17-05/0251 URBROJ:532-04-02-17/9-17-02 od 12. 6. 2017. i utvrđeno pa Zavod, prema navedenim uputama, ugovara izradu Preliminarnog konzervatorskog elaborata sa firmom Arhita d.o.o. Dubrovnik. Izrada Preliminarnog konzervatorskog elaborata je okončana u studenome 2017., a elaborat je dobio suglasnost nadležne konzervatorske službe.


Trenutno je u izradi Vrtna studija ugovorena je sa Sveučilištem u Dubrovniku, Zavodom za mediteranske kulture.
U nastavku priprema za obnovu kompleksa ugovorit će se izrada Konzervatorskog elaborata nakon čega bi se trebao definirati projektni zadatak te pristupiti izradi idejnog, glavnog i izvedbenog projekta uz ishođenje potrebnih dozvola.

U Dubrovniku, 29. ožujka 2018. godine

Sklopljen je ugovor o izradi vrtne studije pristupnih šetnica benediktinskom samostanu i Maksimilijanovom ljetnikovcu na otoku Lokrumu sa Sveučilištem u Dubrovniku, Zavodom za mediteranske kulture. Vrtna studija će sadržavati povijesni pregled sa analizom povijesnih dokumenata, izrađenih studija i elaborata, valorizaciju šetnica, boniteta vrednovanja postojeće vegetacije s planom uklanjanja, analizu važeće prostorno planske dokumentacije, te mjere zaštite i smjernice obnove pristupnih šetnica. Voditeljicom izrade ugovorene dokumentacije imenovana je doc.dr.sc. Mara Marić. Planirani rok izvršenja usluga je 15.03.2019. godine.

Sveučilište u Dubrovniku, zavod za mediteranske kulture izradio je Vrtnu studiju pristupnih šetnica Benediktinskog samostana i Maksimilijanovog ljetnikovca na otoku Lokrumu. Studija je krajem travnja 2019. dostavljena Konzervatorskom odjelu u Dubrovniku na suglasnost i očitovanje.

Krajem 2018. godine ugovorena su arheoloških istraživanja kompleksa benediktinskog samostana i Maksimilijanove rezidencije na otoku Lokrumu sa tvrtkom Arheo plan d.o.o., a kao dio potrebnih istraživanja koja prethode izradi konzervatorskog elaborata. Arheološka istraživanja pod vodstvom Nela Kovačević Bokarica dipl. arheol. su okončana, a Izviješće o provedenim arheološkim istraživanjima kompleksa benediktinskog samostana i Maksimilijanovog ljetnikovca na otoku Lokrumu predano Zavodu za obnovu Dubrovnika 31. svibnja 2019.

U prosincu 2018. ugovoreno je i izvršenje konzervatorsko - restauratorskih i arhivskih istraživanja te izrada konzervatorskog elaborata na osnovu svih istraživanja ( uključujući i arheološka) sa tvrtkom Arhita d.o.o. Voditelj tima istraživanja i izrade elaborata je Zvjezdana Tolja dipl.ing.arh. Radi nepovoljnih vremenskih uvjeta te povećanja obima posla prvobitni rok izrade konzervatorskog elaborata je pomaknut na 20. kolovoza 2019.godine.