Aseizmička sanacija bloka zgrada B-54 (Placa-Kunićeva-Prijeko-Nalješkovićeva)
Aseizmička sanacija bloka zgrada B-54 (Placa-Kunićeva-Prijeko-Nalješkovićeva)
Zavod za obnovu Dubrovnika sklopio je ugovor o izvođenje konstruktivne sanacije u bloku zgrada B-54 (Placa-Kunićeva-Prijeko-Nalješkovićeva), koji obuhvaća čest. zgr. 1975, 1974, 1972, 1981, 1983, 1984, 1985 k.o. Dubrovnik, sukladno Programu obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2018. godinu sa tvrtkom "CON-TEH" d.o.o. iz Dubrovnika, Od Svetog Mihajla 4, kao izvođačem radova.
Radovi se izvode temeljem Rješenja - prethodnog odobrenja KLASA: UP/I-612-08/17-04/2682, Urbroj: 532-04-02-17/3-17-02. koje je 19. 12. 2017. god. izdalo Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine Konzervatorski odjel u Dubrovniku na Glavni projekt oznake T.D. 78/17 iz studenog 2017. god., koji je izradila tvrtka „Canosa inženjering" d.o.o. iz Dubrovnika, glavni projektant Ivo Matković, dipl.ing.građ. Planirani rok završetka izvođenja radova je 180 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Izvođenje radova počelo je 05. studenog 2018. godine.

Radovi obuhvaćaju izvođenje injektiranje kamenih zidova, otucanje postojeće žbuke i ponovno žbukanje, fugiranje, sanaciju pročelja hidrofobiranjem, ugradnju čeličnih natega, popravak kamene plastike na mjestima oštećenja, popravak kosog krova na čestici zgr. 1985 i ravnog krova na čestici zgr. 1974., djelomični (po potrebi) popravak skliznutih kupa na ostalim krovovima u bloku, kao i sanaciju balkona na čest. zgr. 1984.