Javna nabava 2020.

Plan nabave 2020

Javna nabava
Nabave roba,usluga i radova na koju se primjenjuje Zakon o javnoj nabavi objavljuje se u Narodnim novinama na Web stranici Elektorničkog oglasnika javne nabave RH.

Nabave ispod zakonskog praga
Nabave roba,usluga i radova na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi - nabave ispod zakonskog praga, provode se sukladno o Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Plan javne nabave za prošle godine možete pronaći pod izbornikom "Arhiva".