Aseizmička sanacija blokova zgrada 2023.

Aseizmička sanacija bloka B – 48  – izvođenje radova

U 2023. godini nastavljeni su i završeni radovi aseizmičke sanacije bloka zgrada B – 48 (Placa – Nalješkovićeva – Prijeko – Antuninska) koji obuhvaća čest. zgr. 1987, 1988, 1992, 1996, 1997, 1998, 1999 k.o.Dubrovnik. Radovi su se izvodili sukladno ugovoru sklopljenim 4. listopada 2022. između Zavoda za obnovu Dubrovnika i tvrtke „DOM IZGRADNJA“ d.o.o. Ugovoreni rok od 10 mjeseci započeo je teći 2. studenog 2022., a radovi su završeni 31. svibnja 2023. godine.
Radovi su se izvodili prema Glavnom (građevinskom) projektu konstruktivne sanacije bloka zgrada B – 48, oznake projekta TD 56/18, izrađenom od „CANOSA INŽENJERING“ d.o.o., glavnog projektanta Ivo Matković, dipl.ing.građ., a na koji je Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku dana 23. svibnja 2022. izdalo Potvrdu, KLASA: 612-08/22-22/0493, URBROJ: 532-05-02-17/13-22-2.
Radovi su obuhvaćali dopremu i postavu skele, injektiranje kamenih zidova, otucanje postojeće žbuke i ponovno žbukanje, otucanje fuga i fugiranje, ugradnju čeličnih natega, zaštitu pročelja hidrofobiranjem, popravke kamene plastike na pročeljima, plombiranje kamenog žiđa klesancima, sanaciju metalnih sigurnosnih šipki, dobavu i montažu vertikalnih odvodnih cijevi, sanaciju belvedera i dimnjaka, sanaciju krovnih kanala, te skliznutih kupa kanalica, kao i sanaciju drvene nosive konstrukcije i dimnjaka na čest. zgr. 1987.
Inženjer gradilišta bio je Dragan Čoro, dipl.ing.građ., stručni nadzor vršio je INSTITUT IGH d.d., nadzorni inženjer Miroslav Pauzar, dipl.ing.građ. i njegovi stručni suradnici Vedran Kosović, dipl.ing.građ. i Nataša Dedo, dipl.ing.građ., a konzervatorski nadzor Zehra Laznibat, dipl.ing.arh. i dr.sc. Antun Baće, hist.art.
Koordinaciju svih sudionika u izvođenju radova aseizmičke sanacije kao i praćenje realizacije vodi Martina Nadoveza, bacc.ing.aedif.

 

Aseizmička sanacija bloka B – 17 – izvođenje radova

Zavod za obnovu Dubrovnika je nakon provedbe postupka javne nabave za izvođenje radova 18. listopada 2023. sa tvrtkom „DOM IZGRADNJA“ d.o.o. sklopio ugovor o izvođenju radova konstruktivne sanacije bloka zgrada B-17 (Kovačka – Placa – Zlatarska) koji obuhvaća čest. zgr. 1859 i 1861, sve k.o. Dubrovnik. Ugovoreni rok izvođenja radova je 8 mjeseci, a radovi su započeli 6. studenog 2023.
Radovi se izvode prema Glavnom projektu konstruktivne sanacije bloka zgrada B – 17, izrađenom od „CANOSA INŽENJERING“ d.o.o. oznaka projekta TD 39/22, na koji je Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku dana 6. ožujka 2023. izdalo Potvrdu, KLASA: UP/612-08/23-22/0295, URBROJ: 532- 05-02-17/13-23-02.
Na ovom bloku, pored radova na vanjskim nosivim zidovima, izvodi se ojačanje i unutrašnjeg nosivog zida. Radovi obuhvaćaju ugradnju čeličnih natega i injektiranje zidova, ojačavanje zabatnih zidova i dimnjaka, te prateće građevinsko obrtničke radove.

Inženjer gradilišta je Dragan Čoro, dipl.ing.građ., stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši ovlaštena inženjerka građevinarstva Ivana Mucić, dipl.ing.građ., a konzervatorski nadzor Sanja Radović, dipl.ing.arh.
Koordinaciju svih sudionika u izvođenju radova, kao i praćenje realizacije vodi Martina Nadoveza, bacc.ing.aedif.

 

Izrada projektne dokumentacije za konstruktivnu sanaciju projektne dokumentacije bloka zgrada B – 52

Zavod za obnovu Dubrovnika  je 15. prosinca 2023. sa tvrtkom  „CANOSA INŽENJERING“ d.o.o. sklopio ugovor o obavljanju usluga izrade projektne dokumentacije za konstruktivnu sanaciju bloka zgrada B – 52 koji je omeđen ulicama Petilovrijenci, Prijeko, Vetranićeva i Placa u povijesnoj jezgri Dubrovnika, a obuhvaća čestice zgrada 1949, 1950, 1951, 1957, 1958 i 1959 sve k.o. Dubrovnik. Podugovaratelj je Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Rok za predaju projektne dokumentacije putem sustava e – dozvole za ishođenje Potvrde je 2 mjeseca.
Pripremu, koordinaciju i praćenje realizacije ugovora vodi Martina Nadoveza, bacc.ing.aedif.

Comments are disabled.