Ljetnikovac Bozdari - Škaprlenda
Ljetnikovac Bozdari - Škaprlenda
LJetnikovac Bozdari-Škaprlenda u Čajkovićima smješten je na uskom pojasu obale između rijeke i padina strmog brda u zaleđu što je uvjetovalo i nešto drugačiju dispoziciju ladanja (nema prednjeg vrta) gdje su vrtni prostori i sam ljetnikovac u jednoj ravnini i prate liniju obale.

Ljetnikovac je sagrađen početkom XVIII stoljeća i predstavlja jedinstven primjer barokne arhitekture ladanja.
Koncept cijelog kompleksa je devastiran izgradnjom prometnice (magistrale ) kada nestaje dio vrta te se ruši ogradni zid prema rijeci, orsan i središnji dio šetnice koji se kao balkon nadvijao nad rijeku. Ljetnikovac je devastiran i mnogim pregradnjama, zazidavanjem te mijenjanjem nivoa hodnih linija.

Površina kompleksa je cca 1.380 m2 od čega je površina pod objektom cca 325 m2, a bruto razvijena površina građevina cca 650 m2.

Projekt obnove ljetnikovca Bozdari-Škaprlenda izrađen po narudžbi Zavoda za obnovu Dubrovnika 1989.g od G.P.Tehnike, Zagreb, a prethodila mu je izrada konzervatorskog elaborata 1986.g. Centra za povijesne znanosti i Zavoda za restauriranje umjetnina.

Nakon čišćenja ljetnikovca od šuta i raslinja, tijekom 2015.g. započeta je izrada elaborata arhitektonske snimke postojećeg stanja cijelog kompleksa, te izrada konzervatorskog elaborata.

Početkom 2016. godine planira se završetak elaborata arhitektonske snimke postojećeg stanja cijelog kompleksa kao i konzervatorskog elaborata.

17.3. Izrađen je Elaborat arhitektonske snimke postojećeg stanja , a u tijeku je izrada Konzervatorskog elaborata.

Planirana vrijednost programa 144.750,00 kn

Dana 12. svibnja 2016.g. održan je sastanak sa predstavnicima Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture RH vezano za postupak ishođenja potvrda na elaborate ( temeljem čl. 61.a. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara NN RH br.69/99,151/03......,152/14 i 98/15) za rekonstrukciju ljetnikovaca Gučetić-Lazarević, Bozdari-Škaprlenda i Restić-Rastić-Džonovina u Rijeci dubrovačko, kao i vrtne studije za ljetnikovac Gučetić-Lazarević. Pored predstavnika Konzervatorskog odjela sastanku su prisustvovali predstavnici Zavoda za obnovu Dubrovnika i izrađivači elaborata i vrtne studije. Na sastanku su dogovorene potrebne izmjene i dopune izrađenih elaborata ,a izrada traženoga je u tijeku.

Dana 22. prosinca 2016.g. dobivena je suglasnost Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Konzervatorskog odjela u Dubrovniku na „Konzervatorski elaborat za rekonstrukciju ljetnikovca Bozdari -Škaprlenda u Rijeci dubrovačkoj" TD 120/15 , studeni 2016., izrađen od Ured Vojnović d.o.o. Split ( voditelj stručnog tima Ivo Vojnović dipl.ing.arh.) i na elaborat pod nazivom „Analiza arhitektonskih osobina ljetnikovca Bozdari-Caboga- Škaprlenda i prijedlog konzervatorskih smjernica za njegovu obnovu" izrađen 1986.godine ( Odjel za povijest umjetnosti Centra za povijesne znanosti i Zavod za restauriranje umjetnina, Zagreb, voditelj istraživanja dr. Nada Grujić).

Elaborat arhitektonske snimke postojećeg stanja ljetnikovca Bozdari – Škaprlenda, te Konzervatorski elaborat za rekonstrukciju ljetnikovca (dobivena suglasnost Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Konzervatorskog odjela u Dubrovniku) su izrađeni tijekom 2016. godine ,a u 2017. godini je predviđena izrada Elaborata restauracije zidnog oslika i štuko dekoracije, te izrada, idejnog i glavnog projekta, čemu bi se pristupilo nakon usvajanja Prijedloga programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2017. godinu.

U ožujku 2018. završena je izrada Vrtne studije ljetnikovca izrađene od Sveučilišta u Dubrovniku, Zavoda za mediteranske kulture,
voditeljice izrade doc.dr.sc. Mare Marić dipl.ing.kraj.arh., te je na istu dobivena suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku KLASA:612-08/18-05/0200 od 17.5.1018. godine.

Nakon provedenoga postupka nabave Zavod je 14. listopada 2020. potpisao ugovor s RESTAURO&INTERIOR PEZZI o izradi Elaborata zidnog i štuko oslika ljetnikovca Bozdari – Škaprlenda u Čajkovićima sa prethodnim istraživanjima.
Predviđeni rok izvršenje ugovorenih usluga je travanj 2021. godine.