Arhiv ZOD-a
Arhiv ZOD-a

Arhiv ZOD-a

Cjelokupno arhivsko i registraturno gradivo Zavoda za obnovu Dubrovnika od interesa je za Republiku Hrvatsku. Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Zavoda za obnovu Dubrovnika, na koji je dana 8. travnja 2013. ishođena suglasnost Državnog arhiva u Dubrovniku regulira osim poslova obrade, čuvanja i zaštite i pitanje upravljanja i korištenja istim gradivom koje se nalazi u arhivu Zavoda, kao dokumentacijskim i informacijskim resursima graditeljske obnove spomeničke cjeline Dubrovnika.
Ukupna količina arhivskog i registraturnog gradiva u ustanovi iznosi 347 dužinskih metara (stanje u veljači 2017.), od toga je 220 dužinskih metara tehničke dokumentacije.

Tehnička dokumentacija je smještena u dvije odvojene prostorije, a u trećoj je arhiv matrica ¬– planoteka. Financijska dokumentacija smještena je u četvrtoj prostoriji. Sve četiri prostorije zaštićene su suvremenim sustavom za vatrodojavu i gašenje požara plinom FM-200. Tehnička dokumentacija strukturirana je u sustav sadržajnih jedinica, dosjea objekata i urbanih blokova, te dosjea s raznom stručnom tematikom (ukupno 335 semantičkih paketa).
Digitalne arhitektonske snimke, projekti, fotografije, elektroničke evidencije i ostali digitalni zapisi čuvaju se na više mjesta u ustanovi. U arhivu matrica čuvaju se arhitektonske snimke postojećeg stanja građevina kulturne baštine Dubrovnika i dubrovačkog područja, uglavnom zgrade i blokovi zgrada u povijesnoj jezgri, raspoređene u 175 sadržajnih jedinica, po objektima ili blokovima zgrada. U 50 ladica po mapama pohranjeno je 8527 listova nacrta (stanje u veljači 2017.). Ovdje su također pohranjeni mikrofilmovi (1999. god. mikrofilmski je snimljen veći dio arhitektonskih snimki) kao i izdvojeni konzervatorski elaborati.

KORIŠTENJE GRADIVOM

Korištenje gradivom regulirano je Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Zavoda za obnovu Dubrovnika. Korištenje gradivom koje se nalazi u Zavodu za obnovu Dubrovnika vanjskim korisnicima odobrava se u službene i privatne svrhe, na način da se omogućava neposredan uvid u traženo gradivo, pregled gradiva, posudba ili izdavanje preslika. Korištenje gradivom odobrava se temeljem ispunjenog zahtjeva – zamolbe u privitku, koje se ne zaprima u obliku elektroničke pošte niti putem telefona, nego putem pošte ili osobnom dostavom.
Radi zaštite javnih interesa, privatnosti, prava i interesa treće osobe uz zahtjev je potrebno priložiti dokument iz kojeg je vidljiv pravni interes podnositelja zahtjeva. Zahtjev za izdavanje preslika arhitektonske snimke postojećeg stanja podnosi vlasnik nekretnine (što podnositelj dokazuje priloženim zemljišno knjižnim izvatkom ili drugim odgovarajućim dokumentom) a ukoliko podnositelj zahtjeva nije vlasnik potrebno je dostaviti punomoć vlasnika.

Za korištenje gradiva vanjski korisnici plaćaju naknadu i to za:
- uobičajene usluge istraživanja gradiva u manjem opsegu i stručni rad na temelju upita za dostavu podataka iz dokumentacije Zavoda

- za svakih započetih pola sata 150 kn,

- izdavanje preslika arhitektonske snimke postojećeg stanja: o u papirnatom obliku paušal (koji uključuje materijalni trošak postupka i obradu podneska odnosno stručni rad iz al. 1.) do 5 listova formata A3- ...300 kn, a svaki sljedeći list dodatno 50 kn,
o u digitalnom zapisu (koji uključuje materijalni trošak postupka i obradu podneska odnosno stručni rad iz al. 1.) ... 1.000 kn

- izdavanje preslika iz tehničke dokumentacije u papirnatom obliku – paušal (koji uključuje materijalni trošak postupka i obradu podneska odnosno stručni rad iz al. 1.) do 5 listova formata A3 - ... 300 kn, a svaki sljedeći list dodatno 50 kn.

Troškovi dostave nisu uključeni u naknadu. Naknada za usluge naplaćuje se u pravilu unaprijed, a ako troškove nije moguće unaprijed utvrditi može se naplatiti akontacija predračunskih troškova.
Osnivači Zavoda za obnovu Dubrovnika izuzeti su od obveze plaćanje naknade. Ravnatelj/ica Zavoda može odlučiti o izuzimanju od plaćanja naknade.
ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE GRADIVOM ZAVODA

POPIS ARHIVSKOG GRADIVA

PRAVILNIK O ARHIVSKOM I REGISTRATORSKOM GRADIVU