Aseizmička sanacija blokova zgrada 2017.
Po ovoj stavci programa u 2017. godini izrađena je projektna dokumentacija za
aseizmičku sanaciju bloka zgrada B 54 ( Placa – Kunićeva – Prijeko – Nalješkovićeva).
Nakon provedbe postupka bagatelne nabave, ugovor o obavljanju usluga izrade
projektne dokumentacije sklopljen je 23. 11.2017. sa tvrtkom Canosa inženjering d.o.o.
iz Dubrovnika. Projektom je pored asizmičke sanacije bloka u cjelini, obuhvaćena i
sanacija krovova na bloku, za koje je temeljem obilaska i pregleda stanja od strane
projektanta Iva Matkovića, dipl.ing.građ. utvrđena potreba saniranja, kao i
rekonstrukcija balkona u Nalješkovićevoj 8, za kojeg je u Izvješću o graditeljskom
vještačenju iz 2016.god izrađenom od stalnog sudskog vještaka Zdravka Nivića,
dipl.ing.građ utvrđena potreba hitnog saniranja, budući je isti napukao i prijeti
urušavanjem. Na izrađenu dokumentaciju 19.12.2017. je ishođena suglasnost
Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.