Ljetnikovac Lazarević-Gučetić
Ljetnikovac Lazarević-Gučetić
LJetnikovac Lazarević - Gučetić u Mokošici je najveći i najreprezentativniji sačuvani kompleks ladanjske arhitekture Rijeke dubrovačke XVI stoljeća.
Iako na građevini susrećemo i gotičku fasadu u zaleđu, po dispoziciji i glavnoj fasadi spada u najljepša ostvarenja renesansne ladanjske arhitekture. Površina kompleksa ljetnikovca je 3850 m2 od čega je površina pod objektom 460 m2, a bruto razvijena površina građevina 900 m2. Od 1948. godine, ljetnikovac je bez krova i u ruševnom stanju, međutim do danas je sačuvao izvornu tlocrtnu dispoziciju stambene kuće, gospodarskog krila i vrtnih površina.

2021.
Idejno rješenje rekonstrukcije i prenamjene ljetnikovca Gučetić je usuglašeno s Gradom Dubrovnikom te ishođeni prethodni uvjeti javno pravnih tijela pri Upravnom odjelu za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Grada Dubrovnika (e - konferencija završena 31. ožujka 2021.). U tijeku je izrada Glavnog projekta nakon čega će biti podnesen zahtjev za građevinsku dozvolu.

2020.
Proveden je postupak javne nabave projektne dokumentacije ( idejni, glavni i izvedbeni projekt) za rekonstrukciju i revitalizaciju ljetnikovca Gučetić u objekt društvene i javne namjene Mokošica. Provedbi nabave prethodila je izrada „Projektnog zadatka za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije i revitalizacije ljetnikovca Gučetić kao objekta javne i društvene namjene" koji je potvrđen od Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.
Ugovor o izradi projektne dokumentacije potpisan je sa Hrvatskim restauratorskim zavodom iz Zagreba. Prva faza izrade obuhvaća izradu geodetske podloge, geomehaničkog elaborata, elaborata o ispitivanju konstrukcije i elaborata bonitetnog vrednovanja zelenila. Druga faza je izrada dvije varijante idejnog rješenja. Treća faza je izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole. Četvrta faza je izrada izvedbenog projekat i projekta interijera.

2016.
Ishođena je suglasnost Ministarstva kulture RH, Konzervatorskog odjela u Dubrovniku na izrađeni konzervatorski elaborat, vrtnu studiju te elaborat arhitektonskog snimka postojećeg stanja.
Konzervatorski elaborat za rekonstrukciju ljetnikovca Gučetić u Rijeci dubrovačkoj, TD 122/15, studeni 2016., izrađen je od tvrtke Ured Vojnović d.o.o. iz Splita, voditelj stručnog tima Ivo Vojnović dipl.ing.arh.
Vrtnu studiju za ljetnikovac Klementa Gučetića u Rijeci dubrovačkoj" izradio je Zavod za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku, voditeljica istraživanja dr.sc Mara Marić.

2015.
Nakon čišćenja ljetnikovca od šuta i raslinja, započeta je izrada elaborata arhitektonskog snimka postojećeg stanja cijelog kompleksa, izrada konzervatorskog elaborata i vrtne studije.

arhiva
Projekt sanacije i obnove ljetnikovca Lazarević-Gučetić izrađen je 1991. od strane Restauratorskog zavoda Hrvatske. Osnova za izradu projektne dokumentacije bio je konzervatorski elaborat iz 1988.g. kojeg su pod nazivom „Analiza arhitektonskih osobina ljetnikovca Gučetić u Rijeci dubrovačkoj i prijedlozi smjernica za njegovu obnovu" izradili Odjel za povijest umjetnosti Centra za povijesne znanosti i Zavod za restauriranje umjetnina iz Zagreba, pod vodstvom dr.sc. Nade Grujić.