Aseizmička sanacija blokova zgrada 2019.

Aseizmička sanacija bloka B-54 – izvođenje radova

Zavod za obnovu Dubrovnika sklopio je 5. studenog 2018. godine ugovor sa tvrtkom “CON-TEH” d.o.o. o izvođenju radova  konstruktivne sanacije u bloku zgrada B-54 (Placa-Kunićeva-Prijeko-Nalješkovićeva) u povijesnoj jezgri Dubrovnika (čest. zgr. 1975, 1974, 1972, 1981, 1983, 1984, 1985 k.o. Dubrovnik). Ugovoreni rok završetka izvođenja radova je bio 180 dana od dana uvođenja u posao.

Radovi su se izvodili temeljem Rješenja – prethodnog odobrenja Konzervatorskog odjela u Dubrovniku na Glavni projekt iz studenog 2017. godine, koji je izradila tvrtka „Canosa inženjering” d.o.o. iz Dubrovnika, glavni projektant Ivo Matković, dipl.ing.građ.

Radovi su obuhvaćali injektiranje kamenih zidova, otucanje postojeće žbuke i ponovno žbukanje, fugiranje, sanaciju pročelja hidrofobiranjem, ugradnju čeličnih natega, popravak kamene plastike na mjestima oštećenja, popravak kosog krova na čestici zgr. 1985 i ravnog krova na čestici zgr. 1974., djelomični popravak kliznutih kupa na ostalim krovovima u bloku, kao i konstruktivnu i konzervatorsko-restauratorsku sanaciju kamenog balkona na čest. zgr. 1984.

Izvođenje radovi započelo je 5. studenog 2018., a završeno je 10. svibnja 2019. godine. Svi radovi izvedeni su u skladu s glavnim projektom te ugovornim troškovnikom, a suma stvarno izvedenih radova je 2.076.089,80 kn bez PDV-a, što je za 5,11 % manje od ugovorenog iznosa.

Inženjer gradilišta bio je Đuro Goluža, dipl.ing.građ., stručni i projektantski nadzor vršio je Ivo Matković, dipl.ing.građ., dok su konzervatorski nadzor vršili viši stručni savjetnici pri nadležnom Konzervatorskom odjelu u Dubrovniku Zehra Laznibat i Antun Baće. Ispred Zavoda za obnovu Dubrovnika koordinaciju svih sudionika u izvođenju radova aseizmičke sanacije kao i praćenje realizacije vodili su Amalija Pavlić, dipl.ing.arh. i Marin Koštro, struč.spec.ing.aedif.

Izrada projektne dokumentacije aseizmičke sanacije bloka zgrada B-39

Na projekt aseizmičke sanacije bloka zgrada B-48  ishođena je suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku krajem 2018. godine. Suglasnost je donijela prijedlog dopune projektne dokumentacije projektom strojarskih instalacija (u smislu uklanjanja klimatizacijskih uređaja s pročelja zgrada). Sukladno tome, Zavod je u 2019. proveo postupak jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije aseizmičke sanacije bloka zgrada B-39 koja je obuhvaćala projekt konstruktivne sanacije i projekt strojarskih instalacija. Nakon provedenog postupka sklopljen je ugovor o obavljanju usluga izrade projektne dokumentacije 19. kolovoza 2019. godine sa tvrtkom „Canosa Inženjering” d.o.o., ovlaštenim projektant Ivo Matković, dipl.ing.građ.

Blok zgrada B-39 nalazi se u povijesnoj jezgri Dubrovnika i omeđen je ulicama: Placa (Stradun), Prijeko, Kovačka, i Žudionka, a obuhvaća čestice zgrada: 1887, 1870, 1873, 1881, 1880, 1878 sve k.o. Dubrovnik. Projekt za izvođenje radova aseizmičke sanacije predvidio je radove: injektiranja kamenih zidova sa svrhom osiguranja kompaktnosti, konsolidacije i povećanja statičke stabilnosti, fugiranja kamenih zidova, žbukanja zidova pročelja, sanacije kamenog pročelja hidrofobiranjem, sidrenja čeličnim nategama, popravke kamene plastike, plombiranja kamenog ziđa, sanacije belvedera i dimnjaka, popravke skliznutih i puknutih kupa kanalica, sanacije kosih krovova na čest.zgr. 1878 i 1880, te 1881 k.o. Dubrovnik. Na Glavni projekt je ishođena je Potvrda Konzervatorskog odjela u Dubrovniku 3.listopada 2019.

Ugovorene usluge sa „Canosa inženjering” d.o.o. izvršene su u ugovorenom roku, te je ugovor u potpunosti realiziran.

Održan je niz sastanaka sa stanarima i korisnicima prostora u bloku B-39 koji su izrazili nezadovoljstvo na rješenja iz projekta vezana za uklanjanje vanjskih klimatizacijskih jedinica sa pročelja zgrada. Stoga je, nastavno na prijedlog izmjene Odluke o komunalnom redu Grada Dubrovnika, kojom se planira rješavanje problematika uklanjanja vanjskih klimatizacijskih jedinica sa pročelja zgrada u povijesnoj jezgri Dubrovnika, Zavod u prosincu 2019. pristupio provođenju javne nabave za izvođenje radova aseizmičke sanacije bloka B-39, uz izuzetak dijela projekta koji se odnosi na strojarstvo.

Ispred Zavoda za obnovu Dubrovnika koordinaciju izrade projektne dokumentacije vodio je Marin Koštro, struč.spec.ing.aedif., dok je za postupak provođenja javne nabave za radove aseizmičke sanacije bila zadužena Martina Nadoveza, bacc.ing.aedif.

Comments are disabled.