Knežev dvor
Knežev dvor

REKONSTRUKCIJA ATRIJA KNEŽEVA DVORA

Već koncem prošlog stoljeća, prije dvadesetak godina, registrirana je pojava mnogobrojnih oštećenja/pukotina na kamenim elementima atrija Kneževa dvora. Zavod za obnovu Dubrovnika je 2001. godine, s Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, ugovorio provođenje istražnih radova i jednogodišnjeg monitoringa oštećenja te izradu studije o uzrocima oštećenja. Studija je potvrdila pretpostavku da konstrukcija atrija nema zadovoljavajuću sigurnost. Prof. dr.sc. Josip Dvornik i prof.dr.sc. Damir Lazarević, s Građevinskog fakulteta u Zagrebu, izradili su 2004. godine idejno rješenje konstrukcijske sanacije atrija. Glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije atrija s konzervatorsko-restauratorskim elaboratom izradila je, 2012/2014. godine tvrtka „Omega engineering", iz Dubrovnika, glavni projektant prof.dr.sc. Željko Peković i projektant konstrukcije prof.dr.sc. Blaž Gotovac. Autori idejnog rješenja su, nakon uvida, dali suglasnost na glavni projekt a o istom se pozitivno očitovalo i Stručno savjetodavno povjerenstvo Zavoda za obnovu Dubrovnika. Kontrolu glavnog projekta konstrukcije izradila je tvrtka „Kon Vis" iz Zagreba, ovlašteni revident Milan Crnogorac, dipl.ing.građ. Izvođenje radova na rekonstrukciji atrija Kneževa dvora ugovoreno je 2015. sa zajednicom ponuditelja: „Spegra"- „Spegra inženjering" -„Neir", svi iz Splita. Stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši tvrtka „Canosa Inženjering", glavni nadzorni inženjer je ovlašteni inženjer građevinarstva Ivo Matković, dipl.ing.građ. Projektantski nadzor vrše prof.dr.sc. Željko Peković i prof.dr.sc. Blaž Gotovac dok konzervatorski nadzor nad izvođenjem radova vrši Uprava za zaštitu kulturne baštine ministarstva kulture, nadležni Konzervatorski odjel u Dubrovniku, konzervatori Sanja Radović, dipl.ing.arh. i dr.sc. Antun Baće. Koordinaciju svih sudionika i aktivnosti vezanih za projekt rekonstrukcije atrija Kneževa dvora, ispred Zavoda za obnovu kao investitora, vodi Andrija Tolja, dipl.ing.arh.

Samo izvođenje radova započelo je koncem 2015 godine uz niz otežavajućih okolnosti. kao što su: fazno izvođenje s obzirom na nužnost prekida radova tijekom turističke sezone u periodu od lipnja do studenog, uredi Dubrovačkih muzeja na „gradilištu" koji kontinuirano rade, dodatni prekid radi snimanja filma u Dvoru ... Sve faze obnove atrija su izvanredno zahtjevne, respektirajući prvenstveno samu spomeničku vrijednost Kneževa dvora a također i po tehnologiji izvođenja radova koja se kod nas prvi put primjenjuje na ovakav način. To podrazumijeva izuzetnu preciznost i pažljivo promišljanje svakog detalja, kao i finu prilagodbu tijekom radova ovisno o zatečenom stanju nakon demontaže pojedinih konstruktivnih elemenata atrija.

I faza, prosinac 2015. – lipanj 2016., konstrukcijska sanacija temelja i podtemeljne zone atrija, glavnina radova na sanaciji krovne terace uključivo rješavanje oborinske odvodnje te dio konzervatorsko-restauratorskih radova. Nalazi istražnih sondi i bušotina koje su prethodile radovima sanacije temelja znatno su odstupali od projektom predviđenih pretpostavki, sukladno raspoloživoj dokumentaciji, tj. dovoljno nosivi slojevi tla nalazili su se na dubinama većim od očekivanih. To nas je primoralo na dopunu projekta sanacije temelja stupova, odnosno prilagodbu projektnog rješenja, koju je u suradnji s projektantom konstrukcije i izvođačem izradio institut IGH d.d. - Zavod za geotehniku, Odjel za geotehniku PC Split. Paralelno je od strane arheologice dr.sc. Nikoline Topić izrađen arheološki snimak iskopa i arheološko izvješće o provedenim istraživanjima sukladno propisanoj zakonskoj proceduri.

