Pristup informacijama


Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Zavod za obnovu Dubrovnika uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine" br. 25/2013., 85/2015.). Zakonom se propisuju načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona.

Na postupak izdavanja ovjerenih preslika arhivskog gradiva odnosno na korištenje arhivskog i registraturnog gradiva iz pismohrane Zavoda primjenjuju se propisi o arhivskom gradivu i interni akti Zavoda (pod "Arhiv" ZOD-a). Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama Zavod je dužan na upit podnositelja zahtjeva pružiti informaciju o postupku rješavanja zahtjeva (zamolbe).

Službenik za informiranje:

Stanka Đurđević Tomaš , e- mail adresa: stanka.durdevic@zod.hr telefon: 020 324-060

Zavod javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija se podnosi Zavodu za obnovu Dubrovnika:

• putem telefona

• putem elektroničke pošte

• poštom ili osobno na adresu: Zavod za obnovu Dubrovnika , Cvijete Zuzorić 6, 20000 Dubrovnik od 07,00 do 15,00 sati.

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije.doc

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Naknada za pristup informacijama naplaćuje se sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13, 85/15).