Javna nabava


Zavod za obnovu Dubrovnika obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi.

Javna nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti iznad 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti iznad 500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost, objavljuje se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Jednostavne nabave (nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna odnosno za radove od 500.000,00 kuna) provode se prema  Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave.
Sprječavanje sukoba interesa

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine", broj 120/16):

Zavod za obnovu Dubrovnika kao javni naručitelj objavljuje da je u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77. Zakona o javnoj nabavi, sa sljedećim gospodarskim subjektom:

1. ARHITA d.o.o. za projektiranje i usluge, Dubska 7b, Dubrovnik, OIB: 41739929788,
2. „DOMUS", građevinski obrt, Gabra Rajčevića 17, 20 000 Dubrovnik, OIB: 16497158290.

Sukob interesa opisan je u člancima 75.-83. Zakona o javnoj nabavi.

Broj: 117-10/10-ms/20
Plan nabave


2021

I. Izmjene plana nabave 2021.


2020Registar ugovora 2020.

20192018

I. Izmjene i dopune plana nabave za 2017.
Registar ugovora 2017.

2016

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi do 30.06.2013.