Tijekom ljetne stanke nakon dovršetka I faze, kao priprema za sljedeću fazu radova, provedena su dodatna modelska ispitivanja stupova prizemlja i kata u mjerilu 1:1, te pod stvarnim opterećenjem. Glavna namjena ovog modelskog ispitivanja bila je simuliranje procesa djelovanja objekta Kneževa dvora na konstrukciju atrija, posebno na dvojne stupove kata kao najosjetljivije elemente u cijelom sklopu Kneževa dvora. Rezultati mjerenja su potvrdili ispravno funkcioniranje stupova prizemlja i kata pod uvjetima koji su bili znatno nepovoljniji od projektantskih propisanih vrijednosti, dakle potvrđena je ispravnost koncepcije projektnog rješenja. S tvrtkom „Profelis" iz Zagreba koja je vršila mjerenja tijekom modelskog ispitivanja ugovoreno je ispitivanje (mjerenje) pomaka i sile na stupovima prizemlja i kata tijekom izvođenja radova konstrukcijske sanacije. Naime, na stupovima se mora registrirati trenutak, odnosno predznak sile, kada se rasterećuje stup tako da u konstrukciju unesemo minimalno potrebnu silu kako ne bi izazvali neželjene efekte.

II faza, prosinac 2016. – lipanj 2017., konstrukcijska sanacija svih pet kamenih stupova prizemlja i stupovlja sjevernog pročelja kata uključivo ugradnju zatega te dovršenje radova na krovnoj taraci. Konstrukcijska sanacija stupova prizemlja obuhvaća slijedeće radove: piljenje i vađenje otpilanog kamenog postamenta stupa, demontaža te sanacija baze stupa što podrazumijeva ugradnju jezgre od zdravog kamena, ponovna ugradnja sanirane baze uz podupiranje te podlijevanje specijalnim mortom, izradu utora za ugradnju novog inox trna i olovnog jastuka između baze i stupa te između stupa i kapitela, izrada i ugradnja olovnog jastuka i inox trna između baze i stupa te između stupa i kapitela, izrada bušotine i zalijevanje olovom oko ugrađenih inox trnova, izrada i ugradnja zatega od inoxa. Sličan redoslijed radova je i na stupovima kata ali su tzv. zglobni ležajevi drugačije dimenzije i oblika. Također, osim ugradnje novih ležajeva između baze i stupa te stupa i kapitela, ugrađuje se još jedan između kapitela i čvorišta odnosno peta lukova. Ovo je, naravno, pojednostavljeni prikaz jer sanacija svakog pojedinog stupa zahtijeva još niz manjih aktivnosti i završno fine restauratorske radove.

III faza, ujedno i posljednja, studeni 2017. – lipanj 2018., obuhvatila je konstrukcijsku sanaciju zapadnog, istočnog i južnog pročelja kata, popločenje prizemlja atrija te preostale konzervatorsko-restauratorske radove.

6. lipnja 2018., u samom atriju, održana je svečana prezentacija Projekta rekonstrukcije atrija Kneževa dvora.

Moramo svakako naglasiti izvrsnu suradnju svih sudionika u projektu, od projektanata, revidenta, stručnog, projektantskog i konzervatorskog nadzora do izvođača, koji su svojim pristupom radu i nastojanjima da svaki detalj izvedu na najbolji mogući način, bez obzira na mnogobrojne otežavajuće okolnosti, doprinijeli izvrsnoj kvaliteti izvedenih radova.

Video izradio: FOTO NOMAD d.o.o.
Naručitelj: Zavod za obnovu Dubrovnika


Video izradio: Danijel Pranjić
Naručitelj: Zavod za obnovu Dubrovnika
Video izradio: FOTO NOMAD d.o.o.
Naručitelj: Zavod za obnovu Dubrovnika